Byråd og udvalg
 • Få siden oplæst

20. juni 2017

Referat (20. juni 2017)

Agenda

Deltagere:

Anne Mette Bak (A)
Annette Johansen (A)
Bjarne Kogsbøll (C)
Conny Trøjborg Krogh (F)
Ekrem Günbulut (A)
Flemming Andersen (V)
Flemming Hansen (O)
Hugo Hammel (A)
Jeanette Ingemann (C)
Jesper Kirkegaard (C)
John A. Bilenberg (C)
Kurt Scheelsbeck (C)
Lars Prier (O)
Laurids Christensen (C)
Marjan Ganjjou (C)
Michael Ziegler (C)
Ole Hyldahl (Ø)
Sami Gökdemir (A)
Svend-Erik Hermansen (A)
Thomas Bak (A)

Fraværende:


 

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 20-06-2017

Godkendt.


 

2. Meddelelser Byrådet juni 2017

Sagsnr: 16/26557

Bilag


 

3. Forslag fra V om kontinuitet i straksaktiveringen

Sagsnr: 14/110

Baggrund

Kontinuitet i straksaktiveringen

Der har, henover de to sidste års budgetforhandlinger, været en bred politisk enighed i byrådet, for at sikre straksaktivering af – primært – vores unge kontanthjælpsmodtagere. Og vi kan se på vores måltal, at det, at unge mennesker mødes med en forventning, og et krav om at man bidrager for sin kontanthjælp, har gjort at flere er kommet i uddannelse eller ordinær beskæftigelse.

Venstre ønsker med vores partiforslag at sikre en kontinuitet i den straksaktiveringsindsats, som kommunen udbyder, således at alle som er vurderet åbenlyst uddannelsesparat eller jobparat, indenfor 24 timer henvises til en nytteindsats.

Venstre forslår også at den nytteindsats som vores borgere sættes til, tager afsæt i opgaver, som kommer vores borgere til gode. Således at arbejdet man sættes til, giver mening, og bidrager til det kommunale fællesskab.

Vores nabokommune Greve, som vi i øvrigt sammenligner os med i vores kommunale nøgletal, er lykkedes med en indsats som de kalder Service ++. Her udføres praktisk forefaldende arbejde i Greve Kommune. Det kunne for eksempel være ekstra renholdelse af strand og grønne områder. Og en af måderne man er lykkedes med det, er ved at gå i dialog med medarbejdere og de faglige organisationer, og finde grænserne for hvilke opgaver, der løses via ordinære beskæftigelse. Således at man ikke udhuler de opgaver som allerede i dag løses af vores medarbejdere. Dette samspil har gjort at Greve kommune har oplevet et markant fald i kontanthjælpsmodtagere, og samtidig er lykkedes med at skabe en nytteindsats, som for den enkelte giver mening. 

Venstre forslår helt konkret at administrationen arbejder videre med:

-En økonomisk model for etablering af en nytteindsats ala Greve’s Service++, hvor vi indenfor 24 timer kan straksaktivere vores åbenlyse uddannelsesparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Modellen forlægges til de kommende budgetforhandlinger.

-At der udarbejdes et katalog for opgaver, som kan løse i et nyt nytteindsats initiativ. For at sikre at der ikke tages opgaver som allerede i dag løses af vores medarbejdere, forslås det at dette katalog udarbejdes i samspil med medarbejdere og faglige organisationer.     

Beslutning Byrådet den 20-06-2017

Sagen oversendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, idet der ikke hermed er taget stilling til sagens substans. Ø og F stemte imod.


 

4. Forslag fra A om samlet plejeboligplan

Sagsnr: 14/110

Baggrund

Ældreområdet befinder sig midt i en forandringsproces, hvor udviklingen i antallet af ældre i samfundet vil stige. Samtidig er vi i dag mere raske og lever længere end tidligere. Det rejser spørgsmålet om, hvordan vi, som kommune, kan tilpasse os denne forandring. Hvordan udvikler vi ældreområdet, så det kan matche de behov og ønsker, som de nye generationer af ældre har?

På den baggrund ønsker Socialdemokraterne, at der skal udarbejdes en samlet plejeboligplan på ældreområdet med fokus på det gode ældre liv.

