Aflastningsophold

Mulighed for aflastningsophold for ældre eller hjemmeboende voksne over 18 år og deres pårørende samt afløsning for pårørende, der passer en nærtstående hjemme.

Du kan søge aflastning, hvis du i en kortere periode har behov for daglig pleje, der ikke kan blive tilgodeset af hjemmeplejen i eget hjem. Du kan også søge aflastning for din eller dine pårørende, så de kan bevare overskuddet til at passe dig hjemme.

Du kan som pårørende søge om afløsning, hvis du passer en ægtefælle eller et barn i hjemmet, som ikke kan tage vare på sig selv, når du har brug for at forlade hjemmet.

Aflastningsophold for ældre, der passes i hjemmet

Aflastningsophold er et tilbud til borgere og deres pårørende, for eksempel i forbindelse med udskrivelse fra hospital eller som aflastning af rask ægtefælle, der varetager plejen af plejekrævende ægtefælle i eget hjem. Aflastningsopholdet er et tidsbegrænset ophold på et af kommunens plejehjem.

Du skal betale for opholdet fra den dag du ankommer, men ikke for den dag du rejser.

Du kan få mere at vide om aflastningsophold ved at kontakte Team Myndighed for Visitation- og Hjælpemidler, telefon: 43 59 17 71 eller e-mail: visitationsenheden@htk.dk

Afløsning til pårørende, som passer ældre i hjemmet

Bliver du passet af en pårørende, for eksempel en partner eller et barn, fordi du ikke selv er i stand til at tage vare på dig selv, er der mulighed for at søge om afløsning.

Afløsning er støtte i hjemmet i nogle timer ad gangen, når din pårørende ikke er hjemme. Det kan både være i enkeltstående tilfælde, for eksempel en familiefødselsdag, eller faste aktiviteter, for eksempel hvis din pårørende går på aftenskole. Afløsning kan ligge i dag- og aftentimer, men ikke om natten.

For at kunne modtage afløsning skal du have brug for personlig pleje eller praktisk hjælp. Det kan for eksempel være på grund af en demenssygdom eller en hjerneskade.

Hvor meget tid du kan modtage, afhænger af jeres behov, men i udgangspunktet vil det maksimalt være, hvad der svarer til tre timer om ugen. Der er tale om et gennemsnit, så tiden kan godt variere fra uge til uge. Hvis der er behov for støtte i et døgn eller mere, kan du søge om en midlertidig aflastningsplads på et af vores plejehjem i stedet.

Læs mere om dine støttemuligheder

Aflastningsophold for børn over 18 år, der passes i hjemmet

Aflastningsophold er et tilbud til borgere og deres pårørende, så den pårørende kan bevare det det nødvendige overskud til fortsat at passe sit voksne barn i hjemmet og understøtte, at vedkommende bevarer et så selvstændigt og værdigt liv som muligt med afsæt i de ressourcer vedkommende har. Opholdet kan både være i form af dag-, aften- eller døgntilbud.

Det bevilligede antal døgn pr. år kan den pårørende og og evt. det voksne barn selv planlægge i samarbejde med aflastningstilbuddet.

Læs mere om støttemulighederne

Afløsning til pårørende, som passer børn over 18 år i hjemmet

Afløsning er støtte i hjemmet. Bliver du passet af en pårørende, for eksempel din mor eller far, fordi du ikke selv er i stand til at tage vare på dig selv, er der mulighed for at søge om afløsning til dine pårørende, så de har mulighed for at forlade hjemmet i en kortere periode.

Læs mere om dine støttemuligheder