Baggrund for 18 visionsplaner

Områderne er udvalgt således, at alle borgere i kommunen indenfor 1000 meter har adgang til et grønt område med naturkvaliteter og friluftsliv, som de har medindflydelse på.

Overordnet har områderne til fælles, at de allerede rummer en vis grad af variation af natur og muligheder for rekreation og friluftsliv. Men i Høje-Taastrup Kommune har vi højere ambitioner.

Med visionsplanerne tydeliggøre vi potentialet for mere natur og biodiversitet i de 18 områder, samtidigt med at vi ser på mulighederne for bedre formidling og brug af områderne.

Områderne har forskellig størrelse med Hakkemosen som største område på 400.000 m² og Forten som mindste område med sine 5.000 m². Til sammenligning er Tivoli i København 82.717 m² mens en normal international fodboldbane er 65 x 102 meter, svarende til 6.630 m².

Visionsplanerne er udviklet ud fra følgende princip, som har taget form i inddragelsesprocessen:

Vaerdier

Inddragelse af borgere, byrådet, institutioner, foreninger og andre interessenter

Visionsplanerne er udarbejdet i et samarbejde med borgere, institutioner, foreninger og andre interessenter i kommunen.

I processen var borgere og interessenter inviteret til at deltage i ‘Tour de Natur’ i august, september og oktober 2021. Her var der mulighed for at byde ind med forslag til, hvad der var behov for mere af i områderne.

I planlægningen har der været fokus på mere vild natur men også social værdi. Hvert område er derfor blevet vurderet ud fra, hvordan situationen er i dag. Derefter er der i visionsplanen for området sat et ambitionsniveau for, hvor meget mere vild natur og biodiversitet samt hvor højere social værdi, kommunen vurderer at kunne opnå ved at realisere de beskrevne tiltag.

I perioden fra 2022-2026 vil Høje-Taastrup Kommune realisere ambitionerne i visionsplanerne. Dels i kraft af ændring af driften af områderne og dels i kraft af et budget afsat på i alt kr. 8.000.000 fordelt over 5 år - heraf er de kr. 4.000.000 afsat til Sengeløse Grusgrav.

Det største succeskriterie er, at kommunens borgere, foreninger og øvrige interessenter får adgang til en mere varieret og oplevelsesrig natur. Et andet succeskriterie er at tiltag som formidling, forbedret adgang til naturen samt flere faciliteter vil motivere til øget anvendelse af de bynære bynaturområder.

Tour De Natur 

Vi skal sammen sikre mere biodiversitet i kommunen

Der er allerede mange indsatser der skal sikre grønne områder og biodiversitet i kommunen. Med både ”Vildere sammen” og “Natur- og friluftspolitik 2018 - 2028” er der tydelig opmærksomhed på at få endnu natur i kommunen. Både på de kommunale arealer men også hos virksomhederne, boligorganisationerne og i din egen have.

Danmarks senest opgjorte Naturkapitalindeks viser, at der dog er plads til forbedringer her i Høje-Taastrup Kommune. Indekset fortæller os, hvor den gode natur i Danmark findes. Her er Høje-Taastrup Kommune rangeret som nummer 81 ud af Danmarks 98 kommuner.

Præmisserne i kommunerne er naturligvis forskellige, men ikke desto mindre bærer visionsplanerne også præg af Høje-Taastrup Kommunes generelle ambition om at få mere vild natur i byerne og i det åbne land – både på private og offentlige arealer.

Iderigdom, engagement, inspiration samt udbredelse af viden om den vilde naturs evner og egenskaber skal drive visionen fremad.

Ønsker du, være med til at forbedre vores biodiversitet i kommunen, så læs med her:

Sådan kan du forbedre biodiversitet

Luk alle
Udfold alle

Visionsplanerne viser vej til mere VILDSKAB

Visionsplanerne viser mulighederne for, at flere af vores velplejede parker og grønne områder i kommunen kan rumme mere varieret og mere vildtvoksende bynatur og selv de områder, der allerede rummer vild natur, kan opnå endnu større variation. 

‘Biodiversitet’ er de senere år for alvor kommet på samfundsdagsordenen. Begrebet biodiversitet er sammensat af de to ord ’bios’, der betyder liv, og ’diversitet’, der betyder variation eller mangfoldighed. Biodiversitet er dermed et begreb, der bruges til at beskrive variationen i den levende natur.