Som en del af plejeboligplanen skal de nuværende plejecentre gennemgås, og vurderes, om de er demensegnede ud fra en samlet vurdering af både plejecentrenes fysiske indretning, udearealer samt typer af demenssikring. På dette grundlag skal der udarbejdes en prioriteret rækkefølge for, hvordan og hvornår og til hvilken pris de enkelte plejecentre kan gøres demensvenlige.

Velfærdsteknologi og hjælpemidler i plejeboligen skal hjælpe borgerne med at bevare kontrollen over deres eget liv og samtidig være med til at frigøre tid og lette arbejdsbyrden hos medarbejderne. Plejeboligplanen skal derfor også skabe et overblik over i hvilket omfang plejecentrene udnytter de muligheder, som de teknologiske hjælpemidler giver, og på dette grundlag udarbejde en plan for hvordan der kan investeres i fremtiden med vægt på at sikre de ældre et trygt og værdig ældre liv samt et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Den samlede plejeboligplan skal ud fra overstående og det fremtidige behov for pleje og ældreboliger, ud fra de nuværende samt evt. justerede visitationsregler, skabe et samlet overblik over det fremtidige investeringsbehov på området.

Beslutning Byrådet den 20-06-2017

F og Ø stillede følgende tillægsforslag:

At der i plejeboligplanen undersøges muligheder for at bygge demenslandsbyer, hvor beboerne frit kan bevæge sig rundt i landsbyen. En landsby, som har faciliteter, som cafeer, supermarked, fritidsoplevelser m.m. Hvor de erfaringer, OK-fonden har med demenslandsbyer efter hollandsk model inddrages i overvejelserne om at etablere en demenslandsby i Høje-Taastrup.

Sagen samt tillægsforslaget oversendes til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget, idet der ikke hermed er taget stilling til sagens substans.


 

5. Byrådets og udvalgenes mødeplan 2018

Sagsnr: 17/8825

Baggrund

Ifølge den kommunale styrelseslov, skal der i starten af hver år, annonceres i den lokale presse om tid og sted for Byrådets ordinære møder.

På denne baggrund er der udarbejdet forslag til mødeplan for år 2018 for:

·         Gruppemøder

·         Stående udvalg

·         Økonomiudvalg

·         Byråd

Indstilling

At Byrådet godkender vedlagte mødeplan.

Beslutning Byrådet den 20-06-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i mødeplanen taget højde for skolesommerferiens placering.

Der er mødefri i skolernes vinterferie (uge 8), efterårsferie (uge 42) og der er ikke møder i juli måned.

Fagudvalgsmøderne i maj forslås lagt tirsdag og onsdag den 2. og 3. maj, da rådhuset er lukket 1. maj.

Økonomiudvalgsmødet i juni foreslås lagt onsdag den 6. juni, da der er Grundlovsdag tirsdag.

Forslag til placering af møder i forbindelse med behandlingen af budget 2019 er indarbejdet i mødeplanen, men datoerne godkendes endeligt i forbindelse med at tidsplanen for budgettet, vedtages i starten af året.

Temamøder indkaldes særskilt, men er markeret som reservation i mødeplanen.

Fagcentrene vil blive bedt om at indrette møder i kommissioner og nævn med respekt for denne mødeplan.

Bilag


 

6. I - Endelig godkendelse af regnskabet - ØU

Sagsnr: 16/7912

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2016 blev fremlagt for Byrådet 21-03-2017 og efterfølgende oversendt til revisionen. Revisionens beretning behandles endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

 1. godkender regnskab 2016 (inkl. note 4)
 2. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen har igangsat tiltag, der skal imødekomme anbefalingerne
 3. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
 4. godkender, at revisionsberetningen fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Byrådet den 20-06-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen er af den opfattelse, at kommunen har sikret korrekt regnskabsaflæggelse, herunder at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det fremgår af beretningen, at revisionens vurdering er, at kommunen er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god likviditet. Herudover er det revisionens opfattelse, at kommunen fører en betryggende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse, dog har kommunen i lighed med 2015 overskredet servicerammen for 2016.

Revisionsgennemgangen bekræfter således, at den økonomiske styring af kommunen er sund.

