Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Stil spørgsmål til Byrådsmøder

Du kan stille spørgsmål ved de ordinære, offentlige møder i Byrådet. Vær opmærksom på, at der er særlige regler for spørgetid.

Hvornår kan du stille spørgsmål?

Der kan stilles spørgsmål ved hvert ordinært, offentligt møde i Byrådet. Her er der afsat tid til spørgsmål, og spørgetiden starter kl. 18.00. Der kan stilles spørgsmål i højst en halv time før det første punkt på dagsordenen.

Møder om budgettet for det kommende år betragtes ikke som et ordinært møde.

Hvem kan stille spørgsmål?

Alle med bopæl i Høje-Taastrup Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet.

Hvordan stiller man spørgsmål?

Spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt og kan stilles til enten Byrådet eller til et enkelt medlem af Byrådet. Hvis spørgsmålet stilles til Byrådet, afgør Borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Skriftlige spørgsmål skal fremsendes til Byrådet senest kl. 12.00 på ugedagen før det  møde, hvor spørgsmålet ønskes besvaret.

Mundtlige spørgsmål skal altid anmeldes på en liste før mødet. Listen ligger uden for Byrådssalen.

Du skal selv være til stede på Byrådsmødet og fremlægge dit spørgsmål – også selvom spørgsmålet er stillet skriftligt.

Spørgsmål skal være korte og normalt kunne fremlægges inden for 1 minut.

Hvad kan der stilles spørgmål om?

Skriftlige spørgsmål til Byrådet skal dreje sig om kommunale forhold og have almen interesse for kommunens borgere.

Mundtlige spørgsmål skal dreje sig om sager, der er på Byrådets dagsorden på det pågældende møde.

Der kan ikke stilles spørgsmål om den kommunale administration.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen, kan afvises af borgmesteren på Byrådets vegne. Det samme gælder spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand eller røber privatlivet tilhørende forhold eller andre anliggender, som ikke kan offentliggøres.

Hvis der stilles et spørgsmål, som allerede tidligere har været stillet og er blevet besvaret inden for de seneste 6 måneder, kan disse afvises af borgmesteren på vegne af Byrådet.

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. 

Sådan stilles skriftlige spørgsmål

Spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest kl. 12.00 på ugedagen før det Byrådsmøde, hvor spørgsmålet ønskes besvaret. Spørgsmål sendes til Byrådscentret, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller på mail byraadscenter@htk.dk.

Den person, som har fremsendt et skriftligt spørgsmål, skal på Byrådsmødet selv fremlægge spørgsmålet.

Spørgsmål skal være korte og normalt kunne fremlægges inden for 1 minut. 

Skriftlige spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold og skal have almen interesse for kommunens borgere. Der kan ikke stilles spørgsmål om den kommunale administration.

Bemærk, at alle Byrådsmøder optages på TV og sendes direkte på kommunens hjemmeside samtidig med Byrådsmødet. Efterfølgende lægges møderne i arkiv på kommunens hjemmeside. 

Sådan stilles mundtligt spørgsmål

Mundtlige spørgsmål kan stilles direkte på Byrådsmødet, men skal inden mødet anmeldes på en liste, som ligger ved Byrådssalen.

Mundtlige spørgsmål skal være korte og kunne fremlægges på 1 minut.

Mundtlige spørgsmål skal dreje sig om sager, der er på Byrådets dagsorden på det pågældende møde.

Der kan ikke stilles spørgsmål om den kommunale administration.

Bemærk, at alle Byrådsmøder optages på TV og sendes direkte på kommunens hjemmeside samtidig med Byrådsmødet. Efterfølgende lægges møderne i arkiv på kommunens hjemmeside.

Sådan besvares spørgsmål

Svaret bør ikke vare mere end 2 minutter. Der kan gives tid til en kort bemærkning til svaret, og til et kort svar på denne bemærkning. 

Byrådets medlemmer kan ikke deltage i debatten mellem spørgeren og svareren.

Fortolkning af spørgetidsreglementet

Hvis der opstår tvivl om forståelse af Byrådets spørgetidsreglement, fortolker borgmesteren reglerne. Hvis et byrådsmedlem er utilfreds med borgmesterens afgørelse, kan medlemmet under eller efter mødet forlange, at spørgsmålet tages op til endelig afgørelse på det næste byrådsmøde. Byrådsmedlemmet skal dog følge borgmesterens fortolkning, indtil den endelige afgørelse foreligger.

Dette spørgetidsreglement er vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 22. april 2014.

Opdateret 13. oktober 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00