Byråd og udvalg
 • Få siden oplæst

Styrelsesvedtægt for Byråd og politiske udvalg

Styrelsesvedtægten er et dokument, som fastlægger de nærmere rammer for Byrådets arbejde.

Her kan du læse om kommunens styreform, antallet af medlemmer i Byrådet, de politiske udvalg, som er nedsat samt deres opgaver. Styrelsesvedtægten beskriver også Borgmesterens opgaver.

Alle kommuner har en styrelsesvedtægt, der i vid udstrækning refererer til Styrelsesloven. Styrelsesvedtægten skal godkendes af Velfærdsministeriet.

Styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune er vedtaget af Byrådet den 28.01.2014 og 25.02.2014.


Kapitel I: Byrådet

§ 1
Høje-Taastrup Byråd består af 21 medlemmer. 

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven). 

§ 2
De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i By-rådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsorden), jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel II: Borgmesteren

§ 3
De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30. 

§ 4
Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5
Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Kapitel III: Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6
Følgende udvalg nedsættes: 

 1. Økonomiudvalg
 2. Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalg
 3. Institutions- og Skoleudvalg
 4. Fritids- og Kulturudvalg
 5. Socialudvalg 
 6. Ældre- og Sundhedsudvalg
 7. Arbejdsmarkedsudvalg

§7
For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 

§ 8
De stående udvalg sikrer, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 


Stk. 2. Generelt gælder for samtlige stående udvalg, at de skal anlægge et helhedssyn på opgavevaretagelsen, og at de over for Økonomiudvalget tillige har ansvaret for økonomisk koordinering i forhold til deres fagområder.

Kapitel IV Borgerrådgiver

§ 9 Der er etableret en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under Byrådet.

Stk. 2. Borgerrådgiveren bistår Byrådet med dettes tilsyns- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg og administrationsområder, samt varetager nærmere af Byrådet fastsatte opgaver om borgerrådgivning og borgervejledninger.

Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.

Kapitel V: Økonomiudvalget

§ 10 Økonomiudvalget (ØU)

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggen¬der, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og per¬sonaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopga¬ver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringel¬se. Udvalget sikrer udarbejdelse af økonomiske konse-kvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforsla-gene.

Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget fastlægger den overordnede IT-strategi.

Stk. 6. Udvalget foretager den umiddelbare forvaltning af:

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • alle bygge- og anlægsopgaver, bortset fra hovedkonto 01 og 02
 • drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg
 • udlån og udleje af kommunale lokaler, anlæg og bygninger 
 • opgaver i forhold til borger- og erhvervsservice
 • fastlæggelse af retningslinjer for erhvervsservice i forhold til kommunens erhvervsvirksomheder
 • indsatsen i forhold til tiltrækning af nye erhvervsvirksomheder og fastholdelse af eksisterende virksomheder
 • samarbejdet med erhvervsudvalg, handelsstands- og håndværkerforeninger
 • tværgående politikker og retningslinjer for borgerbetjening
 • servicekrav, svarfrister og servicevejledning
 • sikring af sammenhængende borgerservice i forhold til den enkelte borger på tværs af den kommunale administration
 • opgaver vedrørende redningsberedskabet

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.

Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om tværgående politikker og retningslinjer for gennemførelse af afbureaukratisering i hele den kommunale virksomhed.

Stk. 9. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 9. Økonomiudvalget varetager på Byrådets vegne den direkte kontakt til borgerrådgiveren og rådgiver Byrådet i forbindelse med udførelsen af borgerrådgiverfunktionen. Økonomiudvalget indstiller nærmere til Byrådet omkring afrapportering mv. fra borgerrådgiveren.

§ 11
Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 10
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres 
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner
 • indtægtsdækket virksomhed

§ 12
Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens finansielle aktiver og passiver og kommunens regnskabsfø-ring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67

Kapitel VI: De stående udvalg

§ 13Teknisk Udvalg (TU)

Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for den tekniske drift samt vejmyndighed.

Udvalget varetager:

 • vejdrift og vejmyndighed herunder tilsyn
 • busdrift
 • pleje af kommunens grønne områder
 • det umiddelbare samarbejde med Vandforsynings og Kloakforsyningsselskaberne
 • renovation

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget/Byrådet om:

 • takster for forsyningsvirksomheder
 • brugerbetaling for serviceordninger på private fællesveje
 • regulativer på vej- og forsyningsområdet
 • ordensregler i kommunens grønne områder
 • buskøreplaner
 • det regionale trafikselskab
 • kommunale fællesskaber på vej- og forsyningsområderne.
 • sektorplaner
 • opgaver vedrørende støjhandlingsplaner

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 14 Plan- og Miljøudvalget (PMU)

Plan- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for det tekniske myndighedsområde. 

