Byråd og udvalg
 • Få siden oplæst

29. august 2017

Referat (29. august 2017)

Agenda

Deltagere:

Anne Mette Bak (A)
Bjarne Kogsbøll (C)
Conny Trøjborg Krogh (F)
Ekrem Günbulut (A)
Flemming Andersen (V)
Flemming Hansen (O)
Hugo Hammel (A)
Jeanette Ingemann (C)
Jesper Kirkegaard (C)
John A. Bilenberg (C)
Kurt Scheelsbeck (C)
Lars Prier (O)
Laurids Christensen (C)
Marjan Ganjjou (C)
Merete Scheelsbeck (C)
Michael Ziegler (C)
Ole Hyldahl (Ø)
Sabah Abid ()
Sami Gökdemir (A)
Svend-Erik Hermansen (A)
Thomas Bak (A)

Fraværende:


 

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 29-08-2017

Godkendt.


 

2. Forslag fra A, F og Ø om proaktivt at bruge anlægsprojekterne

Sagsnr: 14/110

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune skal proaktivt bruge anlægsprojekterne

Byrådet har vedtaget nogle store anlægsprojekter de kommende år, blandt andet ny skole i Nærheden, ny skole i Taastrupgård og nyt rådhus ved City 2.

Vi kan læse, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for visse brancher, herunder byggebranchen. Der er jo en årsag til, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og det er, at vi ikke er gode nok til at uddanne til fremtiden. Vi har i mange år hørt, hvor mange unge, der har manglet læreplads, og nu kan vi så se resultatet. Firmaerne kigger til udlandet efter arbejdskraft, især Østeuropa. Hvis vi skal imødegå problemet med mangel på arbejdskraft, skal vi proaktivt bruge de store anlægsprojekter Høje-Taastrup har besluttet at igangsætte.

Lokalt har diskussionen om praktikpladser her i kommunen gået på, om der skal stilles krav til virksomhederne gennem uddannelsesklausuler eller af frivillig vej ved partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri, men Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten mener ikke, der kan være tale om et enten eller. Vi mener, det er  nødvendigt at brede diskussionen ud til også at gælde andre initiativer.

A, F og Ø ønsker, at vi skal bruge de gode erfaringer, man har høstet i andre kommuner. Middelfart kommune har f. eks både en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og har samtidig stillet krav om, at totalentreprenøren skal sikre at mindst fem procent af de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med lærlinge/praktikanter. Samtidig har man arbejdet med et tredje tiltag, om såkaldte "snusepraktikanter," – hvor ledige uden relevant uddannelse kan stifte bekendtskab med byggebranchen og derved få en indgang til beskæftigelse eller uddannelse. Tiltag der med succes blev anvendt i forbindelse med det netop færdiggjorte rådhusbyggeri i Middelfart.

A, F og Ø foreslår samtidig, at der som led i den generelle virksomhedsrettede indsats i kommunen bliver arbejdet med at skabe en jobmesse for at matche ledige og virksomheder, og såfremt det bliver en succes kan en sådan jobmesse gentages i de kommende år.

Arrangementet har to primære forhold. Dels er formålet at synliggøre Høje-Taastrup Kommunes virksomhedsrettede indsatser, derudover er formålet, at de ledige borgere og andre interesserede, som deltager i arrangementet, får mulighed for at tale direkte med virksomhederne om at komme i ordinært job, løntilskud eller virksomhedspraktik.

Det foreslås, at programmet planlægges nærmere med jobcentret og forvaltningen, men der lægges op til, at arrangementet sammensættes således, at der både er en virksomhedsrettet del, hvor man kan høre om muligheden for rekruttering og elementer, som er rettet mod de ledige i form af en jobmesse med stande for virksomheder med ordinære jobs

Som et sidste element foreslås det, at der i samarbejde med arbejdsmarkedets parter bliver udarbejdet et katalog over, hvilke øvrige erfaringer og tiltag man har gjort i andre kommuner for at skabe en bedre synergi imellem erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske initiativer.

Beslutning Byrådet den 29-08-2017

Oversendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens substans.


 

3. Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med Kommunal- og Regionalvalg 2017

Sagsnr: 17/7144

Baggrund

Der er Kommunal- og regionsrådsvalg 21-11-2017. Byrådet skal tage stilling til, hvor mange valgstyrere og tilforordnede vælgere, der skal udpeges, og om der skal gives de partier, som ikke er repræsenteret i Byrådet mulighed for at være repræsenteret.

