Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Grøn politik 2006

Høje-Taastrup Kommune skal være en grøn kommune med gode, varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt plante- og dyreliv.

Groen politik 
Læs Grøn Politik 2006 her.

Formålet med Grøn Politik 2006 er at fastholde og udvikle Høje-Taastrup Kommunes position, som en grøn kommune.

Grøn Politik 2006`s fire visioner

En rig natur

I kommunen har man en målsætning, der sigter mod at skabe balance mellem benyttelse og beskyttelse, til gavn for naturgrundlaget, landbrugets forsatte virke og friluftslivet i naturområderne i det åbne land. Samtidigt sigtes der mod at ”trække” den omkringliggende natur ind i bymiljøerne, skabe større sammenhæng og forbindelse mellem naturområderne, ved hjælp af grønne kiler og bånd.

Adgangsforhold

I Høje-Taastrup Kommune ønsker man at tilgodese borgernes ønsker og behov i forbindelse med færdsel i naturen. Helt konkret ønsker man at udvikle adgangen til, og sammenhængen mellem kommunens natur og rekreative områder. Dette skal ske ved at udbygge eksisterende stier samt anlægge nye rekreative stier, fx vandrestier, cykelstier, ridestier.

Oplevelser

Kommunen ønsker at sikre et varieret udbud af natur- og friluftsoplevelser, der henvender sig til alle brugergrupper. Et aktivt friluftsliv er vigtigt for befolkningens sundhed, hvorfor der fortsat vil være fokus på gode oplevelser og aktiviteter i de grønne områder i byerne og det åbne land.

Formidling og dialog

Via formidling vil kommunen søge at skabe bedre kendskab til natur- og friluftsbevægelser samt en generelt større naturforståelse. På baggrund af ønsker og efterspørgsel, vil kommunen søge at løfte rekreative forvaltningsopgaver i samarbejde med foreninger, organisationer og borgere.

Omfang

Grøn Politik 2006, omfatter private og offentlige grønne arealer, parker og naturområder.

Kommunalt ejede områder

Kommunen ejer en række grønne arealer, herunder parker, vejrabatter langs kommunevejene, byggegrunde, landbrugsjord med mere.
Planlægning af arealerne, sker på baggrund af ”Grøn Politik 2006”, der indeholder visioner og målsætninger for grønne arealer.

Privatejede områder

For de privatejede grønne arealer har kommunen muligheder for at præge indholdet og anvendelsen gennem kommuneplaner og lokalplaner. Her fastlægges rammer for grønne arealer i forbindelse med byudvikling.
”Grøn Politik 2006” indeholder retningslinier for udvikling af de privatejede grønne arealer, ud fra et grønt synspunkt.

På allerede anlagte private grønne arealer kommunen bidrage med rådgivning og dermed sikre at udviklingen af disse arealer, understøtter visionerne og målsætningerne i kommunens grønne politik.  

Sammenhæng med øvrig planlægning

”Grøn Politik 2006” er en videreudvikling af ”Høje-Taastrup Kommunes politik for de rekreative områder” fra 1996.  ”Grøn Politik 2006” er i overensstemmelse med Kommuneplanen og skal revideres hvert 12. år.

Planlægningsværktøjer

Grøn politik skal understøttes af 4 planlægningsværktøjer:

Kommunens træer

Registrering og tilstandsvurdering af kommunens træer, standarder for anlæg, pleje og vedligeholdelse samt strategi for anvendelse.

Grønt Atlas

Idékatalog og arbejdsredskab til brug i den fremtidige planlægning.  Grønt  Atlas kan findes på kommunens hjemmeside.

Plejeniveauer og standarder

Beskrivelse af kommunens tre plejeniveauer og de dertil hørende ydelsesbeskrivelser.

Mål og resultatskema

Arbejds- og planlægningsredskab til målstyring af den grønne politik.

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk