Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

30. maj 2018

Referat (30. maj 2018)

Deltagere:

Henrik Torning (C)
Hugo Hammel (A)
Jesper Kirkegaard (C)
Lars Prier (O)
Omer Ayub (L)
Thomas Bak (A)
Toke Elling (C)

Fraværende:


 

1. Godkendelse af dagsorden 30-05-2018

Sagsnr: 17/411

Beslutning Teknisk Udvalg den 30-05-2018

Godkendt.


 

2. I - 2. budgetopfølgning 2018 for Teknisk Udvalg

Sagsnr: 17/22734

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Teknisk Udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2018 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. marts, juni og oktober. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2018, herunder at der gives en tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. (merforbrug) i 2018 og 0,15 mio. kr. i 2019-22 til politikområde Trafik og grønne områder vedr. drift og vedligehold efter overtagelse af belysningen på private fælles veje.

Beslutning Teknisk Udvalg den 30-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2018.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg 2018

Politikområde

(Netto mio. kr.).

Forventet regnskab pr. 30.04.18

(a)

Oprindeligt budget 2018

(b)

Korrigeret budget pr. 30.04.18

(C)

Afv. I fht. korrigeret budget

(a-c)

Ansøgte tillægsbevillinger

(d)

Drift

99,7

101,9

99,6

0,1

0,2

Trafik og grønne områder

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

Forsyningsvirksomheder

99,7

101,9

99,5

0,0

0,0

Heraf:

Serviceudgifter

99,8

101,9

99,5

0,1

0,2

Brugerfinansieret område

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

Anlæg

158,9

103,5

158,9

0,0

0,0

Anlægsprojekter

51,8

38,5

51,8

0,0

0,0

Anlægspuljer

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

Byudviklingsprojekter

105,1

65,0

105,1

0,0

0,0

I alt

258,6

205,3

258,4

0,1

0,2

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter

Det forventede regnskab for Teknisk Udvalg

Det forventede driftsregnskab for Teknisk Udvalg udgør 99,7 mio. kr. i 2018. Dermed forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2018 på 0,15 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 0,1 pct.

Det forventede anlægsregnskab udgør 158,9 mio. kr. i 2018.

Politikområde Trafik og grønne områder (drift)

Det forventede merforbrug på 0,15 mio. kr. skyldes udgifter til drift og vedligehold efter overtagelse af belysningen på private fællesveje. Byrådet har besluttet at overtage belysningen på private fællesveje pr. 01-01-2018. Det har vist sig, at der er flere lygtepæle end Ørsted har registreret. Der er flere veje, hvor grundejerne selv driver og vedligeholder vejbelysningen, og denne vejbelysning er der ikke afsat budget til at overtage. Kommunen er jf. lighedsprincipperne tvunget til at overtage denne vejbelysning. Omkostningerne estimeres til 150.000 kr. årligt for ca. 300stk. armaturer. Der søges tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2018 og frem.

Økonomi

Teknisk Udvalg forventes at få et merforbrug på 0,15 mio. kr. på drift, heraf 0,15 mio. kr. vedr. serviceudgifter.

Bilag


 

3. I - Vejbesigtigelse 2018 - TU

Sagsnr: 17/10976

Baggrund

Byrådet har gennemført vejbesigtigelse 04-05-2018

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.

Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser, som behandles administrativt. Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været behandlet politisk.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet

  1. tager vejbesigtigelsesprotokollen til efterretning
  2. godkender administrationens forslag til sagernes videre forløb

Beslutning Teknisk Udvalg den 30-05-2018

Anbefales med følgende bemærkninger:

A anbefaler, at der etableres ensretning for tung trafik på Sydvej, mellem Hveen Boulevard frem til Halland Boulevard.

C, L og O kan ikke anbefale forslaget, og forslaget er hermed bortfaldet.

A ønsker, at der efterfølgende laves et konkret forslag til ensretning af Sydvej.

Udvalget anbefaler, at der gennemføres både hastighedsmåling og trafiktælling på Sydvej.

Udvalget anbefaler, at der etableres fysiske forhindringer for at forhindre ulovlig parkering ved fodgængertunnelen ved Kirkevej. Udvalget opfordrer til, at tunnelen renoveres i samarbejde med DSB.

Vedrørende ny busbetjening besluttede udvalget, at sagen behandles i en selvstændig sag, der søges behandlet på et ekstraordinært møde inden byrådsmødet den 19. juni. Forinden afholdes møde med relevante brugerrepræsentanter.

Vedrørende nyt affaldsindsamlingssystem til haveboliger udsættes sagen, og behandles i forbindelse med forelæggelse af forslag til nyt affaldsregulativ.

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes budgetblokke på etablering af stiforbindelse nord for Sengeløse til Birkekvarteret.

Stiprioriteringslisten fremlægges i en efterfølgende sag.

Sagsfremstilling

På de årlige vejbesigtigelser får byrådet præsenteret en række problemstillinger. En række af problemstillingerne er rejst af borgere, som gives mulighed for at forklare problemstillingerne direkte til byrådet.

Der træffes ingen beslutninger på selve vejbesigtigelsen, men på det efterfølgende møde.

Bilag

Opdateret 31. maj 2018