Referat fra møde d. 06.01.2016

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:

Kurt Scheelsbeck (formand) 
Flemming Andersen
Thomas Bak
Ole Hyldahl (afbud)
Jeanette Ingemann
Conny Trøjborg Krogh
Michael Ziegler

Fra administrationen:

Lars Holte (Afbud)
Jørgen Lerhard 
Per Aalbæk Nielsen
Henrik Torry Rasmussen
Flemming Ellingsen
Stine West Dyhr (referent)

1. Godkendelse af referat
Godkendt.


2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Kort opsamling på besøget på Sydhavnen Skole den 28.10.15 – herunder 3 hjælpespørgsmål:

a) Hvad var det særligt inspirerende?

b) Hvad var opmærksomhedspunkterne?

c) Hvad kan overføres til vores kommende byggeri?

 4. Opsamling på inspirationsfasen 2015 ved Jørgen Lerhard


Pkt. 3 og 4 blev slået sammen.
Udvalgets arbejde går nu fra en inspirationsfase med pædagogfaglige inputs til en beslutningsfase. Jørgen Lerhard gav derfor et opsamlende oplæg om den inspiration udvalget har fået via oplæg og skolebesøg. Se vedlagte plancher.

Udvalget drøftede, at skolerne har nogle gode bud på inspirerende faglokaler, såvel som fællesrum inde og ude. Der har også været gode bud på at inddrage det omgivende samfund. 
Der synes at være rigtig mange gode input fra de sete skoler pædagogisk, såvel som arkitektonisk. Prismæssigt er der et meget stort spænd på kvadratmeterprisen. 

Udvalget ønsker nu at give plads til, at tænketanken og følgegruppen kommer med et oplæg. Det er vigtigt at overlevere viden fra de besøgte skoler til de to grupper. Der skal fremadrettet holdes fast i disse skoler, således at udvalget og tænketanken har fælles billeder.

5. Drøftelse v/ Ole Hyldahl: Fælleshaver med hus tæt på skolen, som en del af skolen. Bilag er vedlagt. 
Ole Hyldahl beskrev ideerne med fælleshaver med afsæt i fremsendt oplæg. Fælleshaver giver mulighed for undervisning i flere fag samt mulighed for fritidsbrug.

Udvalget besluttede, at emnet kan tages op igen som input ved de planlagte summits.  

6. Drøftelse af tids- og procesplan. Der planlægges en Byrådssag til februar om processen.
Godkendt.

7. Evt. 
Ingen bemærkninger.


Bilag 1: Overordnet tids- og procesplan 
Bilag 2: Forslag til sag om tids- og procesplan
Bilag 3: Opsamling tids- og milepælsplan
Bilag 4: Ole Hyldahls notat om fælleshaver