I den afsluttende beretning (nr. 15) tilkendegiver revisionen, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger.

Beretningen indeholder en forvaltningsrevision på Opkrævningsområdet, hvor revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger, men at det er revisionens vurdering at Høje-Taastrup Kommune i forhold til effektivitet i opkrævningen ligger på niveau med sammenlignelige kommuner.

I vedlagte bilag fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Da regnskabet blev forelagt første gang i marts måned manglede note 4 Ubrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene. Denne er udarbejdet på baggrund af sagen, som blev tiltrådt af Byrådet i marts måned. Noten er nu indarbejdet i regnskabet.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgsmødet.

Bilag


 

7. I - Revisionsberetning nr. 14 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - ØU

Sagsnr: 16/7912

Baggrund

Kommunens revisor har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. 2016 (revisionsberetning nr. 14). Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration af det sociale område.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

 1. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen har igangsat tiltag, der skal imødekomme anbefalingerne
 2. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
 3. godkender, at revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Byrådet den 20-06-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har givet anledning til to bemærkninger:

 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), efter servicelovens § 96, hvor der ikke er sket løbende opfølgning på sagerne, og hvor sagerne generelt ikke er tilstrækkelig oplyst (videreført fra 2015).

Administrationen har iværksat en genopretningsplan samt fuldstændig gennemgang af alle sagerne på området.

 • Udbetaling af ressourceforløbsydelser i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaring, hvor kommunen ikke har foretaget rettidig opfølgning og hvor de gennemførte samtaler ikke lever op til lovens minimumskrav på området.

Administrationen vil foretage genopretning i 2017, når de ekstra bevilgede ressourcer til området er ansat (bevilget af Byrådet i 2016)

I bilag 1 fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Revisionen deltager på Økonomiudvalget.

Bilag


 

8. I - 2. budgetopfølgning for Høje-Taastrup Kommune - ØU

Sagsnr: 17/191

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2017.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2017, herunder:

 1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på -18,1 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
 1. at der gives anlægsbevillinger på 2,7 mio. kr. i 2017 finansieret af rådighedsbeløb vedr. digitaliseringsstrategien og indvendig renovering af daginstitutioner. De enkelte ansøgte anlægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
 1. at der gives netto tillægsbevilling til finansielle poster, inkl. renter og afdrag, på 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 og -0,2 mio. kr. i 2018-21. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
 1. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte tekniske tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 2.

Beslutning Byrådet den 20-06-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2017

Anbefales, idet hele Økonomiudvalget ikke kunne anbefale indstillingspunkterne 3,4,5,6 og 7 fra Socialudvalget.

Beslutning fra fagudvalgene

Alle fagudvalg anbefaler indstillingerne fra fagudvalgssagerne vedrørende budgetopfølgning, dog kan A og F ikke anbefale indstillingspunkterne 3, 4, 5, 6 og 7 fra Socialudvalget (jf. bilag 4).     

Sagsfremstilling

2. budgetopfølgning viser en robust økonomi med en kassebeholdning pr. 31-03-2017 på 448 mio. kr., samt et fortsat pres i forhold til at overholde servicerammen.

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune ved 2. budgetopfølgning et mindreforbrug i 2017 på -111,9 mio. kr. mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1. Mindreforbruget vedrører primært forskydninger på anlægsprojekter, men der er også på driften et forventet mindreforbrug på -24,7 mio. kr. Samtidig er der fortsat en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen. Serviceudgifterne viser et merforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabel 1.

Hovedresultaterne i 2. budgetopfølgning for 2017:

Drift

2. budgetopfølgning viser et forventet nettomindreforbrug på driften på -24,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e, og et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 20,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabel 1 kolonne d.

Rammen for serviceudgifterne opgøres i forhold til det oprindelige budget korrigeret for reguleringer, der på nuværende tidspunkt udgør 1,0 mio. kr. vedr. øget vederlag til landets borgmestre, byrådsmedlemmer og udvalgsformænd. Som følge af ændret pris- og lønregulering i marts 2017 forventes rammen for serviceudgifter at blive reduceret med yderligere -3,9 mio. kr. Rammen forventes således at udgøre 2.444,1 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune i 2017. I forhold hertil forventes merforbrug på servicerammen at udgøre 23,4 mio. kr. og er således uændret i forhold til 1. budgetopfølgning.

