Puljer
 • Få siden oplæst

Tilskud til kulturelle aktiviteter

Skal du arrangere en kulturel aktivitet, kan du søge om økonomisk støtte fra det Kulturelle Samråd i kommunen. Du kan søge om støtte uanset om du er privatperson, institution, eller medlem af en forening.

Hent ansøgningsskema

Hvad kan jeg få støtte til?

 • Honorar (dirigenter, lyd og lysfolk, musikere, dansere, billedkunstnere o.l.).
 • Honorar til ekstern (udefra kommende) instruktør, der skal højne (øge eller forbedre) standarden i foreningen samt aktiviteten.
 • Annoncering (plakater, aviser o.l.).
 • Transport (instrumenter, optrædende, billeder o.l.) i forbindelse med aktiviteter, der afholdes i Høje Taastrup Kommune, eller hvor Høje Taastrup Kommune bliver brandet.
 • Lejeudgifter (af instrumenter, bus, lokaler, kunst o.l.).
 • Forsikringer (af kunstværker, instrumenter, mennesker o.l.).
 • Koda afgift o.l.
 • Brandvagt o.l.

Hvad kan jeg ikke få støtte til?

 • Interne instruktører, f.eks. hvis man er medlem. 
 • Indkøb af materiel/udstyr (instrumenter, noder, pc, bandstands o.l.).
 • Skrifter (trykning af billetter, medlemsinvitationer, udsmykning o.l.).
 • Fortæringsudgifter.

Hvordan søger jeg tilskud?

Du skal sende en ansøgning til Fritid og Kultur, att. Stine Vad Johansen, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller e-mail: StineJo@htk.dk  

Hvordan behandles min ansøgning?

Kulturelt Samråd behandler alle ansøgninger om støtte og tager stilling til, om der kan bevilges støtte til aktiviteten, herunder om støtten gives som underskudsgaranti eller som aktivitetsstøtte.

Fritid og Kultur meddeler ansøger resultatet af behandlingen af ansøgningen senest 8 dage efter mødet i Kulturelt Samråd.

Ønsker du resultatet af behandlingen af ansøgningen, forinden aktiviteten afholdes, må du sende ansøgningen inden for fristen.

Såfremt Kulturelt Samråd må udsætte behandlingen af en mangelfuld ansøgning, vil du straks blive anmodet om at indsende de manglende oplysninger.

Vil du vide mere?

Kontakt Stine Vad Johansen , Bygaden 2, 2630 Taastrup eller e-mail: StineJo@htk.dk

Hvilke krav er der for ansøgningen?

Ansøgningen skal indeholde følgende obligatoriske oplysninger:  

 1. Ansøgers navn, adresse, tlf.nr, E-mail og Cvr- /Cpr.nr.
 2. Med fokus på det kulturelle indhold, skal der gives kort beskrivelse af formålet med aktiviteten, herunder tid og sted.

Tema(er) i kulturpolitikken, som aktiviteten vedrører, herunder:

a. Tema 1: Selvorganiserede netværkskulturer.

b. Tema 2: Kunst og kulturarv i det offentlige rum

c. Tema 3: Institutioner som kulturbærere

d. Tema 4: Foreninger som kulturbærere

e. Tema 5: Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme

f. Tema 6: Vækstlag - tværgående


En definition af enkelte temaer kan læses i Kulturpolitikken.

Budget inkl. alle forventede indtægter og udgifter ved aktiviteten, herunder:

 1. Søgt eller modtaget tilskud/støtte fra andre puljer/fonde mv.
 2. Samlede entreindtægter, herunder billetpris(er) og forventet antal solgte billetter.
 3. Sælges varer (f.eks. mad og drikkevarer) og/eller ydelser oplyses såvel forventede indtægter og udgifter herved.
 4. Annonceudgifter, herunder hvorledes annoncering finder sted. For eksempel Kultunaut.

Hvilke krav stilles der til aktiviteten?

 • Der skal være offentlig adgang til aktiviteten.
 • Aktiviteten skal afholdes i Høje-Taastrup Kommune, eller Høje-Taastrup Kommune skal blive brandet gennem aktiviteten.
 • Arrangeres aktiviteten af en forening/gruppe uden for Høje-Taastrup Kommune, eller dækker din aktivitet et større område end kommunen, vil det Kulturelle Samråd vurdere, hvor stort det lokale indslag er i aktiviteten.

Hvornår skal jeg sende ansøgningen?

For at komme i betragtning som ansøger, skal du sende en fyldestgørende ansøgning til Fritid og Kultur, inden afholdelsen af aktiviteten.

Hent ansøgningsskema

Hvis du vil være sikker på at få ansøgningen behandlet på førstkommende møde i Kulturelt Samråd, skal ansøgningen være Fritid og Kultur i hænde senest 14 dage før mødet. Kulturelt Samråd holder møde den 4. tirsdag i hver måned, bortset fra juni og juli, hvor der ikke afholdes møder, og december, hvor mødet holdes den 2. tirsdag i måneden.

Hvilke slags støtte findes der?

Du kan få støtte i to forskellige former:
 1. Underskudsgaranti (fortrinsvis for aktiviteter, som har indtægter, fx entréindtægter) (se afsnit om afholdelse af regnskab)
 2. Direkte aktivitetsstøtte (for aktiviteter uden indtægter) (se afsnit om afholdelse af regnskab)

Hvad er jeg forpligtet til, når jeg har modtaget støtte?- aflæggelse af regnskab

 • Senest en måned efter afholdelse af aktiviteten, skal du sende regnskab med dokumentation for udgifter til Fritid og Kultur, att. Maria Olsson, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller e-mail: MariaOl@htk.dk. 
 • Har du flere arrangementer i løbet af året, skal du først aflægge regnskab efter det sidste arrangement er blevet afholdt. Den præcise dato vil stå i det bevillingsbrev, som du modtager, når din ansøgning er blevet godkendt.
 • Hvis du afholder aktiviteten i december, skal regnskabet være os i hænde senest primo januar. Den præcise dato vil stå i bevillingsbrevet.

1. Underskudsgaranti

Hvis du får tilsagn om en underskudsgaranti skal du indsende regnskabet for aktiviteten til Fritid og Kultur senest en måned efter afholdelsen af aktiviteten (for aktiviteter der finder sted i december, primo januar). Beløbet vil herefter blive udbetalt.
Viser regnskabet, at det reelle underskud er større end den givne underskudsgaranti, udbetales kun det beløb, som du har fået tilsagn om. Viser regnskabet, at det reelle underskud er blevet mindre end den givne underskudsgaranti, udbetales kun det reelle underskud.

2. Aktivitetsstøtte

Hvis du får tilsagn om aktivitetsstøtte, vil Fritid og Kultur snarest muligt udbetale beløbet. Du skal efterfølgende – senest en måned efter afholdelsen af aktiviteten - indsende regnskabet for den bevilgede støtte til Fritid og Kultur. Fristen er starten af januar, for aktiviteter der afholdes i december.

Hvis regnskabet for aktiviteten ikke aflægges, skal du tilbagebetale beløbet til Fritid og Kultur.

Opdateret 16. august 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00