Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

12. oktober 2017

Referat (12. oktober 2017)

Deltagere:

Anne Mette Bak (A)
Bjarne Kogsbøll (C)
Conny Trøjborg Krogh (F)
Ekrem Günbulut (A)
Flemming Andersen (V)
Flemming Hansen (O)
Hugo Hammel (A)
Jeanette Ingemann (C)
Jesper Kirkegaard (C)
John A. Bilenberg (C)
Kurt Scheelsbeck (C)
Lars Prier (O)
Laurids Christensen (C)
Marjan Ganjjou (C)
Merete Scheelsbeck (C)
Michael Ziegler (C)
Ole Hyldahl (Ø)
Sami Gökdemir (A)
Svend-Erik Hermansen (A)
Thomas Bak (A)

Fraværende:


 

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 17/411

Beslutning Byrådet den 12-10-2017

Godkendt.


 

2. 2. behandling af budget 2018-2021

Sagsnr: 17/141

Baggrund

Kommunens budget skal behandles af Byrådet to gange med minimum 3 ugers mellemrum.

1. behandlingen fandt sted 04-09-2017, og 2. behandlingen sker 12-10-2017.

Forud for 2. behandlingen har et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk FolkepartiogVenstre  06-10-2017 indgået forlig om budget 2018-2021.

Der er endvidere indsendt et samlet ændringsforslag til budgetforslaget fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Høje-Taastrup Kommunes budget 2018-2021.

Indstilling

Budget 2018-2021 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder at:

1)Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag

a)Ændringsforslag fremsendt af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (A, F, Ø) (bilag 1)

b)Budgetforlig fremsendt af forligspartierne Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre, jf. bilag 2, Budgetforlig.

2)Valg af statsgaranti for 2018.

3)Satser for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling.

4)Taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforliget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt som bilag 6. Byrådet forelægges revideret takstkatalog den 28-11-2017.

5)Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2017.

6)Administrationen får kompetence til at foretage eventuelle tekniske justeringer i forbindelse med indberetning til økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstaksterne.

Beslutning Byrådet den 12-10-2017

1.

For ændringsforslag a) fremsendt af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stemte: A, F og Ø. Imod stemte: C, O og V. Forslaget faldt dermed.

For ændringsforslag b) fremsendt af forligspartierne Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre stemte: C, O og V. Imod stemte: A, F og Ø. Forslaget blev dermed vedtaget.

Punkt 2-6 blev godkendt af alle partier.

Sagsfremstilling

Ændringsforslag

Der er til budget 2018-2021 indkommet et ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (A, F, Ø). Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 1.

Budgetforlig mellem Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre (C, O, V) er vedlagt som bilag 2. Bilag 2 indeholder forligsteksten ”Budgetforlig for 2018”, Oversigt over budgetforlig 2018, Budgetberegner med budgetforlig samt Anlægsbudget 2018-2028. Oversigt over budgetforligets nøgletal er præsenteret i tabel 1.

Herudover er der på baggrund af budgetforliget fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre (C, O, V) udarbejdet en resultatopgørelse (bilag 3), en hovedoversigt (bilag 4) og en bevillingsoversigt (bilag 5).

Statsgaranti

Budgetforliget bygger på valg af statsgaranti. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret.

Skatter og afgifter

Budgetforliget (bilag 1) indeholder fra 2018 en nedsættelse af grundskylden og dækningsafgiften. Grundskylden sænkes med 0,2 promillepoint til 24,4 pct. og dækningsafgiften for erhvervsejendomme sænkes med 0,1 promillepoint til 6,9 promille. Budgetforliget indeholder en fastholdelse af niveauet for den kommunale indkomstskat.

Skatter og afgifter for 2018 er:

  • Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.
  • Grundskyldspromille på 24,4 promille
  • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 6,9 promille
  • Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,2 promille1
  • Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille
  • Kirkeskat på 0,85 pct.

Note 1: Dækningsafgiften på statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme udgør pr. definition halvdelen af grundskyldspromillen.

Takster

Høje-Taastrup Kommunes takstkatalog for 2018 fremlægges som bilag 6. Budgetforliget giver anledning til takstændringer, som indarbejdes administrativt, og fremlægges til Byrådets godkendelse 28-11-2017 jf. indstillingspunkt 4. Udvalgte takster præsenteres i budgetavisen, der udkommer ultimo november, - med forbehold for, at disse takster godkendes af Byrådet.

Tekniske korrektioner

Mellem Byrådets 1. og 2 behandling er der kommet supplerende oplysninger, der har givet

anledning til tekniske korrektioner, som Økonomiudvalget godkendte 28-09-2017. De tekniske korrektioner er indarbejdet i bilag 1-5. Herudover giver budgetforliget anledning til en lille ændring i PL-fremskrivningen af budgettets poster. Ændringen i PL-fremskrivningen for 2019-2021 er indarbejdet i bilag 3-5.

Økonomi

Nøgletal i budgetforliget:

•Servicerammeoverskridelse på 15,0 mio. kr. i 2018

•Bruttoanlægsudgifter på 174,0 mio. kr. i 2018

•Kasseopbygning på 65,6 mio. kr. i 2018

•Kassetræk på 189,8 mio. kr. i perioden 2018-2021

Tabel 1. Budgetforlig 2018-2021

Mio. kr. løbende priser
Driften er i 2018 PL med en pl-linje

Budget 2018

Overslagsår 2019

Overslagsår 2020

Overslagsår 2021

A. Skattefinansieret område

Indtægter

Skatter og afgifter

-2.593,1

-2.648,0

-2.744,0

-2.862,3

Tilskud og udligning

-1.092,4

-1.070,3

-1.088,4

-1.086,0

Indtægter i alt

-3.685,5

-3.718,3

-3.832,4

-3.948,3

Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)

Driftsudgifter

3.378,7

3.466,6

3.543,4

3.626,9

Driftsudgifter i alt

3.378,7

3.466,6

3.543,4

3.626,9

Heraf serviceudgifter

2.504,7

2.525,9

2.529,2

2.539,2

Driftsresultat før finansiering

-306,7

-251,6

-289,1

-321,4

Renter og kursregulering

-3,8

1,7

0,2

0,3

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-310,5

-250,0

-288,8

-321,1

Anlægsudgifter

Indtægter

-1,0

-1,0

0,0

0,0

Udgifter

174,0

331,6

329,3

243,8

Anlægsudgifter i alt

173,0

330,6

329,3

243,8

Resultat af skattefinansieret område (A)

-137,5

80,7

40,4

-77,3

B. Takstfinansierede område

Drift

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Anlæg

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat af takstfinansierede område (B)

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Resultat i alt (A+B)

-137,6

80,6

40,4

-77,4

Tilgang af likvide aktiver:

Lånoptagelse m.v.

-13,0

-13,0

-13,0

-13,0

Anvendelse af likvide aktiver:

Afdrag på lån og leasing forpligtelser

47,3

47,4

47,6

48,2

Balanceforskydninger

37,7

47,5

47,9

12,3

Finansiering i alt (C)

72,0

81,9

82,4

47,5

Budgetbalancen (A+B+C)

-65,6

162,5

122,8

-29,9

(- er kasseopbygning, + er kassetræk)

Bilag

Opdateret 17. oktober 2017