I 2. budgetopfølgning søges om tillægsbevillinger på netto -18,1 mio. kr. på driften, heraf

-14,8 mio. kr. på servicerammen.

Mindreforbruget på -24,7 mio. kr. er sammensat af forskellige modsatrettede bevægelser. På den ene side er der væsentlige forventede mindreforbrug under Økonomiudvalget (primært forventet mindreforbrug til overførsel mellem årene), Institutions- og Skoleudvalget (regulerings af børnetal på dagtilbudsområdet) samt Arbejdsmarkedsudvalget (færre udgifter til forsørgelsesydelser). På den anden side væsentlige forventede merforbrug under Ældre- og Sundhedsudvalget (flere timer til hjælp til hjemmeboende borgere) og Socialudvalget (køb af flere pladser på bo-området). 

Udover et forventet merforbrug på Socialudvalget, vedrørende det specialiserede voksenområde, arbejder området med effektiviseringskrav på i alt -16,3 mio. kr. i 2017. Pr. 30-04-2017 er der implementeret tiltag for 8,8 mio. kr., hvorefter der udestår et beløb på -8,5 mio. kr., som fortsat forfølges og dermed ikke er indregnet som afvigelse ved 2. budgetopfølgning. Desuden er oprindeligt budget reduceret med 1 mio. kr. Denne er ikke realiseret og forfølges ligeledes fortsat.

På det specialiserede børneområde under Institutions- og Skoleudvalget forventes budgetoverholdelse. Det specialiserede børneområde arbejder fortsat med et effektiviseringskrav på -8,0 mio. kr. Pr. 30-04-2017 er der implementeret tiltag for -4,0 mio. kr., hvorefter der resterer et beløb på -4,0 mio. kr., som fortsat forfølges og forventes indhentet i løbet af 2017. Dermed er det udestående beløb ikke indregnet som afvigelse ved 2. budgetopfølgning.

Direktionen følger fortsat nøje den økonomiske udvikling på de specialiserede områder.

Ældreområdet under Ældre- og Sundhedsudvalget bidrager med et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2. budgetopfølgning også til den øgede udfordring på servicerammen, primært idet det samlede antal forudsatte timer til hjælp til hjemmeboende borgere ligger højere end forudsat.

Endelig indgår et forventet mindreforbrug vedrørende driften på -20,0 mio. kr., som følge af forventet overførsel til 2018. Denne forudsætning er indeholdt i den forventede overskridelse af servicerammen.

Administrationen vurderer, at der er en risiko for, at blive ramt af en regnskabssanktion på regnskab 2017, hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen.

Anlæg

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på -88,5 mio. kr., hvilket primært skyldes periodeforskydninger til 2018 vedr. følgende anlæg:

·Nyt rådhus (mindreforbrug, -114,9 mio. kr.)

·Ny skole i Nærheden (mindreforbrug, -50,9 mio. kr.)

·Salg af det regionale fritidsområde (mindreindtægt, 83,2 mio. kr.)

·Byggemodning vedr. regionale fritidsområder (mindreforbrug, -20,0 mio. kr.)

Dertil kommer forventet mindreindtægt vedr. slag af transportcenter på 14,4 mio. kr. på grund af usikkerhed om salg i 2017.

Mindreforbruget på anlæg bidrager væsentligt til likviditetsoverskuddet på -111,9 mio. kr. i 2017.

Finansiering

På finansieringssiden forventes merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. tilskud, afdrag og skatter.

Det forventede merforbrug kan primært tilskrives forventet mindreindtægt på foreløbigt 3,0 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskud som følge af de generelle gunstigere konjunkturer og deraf faldende ledighed. Under Arbejdsmarkedsudvalget forventes der et tilsvarende mindreforbrug på -3,0 mio. kr. vedrørende forsørgelsesydelser.