Variation handler dels om antallet af forskellige arter, men også variation indenfor og mellem arter samt variationen af levesteder og de samspil som arterne indgår i. Hvorvidt en konkret art forekommer i et specifikt sted, afhænger af, om området opfylder artens basale levekrav. Gør det ikke det, så vil arten ikke kunne leve her – og derudover skal arten også havemuligheden for finde frem til området.

Forskellige arter er tilpasset forskellige livsvilkår og de sætter derfor forskellige krav til eksempelvis sol- og skyggeforhold, våde og tørre områder samt jordbundsforhold. Jo større variationen i disse fysiske forhold er, jo større variation af forskellige arter vil området kunne rumme.

Vi kan fremme forudsætningerne for biodiversitet med:

1. Størrelse

2. Kontinuitet

3. Ressourcer og levesteder

4. Afstand til eksisterende naturområder

1. Størrelse
Størrelsen på et område har indflydelse på, hvor meget biodiversitet et område kan rumme. Ikke kun har et stort område, i kraft af sin fysiske større størrelse, større mulighed for at rumme større variation, men et stort område vil også kunne rumme flere individer af en given art end et mindre areal.

2. Kontinuitet
Kontinuitet betyder sammenhæng, og med biodiversitet er sammenhæng over tid vigtig for udviklingen. Man kan gøre flere ting for at fremskynde effekterne for et områdes biodiversitet. Det kan eksempelvis være ved at udlægge døde træstammer på jorden eller udså blomster- og urteblandinger. Men det tager tid for plante- og dyrearter at sprede sig til nye levesteder, og det tager tid for et område at udvikle sig nok til, at en art kan benytte sig af det.

3. Ressourcer og levesteder
Plante- og dyrearter er afhængige af, at et område byder på de rigtige ressourcer i form af føde og et egnet sted for dem at etablere deres reder eller huler. Nogle arter stiller kun få krav til deres ressourcer mens andre arter er mere kræsne. Jo større udbud af føde- og yngleressourcer og levesteder desto flere forskellige arter vil have mulighed for at benytte sig af området som levested.

4. Afstand til eksisterende naturområder
Om en art findes på et givent areal, afhænger også af artens mulighed for at sprede sig til området fra andre levesteder i nærheden. Nogle arter er hurtige til at finde frem til nye levesteder. Det gælder f.eks. mange fugle.
For kravlende arter som padder, firben og mus, er det straks langt mere vanskeligt at komme omkring. Jo tættere artens eksisterende levesteder ligger på de nye områder, som også er egnet til levested for arten, jo større er sandsynligheden for, at arten af sig selv vil sprede sig hertil.

Det kan vi påvirke med visionsplanerne
Der er forhold, vi ikke kan påvirke som eksempelvis klima samt forhold, der er svære at påvirke som eksempelvis arealstørrelse og afstanden mellem områderne. Andre forhold er mulige at påvirke, som øget variation, flere ressourcer og bedre levesteder. Eksempelvis kan vi styre, hvilke planter, vi ønsker at få- eller få flere af – ved at plante eller udså disse arter.

De bagvedliggende tanker for at fremme biodiversiteten i visionsområderne bygger på, i videst mulige omfang, at øge variationen af de forhold, som vi kan styre. De konkrete tiltag, der er at finde i visionsplanerne, er vurderet ud fra, hvad området i forvejen har og hvad det kan blive til.

Værktøjskassen
I værktøjskassen nedenfor, får du en oversigt over de tiltag og virkemidler, der er taget i brug i visionsplanerne for at øge indholdet at natur og biodiversitet samt sociale værdier i de 18 områder. Værktøjskassen kan samtidigt bruges som inspiration for dig, der ønsker at øge naturindholdet - uanset om du har en altan, kolonihave, et sommerhus, villahave eller arbejder i en virksomhed der har udearealer.

Fold værktøjskassen ud

Luk alle
Udfold alle

Danmarks vildeste kommune

Luk alle
Udfold alle

Sådan bidrager projektet til at opfylde FNs verdensmål

Luk alle
Udfold alle

Byrådet har nedsat et biodiversitetsudvalg

Luk alle
Udfold alle

Alle grønne medarbejdere har været på biodiversitetskursus

Luk alle
Udfold alle

Fakta

Høje-Taastrup Kommune: 78,3 km²

De 18 Visionsplaner dækker et areal på:

1,7 km² = 2,2% af kommunens samlede areal