Indstilling

At Byrådet godkender at

 1. Der vælges 113 valgstyrere til at medvirke fra valghandlingens start og indtil optællingen er slut inklusive valgstyrerformændene.
 2. Der vælges 22 tilforordnede vælgere til at medvirke fra kl. 11.45 og indtil valghandlingen er slut. Der tildeles 1 plads til hver af de opstillingsberettigede kandidatlister, som ikke er repræsenterede i Byrådet. De øvrige pladser tilfalder Byrådet partier. Den endelige fordeling fastlægges, når antallet af kandidatlister udenfor Byrådet kendes.
 3. Borgmesteren bemyndiges til herefter at godkende de af partierne indstillede valgstyrere og tilforordnede efter de nævnte principper.
 4. Hvor det bliver påkrævet evt. i forbindelse med forfald vil supplering af valgstyrere og tilforordnede ske med frivillige borgere bosat i kommunen og administrativt personale.

Beslutning Byrådet den 29-08-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal vælge et antal valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med det kommende valg til byrådet og regionsrådet. Valgstyrerne og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Forholdstallet retter sig mod det nuværende Byråd, men Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller til kommunerne, at man tager hensyn til de mindre partier, som er opstillingsberettiget til valget, men som ikke er repræsenteret i Byrådet.

Ved sidste kommunalvalg var der i alt udpeget 124 valgstyrere og tilforordnede vælgere, og ved senest afholdte folkeafstemning i 2015 var der udpeget 134. På baggrund af evaluering af disse to valg, er det vurderingen, at der er behov for at udpege i alt 135 valgstyrere og tilforordnede vælgere inklusive valgstyrerformændene, fordi det skal tages i betragtning, at der skal håndteres to sæt stemmesedler ved et kommunalvalg.

Valgstyrerformænd

I forbindelse med EU-parlamentsvalget i 2014 traf Byrådet på mødet 22-04-2014 i sag nr. 5 beslutning om fordelingen af posterne for valgstyrerformænd for hele valgperioden således:

Aftale om fordeling af formandsposter på valgsteder i byrådsperioden 2014-2017

Valgsted

EP-valg 2014

Folketingsvalg

2014/2015

Evt.ekstra

folketingsvalg

Kommunalvalg 2017

Selsmoseskolen

C

C

C

C

Parkskolen

O

O

O

O

Mølleholmsskolen

C

C

C

C

Taastrup Kulturcenter

C

C

C

C

Borgerskolen

9-grp

9-grp

9-grp

9-grp

Gadehaveskolen

9-grp

9-grp

9-grp

9-grp

Rønnevangsskolen

9-grp

9-grp

9-grp

9-grp

Torstorpskolen

O

O

C

C

Sengeløse

C

C

9-grp

9-grp

Charlotteskolen

9-grp

9-grp

9-grp

9-grp

Hedehuset

9-grp

9-grp

9-grp

9-grp

Fløng Hallen

V

V

V

V

Reerslev skole

C

C

C

C

Valgstyrere

Det vurderes, at der er behov for at udpege at udpege 100 valgstyrere foruden valgstyrerformændene – i alt 113 personer.

Fordelingsoplægget bygger på det samlede antal mandater, der tilkommer hvert parti i forhold til mandatfordelingen i Byrådet, og kan fraviges ved aftale. Der henvises til vedhæftede bilag, hvor der er udarbejdet oplæg til fordeling af de enkelte partiers samlede antal valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder.

Tilforordnede vælgere

Det vurderes, at der, ud over de 113 valgstyrere, er brug for 22 tilforordnede vælgere i alt, og i fordelingsoplægget er der afsat 6 pladser til andre opstillingsberettigede partier. Det vil sige, at der er 16 pladser til fordeling blandt partierne repræsenteret i Byrådet. Der skal trækkes lod om den 16. plads blandt alle Byrådets partier.

