Puljer
 • Få siden oplæst

Støtte til integrationsprojekter

Frivillige foreninger, kommunale og selvejende institutioner, boligorganisationer og private personer kan søge om støtte til integrationsprojekter.

2 forskellige ansøgningsmuligheder


Større partnerskaber/samarbejder

Der kan søges om tilskud til etablering af nye partnerskaber eller samarbejder, der arbejder med integration og deltagelse i lokalsamfundet indenfor et eller flere af Integrations- og Medborgerskabspolitikkens overordnede mål. Større partnerskaber/samarbejder, er Integrationspuljens primære fokus. Et partnerskab skal i denne sammenhæng som minimum bestå af en frivillig organisation eller en privat aktør og en kommunal aktør (fx klub, skole, bibliotek). Partnerskabet skal formaliseres ved hjælp af en skriftlig aftale, hvoraf mål, aktiviteter, opgave- og ansvarsfordeling mellem parterne er beskrevet. Projekter skal have en sådan volumen, at de opnåede resultater og erfaringer kan danne grundlag for udbredelse. Der kan søges til 1-årige eller flerårige projekter, og der kan søges om støtte på op til 80.000 kr. årligt. Der ses positivt på, at der indgår en vis egenfinansiering eller anden finansiering i projektet.

Se ansøgning til elektronisk udfyldelse

Hent ansøgningsskema til print

Mindre integrationsprojekter

Der kan også søges om tilskud til mindre integrationsprojekter. Mindre integrationsprojekter er f.eks. enkeltstående arrangementer med et meget klart integrationsperspektiv. Det kunne være forskellige typer af arrangementer, såsom foredrag, filmfremvisning, event, udstillinger og lignende. Mindre integrationsprojekter kan søge om mindre beløb på max 10.000 kr.

Se ansøgning til elektronisk udfyldelse

Hent ansøgningsskema til print 

Der kan søges tilskud til

 • Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde.
 • Udgifter til transport. Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre den almindelige takst pr. km. (den lave sats), jf. den kommunale kørselsaftale.
 • Udgifter til lokaler.
 • Udgifter til forplejning i forbindelse med møder mv.
 • Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.
 • Revisionsudgifter.
 • Udgifter til formidling.
 • Mindre materialeanskaffelser, max 10.000 kr. pr. år.
 • Andre definerede udgifter.
 • Der kan ikke søges tilskud til

 • Aktiviteter i udlandet.
 • Materialeanskaffelser over 10.000 kr. pr. år.
 • Anskaffelse af fast ejendom.
 • Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering).
 • Dækning af underskud.
 • Støtte til enkeltpersoners underhold.
 • Anskaffelse af bil.
 • Gaver
 • Allerede afholdte aktiviteter
 • Aktiviteter der er fuldt finansieret fra anden side. 
 • Krav til ansøgningen

 • At projektets formål er beskrevet, herunder hvilket problem projektet skal løse.
 • At projektets målgruppe er beskrevet, herunder hvor mange der er omfattet af projektet.
 • At projektets mål og succeskriterier er beskrevet, herunder de forventede resultater.
 • At projektets aktiviteter beskrives, herunder hvordan de bidrager til at opnå målene/resultaterne.
 • At projektets tidsplan er beskrevet.
 • At det fremgår, hvordan projektet vil dokumentere aktiviteterne og resultaterne.
 • At projektets organisation og ledelse er beskrevet, herunder opgavefordeling mellem samarbejdspartnere.
 • At projektets budget er beskrevet, herunder egenfinansiering og anden finansiering.
 • At projektets forankring er beskrevet, dvs. hvad der skal ske efter tilskudsperiodens udløb.
 • Hvornår skal jeg sende ansøgningen og til hvem

  Ansøgning til Integrationspuljen kan indsendes løbende til Integrationskonsulent Jamilla Jaffer Aldahoul, e-mail: JamillaJa@htk.dk. Når alle de nødvendige oplysninger til projektet er modtaget, behandler Fritids- og Kulturudvalget ansøgningen. Man kan forvente en sagsbehandlingstid på op til to måneder fra ansøgningen er modtaget med de nødvendige bilag, til man får et svar.

  Hvordan aflægger jeg regnskab

  • Ved aflæggelse af regnskab, skal de poster, der er nævnt i projektets budget, svare til posterne i regnskabet.
  • Regnskabet skal være kontrolleret og godkendt af bestyrelse/formand og kasserer eller af tilsvarende projektansvarlige. De personer, som kontrollerer og godkender regnskabet, skal underskrive det.
  • Regnskabet kan også være udarbejdet af en statsautoriseret eller registreret revisor.

  Hent regnskabsskabelon

  Stikprøvekontrol

  Der gennemføres stikprøvekontrol i regnskaberne på nogle af de projekter, som har fået tilskud. Det betyder, at du kan blive kontaktet og bedt om at fremsende kvitteringer, der dokumenterer, hvordan tilskuddet er brugt. Gem derfor alle bilagene til regnskabet.

  Regnskabet bliver godkendt, med de udgifter, som kan dokumenteres.

  Hvordan evaluerer jeg projektet

  Evalueringen skal indeholde:

  • En beskrivelse af de opnåede resultater på baggrund af de definerede mål og succeskriterier i ansøgningen og
  • En status på projektets forankring og udbredelse (kun for større partnerskaber).

  Hent evalueringsskema

  Børneattester

  Du har i din ansøgning underskrevet på en erklæring om børneattest. Det betyder, at du som projektansvarlig har ansvar for, at der indhentes børneattester på alle frivillige, som har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Dette gælder både fremadrettet og bagudrettet.

  Læs mere om børneattester

  Integrations- og Medborgerskabspolitikkens overordnede mål

  Integrationspuljen er et led i kommunens Integrations- og Medborgerskabspolitik. Det overordnede formål for puljen er derfor at understøtte målene i Integrations- og Medborgerskabspolitikken. I dag har Integrations- og Medborgerskabspolitikken følgende overordnede mål:

  • At flere unge med anden etnisk baggrund end dansk afslutter en ungdomsuddannelse.
  • At flere borgere med anden etnisk baggrund kommer i beskæftigelse.
  • At flere borgere med anden etnisk baggrund deltager i kommunens kultur og foreningsliv.
  • At modvirke parallelsamfund, ved at sikre, at der ikke er boligområder, der adskiller sig negativt socialt eller fysisk fra resten af kommunen.
  Opdateret 29. august 2017

  Ansvar for denne side

  Fritids- og Kulturcenter

  T: 43 59 10 00