Udvalget varetager:

 • byggetilladelser og tilsyn med overholdelse af disse
 • landzonetilladelser og tilsyn med overholdelse af disse
 • myndighedsopgaver i forbindelse med naturbeskyttelse
 • myndighedsopgaver på miljøområdet, dog ikke støjhandlingsplaner
 • myndighedsopgaver på råstofområdet

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget/Byrådet om:

 • lokalplaner
 • kommuneplaner
 • kommunale fællesskaber på miljø- og planområderne
 • klimahandlingsplaner

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.  

§ 15 Institutions- og Skoleudvalget (ISU)

Institutions- og Skoleudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltper­soner for så vidt angår børn.

Stk.3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver overfor og tilbud til børn og unge under 18 år i folkeskolen og i daginstitutioner, klubber o.l.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende børn og unge med særlige behov.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver overfor handicappede børn og unge.

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver med hensyn til forebyggelse og øvrige sundhedsopgaver overfor børn og unge.

Stk. 7. Udvalget har ansvaret for Ungdommens Uddannelsesvejledning, afgrænset i forhold til udvalgets arbejdsområde.

Stk. 8. Udvalget varetager samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Stk. 10. Udvalget rådgiver Økonomiudvalget og Byrådet med hensyn til initiativer til imødegåelse af uhensigtsmæssige koncentrationer af sociale, beskæftigelsesmæssige og andre problemer i kommunens boligområder, skoler og institutioner.

§ 16 Fritids- og Kulturudvalget (FKU)

Fritids- og Kulturudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det kulturelle og det fritidsmæssige område.

Udvalget varetager samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Udvalget varetager den ummiddelbare forvaltning vedrørende kommunens overordnede integrationspolitik rettet mod alle borgergrupper.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler for udlån og udleje af lokaler i kommunens ejendomme i relation til lov om folkeoplysning, regler om tilskud til foreninger m.v.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 17 Socialudvalget (SU)

Socialudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget har den umiddelbare forvaltning af sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for så vidt angår voksne,  herunder også opgaver indenfor lov om aktiv socialpolitik kap 10 og 10 A og integrationslovens §§ 35 – 39. Udvalget har dog ikke den umiddelbare forvaltning af sager om førtidspension.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale område overfor voksne over 18 år, herunder handicap- og psykiatriområdet, jf. servicelovens bestemmelser, herunder den umiddelbare forvaltning af bestemmelserne i kap. 2. i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 

Stk. 4. Udvalget varetager

 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • opgaver i henhold til lov om individuel boligstøtte
 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • den umiddelbare forvaltning af kommunens boligsociale opgaver, udvikling af boligsociale strategier og byudvalgs­indsatsen inkl. projekter.
 • styringsdialogmøder med de almene boligselskaber
 • godkendelse af skemasager ved oprettelse af almene boliger samt tilsynet med almene boliger, herunder familieboliger, ungdomsboli­ger samt ældreboliger 

Udvalgets opgaver retter sig mod alle typer af boliger, både leje-, andels- og ejerboliger. 

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 18 Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)

Ældreudvalget- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældreområdet, genoptræningsområdet samt hjælpemiddelområdet. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver med hensyn til forebyggelse og øvrige sundhedsopgaver over for voksne, herunder ældre. 

Stk. 3. Udvalget varetager

 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udval­gets område
 • opgaver vedrørende hjælpemidler og boligindretning 

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 19 Arbejdsmarkedsudvalget (AMU)

Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for alle beskæftigelsesfremmende foranstaltninger placeret i Jobcenteret samt afgørelser i sager om ydelse, mv. til enkeltpersoner i relation til disse opgaver. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor området for førtidspension. 

Stk. 3. Udvalget har ansvaret for at gennemføre kommunens overordnede beskæftigelsespolitik, samt opgaver i relation til at sikre samspil og dialog mellem andre offentlige myndigheder og arbejdsmarkedsparter. 

Stk. 4. Udvalget varetager opgaver vedrørende kommunens institutioner på arbejdsmarkedsområdet og private og selvejende institutioner, som kommunen har indgået overenskomst med. 

Stk. 5. Udvalget har ansvaret for tilbud om danskundervisning. 

Stk. 6. Udvalget har ansvaret for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), dog undtaget reglerne i kap. 2. i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Kapitel VII: Indkaldelse af stedfortræder

§ 20
Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Kapitel VIII: Vederlag m.v.

§ 21
1. viceborgmester modtager et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.

§ 22
Formanden for Teknisk Udvalg modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Plan- og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Institutions- og Skoleudvalget modtager et veder­lag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Fritids- og Kulturudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Socialudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 8. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 9. Formanden for Det Særlige børn- og Ungeudvalg modtager et vederlag, som udgør 13,33 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 10. Formanden for Folkeoplysningsudvalget modtager et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag.

Kapitel IX: Ændringer i vedtægten

§ 23
Denne Styrelsesvedtægt træder i kraft den 25.02.2014.

Stk. 2. Denne Styrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommune ophæver tidligere Styrelsesvedtægter for Høje-Taastrup Kommune.

Stk. 3. Forslag om ændringer i og tillæg til denne vedtægt skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum.


Opdateret 15. august 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00