Skulle der være færre end 6 øvrige partier, og dermed poster, som kan gå tilbage til byrådets partier fordeles pladserne således:

 • Plads 17: Lodtrækning blandt de partier, der ikke fik tildelt 16. pladsen
 • Plads 18: Lodtrækning blandt de partier, der hverken fik tildelt 16. pladsen eller 17. pladsen
 • Plads 19: Lodtrækning blandt de partier, der ikke fik tildelt plads ved lodtrækningen om pladserne 16, 17 og 18.
 • Plads 20: Lodtrækning blandt de partier, der ikke fik tildelt plads ved lodtrækningen om pladserne 16, 17, 18 og 19.
 • Plads 21: Pladsen tilfalder det parti, som ikke fik tildelt plads ved de foregående lodtrækninger.
 • Hvis alle 6 pladser går tilbage til Byrådet, findes fordelingen i fordelingsoplægget.

Fordelingen af det samlede antal valgstyrere og tilforordnede ved de enkelte valgsteder er foretaget på grundlag af valgstedernes størrelse (antal vælgere), dog med en lille ”skævvridning” til fordel for det mindste valgsted, Reerslev Skole, som ellers ville blive meget svagt bemandet.

Ved fordelingen af de enkelte partiers samlede antal mandater på de enkelte valgsteder er det tilstræbt, at hvert parti bliver repræsenteret på så stort et antal valgsteder, som dets samlede mandattal rækker til.

Endelig foreslås, at der kan suppleres med frivillige borgere bosat i kommunen, som på forhånd har tilkendegivet, at de er interesserede i at medvirke ved afvikling af valget. Supplering vil ske, hvor det er påkrævet – eksempelvis ved optælling om aftenen, og ved de valgte valgstyrere og tilforordnedes forfald. Derudover foreslås, at der kan suppleres med administrativt personale.

Økonomi

Omkostninger til valget er indeholdt i budgettet for 2017.

Bilag


 

4. Valg af tilforordnede ved brevstemmeafgivning i private hjem mv.

Sagsnr: 17/7144

Baggrund

Der er Kommunal- og regionsrådsvalg 21-11-2017. Byrådet skal tage stilling til, hvor mange tilforordnede vælgere, der skal medvirke ved brevstemmeafgivning i private hjem, på plejehjem og i beskyttede boliger.

Indstilling

at Byrådet godkender at,

 1. Partierne anmodes om at udpege 10 tilforordnede vælgere til at medvirke ved brevstemmeafgivning i private hjem og på plejehjem m.v.
 2. Borgmesteren bemyndiges til, efter indstilling fra partierne, at godkende de 10 tilforordnede.
 3. Hvor det bliver påkrævet evt. i forbindelse med forfald vil supplering af tilforordnede ske med administrativt personale

Beslutning Byrådet den 29-08-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal blandt vælgerne vælge et antal tilforordnede, som ved valg til kommunal- og regionsrådsvalg 2017 skal medvirke i forbindelse med stemmeafgivningen i private hjem, på plejehjem og i beskyttede boliger m.v.

Brevstemmer afgives de pågældende steder til to stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere. Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne skal være en person udpeget blandt personalet ansat i kommunens administration.

De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét, medmindre de udpeges i enighed af Byrådet. Kandidater til kommunal- eller regionsrådsvalget kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning.

Der er ved sidste kommunal- eller regionsrådsvalg udpeget 10 tilforordnede, som er blevet stillet til rådighed af partierne. Dette har vist sig at være et passende antal.

Fordelingen af tilforordnede ved stemmeafgivning i eget hjem m.v. kan ske således:

Fordeling uden valggrupper

A

C

F

O

V

Ø

Øvrige

I ALT

4

5

0

1

0

0

0

10

Økonomi

Omkostninger til valget er indeholdt i budgettet for 2017.


 

5. Valg af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet

Sagsnr: 14/4469

Baggrund

Folketinget vedtog 20-04-2017 forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling. Loven trådte i kraft 01-07-2017.

Lovændringen betyder bl.a. at Bevillingsnævnets sammensætning ændres og udvides med et sagkyndigt medlem, der har kvalifikationer i form af en relevant viden om virksomhedsøkonomi.

Indstilling

At Byrådet vælger Sune Planch Madsen som medlem af Bevillingsnævnet for resten af funktionsperioden indtil 31-12-2017.

Beslutning Byrådet den 29-08-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet i Høje-Taastrup Kommune består i dag af 4 medlemmer, der er udpeget af Byrådet, samt en repræsentant for Københavns Vestegns Politi.

Medlemmerne er udpeget for perioden 01-01-2014 – 31-12-2017.

Som følge af ændring af Restaurationsloven skal der udpeges et nyt sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.

