Referat fra møde d. 24.08.2015

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:

Kurt Scheelsbeck (formand) 

Flemming Andersen
Thomas Bak
Ole Hyldahl
Jeanette Ingemann
Conny Trøjborg Krogh
Michael Ziegler

Fra administrationen:

Lars Holte (afbud)
Jørgen Lerhard 
Per Aalbæk Nielsen
Henrik Torry Rasmussen
Stine West Dyhr (referent)

1. Godkendelse af referat.
Ingen bemærkninger

 

2. Godkendelse af dagsorden.
Som aftalt på mødet den 11. maj 2015 var tilrettet kommissorium vedlagt.

Udvalget ønskede derudover en tydeligere forventningsafstemning i kommissoriet. Tænketanken skal således vejlede og inspirere inden for mulige økonomiske rammer.

3. Eksterne oplæg

Kasper Kjeldgaard Stoltz fra Rummets sprog
Kasper Kjeldgaard beskrev at beslutninger om skolebyggeri bør træffes på et videnbaseret evident grundlag, der også tager højde for pædagogiske og didaktiske overvejelser. 

Pointer var blandt andet:

 • Forskning viser, at rum påvirker motivation, læring, udbytte, relationer, trivsel mv.

"Vi er forbundet til verden gennem vores sanser"

 • Skolebyggeri har alt for tit fokus på de ydre rammer. Der hvor læringsprocesserne finder sted, bliver intet ændret. Det ser ud som det har gjort siden 50'erne – med ensartede siddepladser til børn og lærer og anonym indretning.
 • Undersøgelse viser, at elever helst vil være i et faglokale - ikke i et (anonymt) klasselokale.
 • Vi kan ændre lærernes praksis og børnenes forståelse ved at ændre på rummet. Rum skal invitere og motivere til undervisningens indhold og til at undervise på nye måder. Autentisk og meningsfyldte faglige aktiviteter - her er uderum og aktører ude fra afgørende.
 • Byg med rum og indretning videre på børns skabertrang og nysgerrighed. Det har ligheder til, hvordan forskere arbejder. Faglaboratorier hvor der er en mere producerende arbejdsform. Hvor eleverne arbejder med reelle problemstillinger og arbejder med at skabe noget konkret.
 • Tydelighed, hvad skal vi her. Synlig pædagogik, ikke mindst for udsatte elever. Faglokaler indeholder genstande, der er erindringsskabende. Vi skal prøve det, for at vi kan lære. Danskfaget kunne blandt andet kendetegnet ved at være dramatiseringer.
 • Vi er vokset op med en sidde-kultur. Markant større hjerneaktivitet, når fysisk aktivitet.

Vi skal indrette en skole hvor der er mange muligheder for nye typer bevægelse og positionering.

 • Skolen ved Søerne på Frederiksberg har gjort det, giver bla:
  • Styrker læreren som fagautoritet
  • Styrker forbindelsen mellem teori og praksis
  • Øger motivation
  • Øget autenticitet
  • Kropslig bevægelse, når de skal gå rundt

Karin Elbek fra RUM Arkitekter: ”Skolen i byen – byen i skolen”

Karin lagde vægt på at der i Nærheden er en unik mulighed for at tænke skole og by sammen, da der både skal skabes ny by og ny skole. Karin gav eksempler på åben skole, bæredygtig arealanvendelse, medborgerskab, møder på tværs, læring alle steder:

Skolen i byen "Byens skole" kunne ud over skole bestå af..

 • Bibliotek
 • Idrætshal
 • Biograf
 • Parker
 • Sportsfaciliteter, Outdoor fitness (jf. idræt, natur og teknik undervisning om energi)
 • Cafe/køkken
 • Skrotværksted, Miljøværksted/miljøstation (jf natur og teknik undervisning)
 • Medie og infocenter
 • Udstillingspladser
 • Fab lab /makers space, hvor byens håndværkere kan få plads.

Vigtige trends som skolen må tage højde for er bla: Dele, Netværk og Spacemanagement (- hvad hvis det var borgernes bygninger?)

Der skal være en årsag til at komme og en årsag til at blive der. Hvad tiltrækker, hvad motiverer brugerne, hvordan får engagementet næring? Lærere, ældre, unge, børn, erhvervsliv..?

De der allerede har gjort noget interessant (se også vedlagte plancher):

 • Ølholm mulitihus. Medborgerhus og skole 1/3 private midler.
 • Folkekøkken og café
 • Kina: Alle faciliteter i stueetagen er åbne for borgerne
 • Silkeborg: Campus for netværk - et rum hvor skole, ungdomsuddannelse og virksomheder m.fl. kan mødes.
 • Gode eksempler på Uderum - shared spaces delvist finansieret at eksterne. Skåde Århus

RUM er ved at lave et puslespil til borgermøder om skolen i byen.


Bilag 1: Kommissorium for § 17.4 udvalget -Tilrettet
 
Bilag 2: Plancer Karin Elbek fra RUM Arkitekter: ”Skolen i byen – byen i skolen”