Referat fra møde d. 1.02.2017

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:
Kurt Scheelsbeck (formand)
Michael Ziegler
Jeanette Ingemann
Flemming Andersen
Thomas Bak
Conny Trøjborg Krogh
Ole Hyldahl

Fra administrationen:
Lars Holte
Jørgen Lerhard
Per Aalbæk Nielsen
Flemming Ellingsen
Nikolaj Jetsmark
Henrik Torry Rasmussen
Stine West Dyhr (ref.)
Willy Dahl 

1. Godkendelse af dagsorden
Referat:
Godkendt.

2. Udbudsproces, herunder sammensætning af bedømmelseskomite

Den ny skole i Nærheden skal snarest i udbud. Udvalget orienteres om den forestående udbudsproces, herunder tidsplanen.

I forbindelse med udbuddet skal der nedsættes en bedømmelseskomite. Udvalget skal beslutte, hvilke fem medlemmer af Byrådet, det anbefaler at udpege til bedømmelseskomiteen, jf. vedlagte indstillingssag.


Referat:
Udvalget tog ny udbudsform og ny tidsplan for byggeri af skolen i Nærheden til efterretning. Hedehusene Skole og Charlotteskolen orienteres snarest muligt.

Det blev besluttet, at hele udvalget indgår i bedømmelseskomiteen. Komiteen suppleres derfor også op med en ekstra fagdommer.

3. Dagtilbud som en del af udbuddet

Det er besluttet at etablere et dagtilbud i forbindelse med skolen, hvortil der er afsat anlægsmidler i 2020 og frem. Det er en mulighed at lade dagtilbuddet indgå i det planlagte udbud af skolen, som er beskrevet i vedlagte indstillingssag. Udvalget godkender indstillingssagen.

Referat:
Indstillingen blev godkendt.

4. Orientering vedr. køkkenfaciliteter

Udvalget orienteres om baggrunden for, at der i udbudsmaterialet ikke lægges op til at etablere et produktionskøkken i den kommende skole, men i stedet et såkaldt modtagekøkken. Dette er beskrevet i vedlagte bilag.

Referat:
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag 1: Bedømmelseskomite ifm. udbud af Læringshus Nærheden
Bilag 2: Dagtilbud som en del af udbud vedr. Ny skole i Nærheden
Bilag 3: Notat om køkkenfaciliteter i skolen i Nærheden