Hensigten er, at sikre at Bevillingsnævnet med det sagkyndige medlem har kvalifikationer i form af en relevant viden om virksomhedsøkonomi, som kan være af afgørende betydning i forhold til f.eks. bevillingens længde.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at det sagkyndige medlem skal have regnskabsmæssig indsigt, men det er ikke forudsat, hvilken uddannelse den pågældende skal have eller hvordan den regnskabsmæssige indsigt er opnået. Det kan eksempelvis være ved erfaringer fra egen virksomhed. Det oplyses endvidere, at det sagkyndige medlem kan være en ansat hos kommunen med en særlig regnskabsmæssig indsigt.

Der er ikke blandt de udpegede medlemmer et medlem, der kan indtræde som sagkyndigt medlem. Det foreslås derfor, at Sune Planch Madsen fra Økonomi- og digitaliseringscentret udpeges som sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet for resten af funktionsperioden indtil 31-12-2017

Økonomi

Såfremt man udpeger et sagkyndigt medlem, der er ansat ved kommunen har det ingen økonomiske konsekvenser.


 

6. I - Halvårsregnskab 2017 - ØU

Sagsnr: 17/7982

Baggrund

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet i august måned og indeholder forbrugstal pr. 30-06-2017 samt bud på forventet regnskab 2017.

Formålet med halvårsregnskabet er dels at sikre opfølgning i den enkelte kommune og dels indgår halvårsregnskabet i KL’s dialog med regeringen om kommunernes budgetoverholdelse.

I Kommuneaftalen, der blev indgået i juni 2017, blev det besluttet at kommuner fremover ikke skal fremlægge halvårsregnskab. Dette halvårsregnskab vil således være det sidste.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender halvårsregnskabet inkl. bemærkninger og oversigt for 2017.

Beslutning Byrådet den 29-08-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet 2017 for Høje-Taastrup Kommune viser fortsat, som i 1. og 2. budgetopfølgning, en robust økonomi, som dog er under pres i forhold til at overholde servicerammen.

Der er ikke siden Byrådet godkendte 2. budgetopfølgning 20-06-2017 fremkommet ændringer, som har bevillingsmæssig betydning. Forventningerne i halvårsregnskabet 2017 for Høje-Taastrup Kommune er derfor uændrede i forhold til 2. budgetopfølgning.

I halvårsregnskabet 2017 indgår – ligesom i 2. budgetopfølgning – en forventning om, at regnskab 2017 vil vise et mindreforbrug på driften på -20 mio. kr., der senere vil blive søgt overført til 2018 (som en del af ledernes overførselsmulighed). Denne forudsætning er behæftet med en vis usikkerhed.

Herudover bemærkes, at der samtidigt er et merforbrug på serviceudgifterne 20,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette kan medføre en sanktion, hvis kommunerne samlet set har et merforbrug.

Mio. kr.

Forbrug 30.06.17
(a)

FV. Regnskab 2017
(b)

Oprindeligt budget 2017
(c)

Korrigeret budget 2017
(d)

FV. regnskabsafvigelse i forhold til:

Opr. budget 2017
(e)

kor. budget 2017
(f)

Drift

Økonomiudvalget

288,4

564,6

589,0

581,5

-24,4

-16,9

Teknisk Udvalg

49,6

107,9

107,4

108,0

0,5

-0,1

Plan- og Miljøudvalg

2,1

2,8

3,5

2,8

-0,7

0,0

Socialudvalg

178,6

347,5

325,0

342,7

22,5

4,8

Institutions- og Skoleudvalget

485,7

1.028,0

1.026,9

1.028,1

1,1

-0,1

Fritids- og Kulturudvalg

40,4

79,5

79,1

79,4

0,4

0,1

Ældre- og Sundhedsudvalget

240,0

541,7

536,4

536,0

5,3

5,7

Arbejdsmarkeds-udvalget

323,8

652,2

657,5

652,3

-5,3

-0,1

A. Driftsvirksomhed i alt

1.608,6

3.324,2

3.324,7

3.330,6

-0,5

-6,4

Heraf serviceudgifter

1.215,0

2.467,5

2.447,0

2.474,1

20,5

-6,6

Anlæg

B. Anlægsvirksom-hed i alt

33,6

177,2

135,0

265,7

42,2

-88,5

C. Renter (netto)

-2,9

-5,0

-2,9

-5,0

-2,1

0,0

D. Balanceforskyd-ninger

92,1

31,3

31,3

31,3

0,0