Den samlede økonomi

I alt forventes drift, anlæg og finansiering at give et samlet mindreforbrug på -111,9 mio. kr., hvilket forbedrer likviditeten i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e. I forhold til det oprindelige budget forventes kommunens samlede økonomi at være uændret ved 2. budgetopfølgning, jf. tabel 1 kolonne d.

Forskellen mellem det korrigerede og oprindelige budget skyldes, at:

 • driftsbudgettet er øget med 24,0 mio. kr. primært på de specialiserede socialområder i forbindelse med 1. budgetopfølgning
 • anlægsbudgettet er øget med 113,8 mio. kr. primært som følge af anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 besluttet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016 - i modsat retning trækker tillægsbevilget mindreforbrug på anlægsområdet ved. 1. budgetopfølgning
 • finansielle poster er i alt reduceret med -26,0 hvilket primært skyldes, at ekstraordinær indfrielse af leasinggæld blev fremskudt fra 2017 til 2016.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

FV. Regnskab 2017

(a)

Oprindeligt budget 2017

(b)

Korrigeret budget 2017

(c)

FV. regnskabsafvigelse i forhold til:

Ansøgte tillægs-bevillinger

(f)

Opr. budget 2017

(d)

Kor. budget 2017

(e)

Drift

Økonomiudvalget

564,6

589,0

583,7

-24,4

-19,2

-2,8

Teknisk Udvalg

107,9

107,4

109,4

0,5

-1,5

-1,5

Plan- og Miljøudvalget

2,8

3,5

2,8

-0,7

0,0

0,0

Socialudvalget

347,5

325,0

343,1

22,5

4,4

-0,4

Institutions- og Skole-udvalget

1.028,0

1.026,9

1.036,8

1,1

-8,9

-8,9

Fritids- og Kulturudvalget

79,5

79,1

79,7

0,4

-0,2

-0,2

Ældre- og Sundhedsudvalget

541,7

536,4

537,0

5,3

4,7

-0,5

Arbejdsmarkeds-udvalget

652,2

657,5

656,2

-5,3

-4,0

-3,8

A. Driftsvirksomhed i alt

3.324,1

3.324,7

3.348,7

-0,6

-24,7

-18,1

Heraf serviceudgifter

2.467,5

2.447,0

2.488,9

20,5

-21,5

-14,8

Anlæg

Køb og salg af grunde og bygninger

-8,8

-20,0

-106,4

11,2

97,6

0,0

Anlægsprojekter

97,2

42,6

212,4

54,6

-115,2

0,0

Anlægspuljer

38,9

40,5

38,9

-1,6

0,0

0,0

Byudviklingsprojekter

33,0

71,9

103,9

-38,9

-70,9

0,0

Ikke disponerede anlægsmidler

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B. Anlægsvirksomhed

i alt

160,2

135,0

248,8

25,2

-88,5

0,0

C. Renter (netto)

-5,0

-2,9

-5,0

-2,1

0,0

0,0

D. Balance-forskydninger

31,3

31,3

31,3

0,0

0,0

0,0

E. Afdrag på kommunens lån

46,4

71,9

49,2

-25,5

-2,8

-2,8

UDGIFTER i alt

3.557,0

3.560,0

3.673,0

-3,0

-115,9

-20,9

Optagne lån

-13,0

-13,0

-13,0

0,0

0,0

0,0

Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)

-1.161,4

-1.163,9

-1.164,4

2,4

3,0

3,0

Skatter

-2.392,6

-2.393,0

-2.393,6

0,4

1,0

1,0

F. FINANSIERING

I ALT

(ekskl. forbrug likvide aktiver)

-3.567,0

-3.569,9

-3.571,0

2,8

4,0

4,0

LIKVIDITETS-UNDERSKUD (+)
LIKVIDITETS-OVERSKUD (-)

-10,0

-9,8

102,0

-0,1

-111,9

-16,9

Økonomi

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune med 2. budgetopfølgning 2017 et mindreforbrug på -111,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med:

 • -24,7 mio. kr. på drift (mindreforbrug)
 • -88,5 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug, periodeforskydninger)
 •  1,2 mio. kr. på finansiering inkl. renter og afdrag (merforbrug)

Der kan konstateres en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen hvor der forventes et merforbrug på 23,4 mio. kr. i forhold til rammen.

Bilag