Byråd, udvalg og råd
 • Få siden oplæst

10. april 2018

Referat (10. april 2018)

Deltagere:

Anne Mette Bak (A)
Betina Liv Moe (C)
Birgitte Skovbæk Johansen (C)
Jeanette Ingemann (C)
Jesper Kirkegaard (C)
Marjan Ganjjou (C)

Fraværende:


 

1. Godkendelse af dagsorden - Ældre- og Sundhedsudvalget 10-04-2018

Sagsnr: 18/214

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-04-2018

Godkendt.


 

3. A - Status på klagesager 2017 - ÆSU

Sagsnr: 12/18764

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres én gang årligt om udviklingen i antallet af klagesager. I denne sag præsenteres klagesagerne for 2017.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag tager sit afsæt i Ankestyrelsens behandling af klagesager vedrørende områderne Hjemmehjælp, selvudpeget hjælp og træning mm., hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler, boligændringer, pasning af nærtstående, magtanvendelse og ældre- og plejeboliger i 2017. Der var i alt 35 klager på ovennævnte område 2017.

Antallet af klager skal ses i lyset af, at der i 2017 har været i alt 9191 henvendelser til visitationen i Sundheds- og Omsorgscentret. Heraf var 4899 vedr. personlig og praktisk hjælp, 3323 var vedr. hjælpemidler, 656 søgte vejledning og 313 var vedr. boligansøgninger.

Ankestyrelsens behandling

Når en borger er uforstående over en myndighedsafgørelse kan sagen sendes til Ankestyrelsen, hvorved afgørelsens berettigelse afprøves. Herefter kan Ankestyrelsen træffe følgende afgørelser:

 • Kommunens afgørelse stadfæstes, hvilket betyder, at afgørelsen fastholdes.
 • Kommunens afgørelse ændres, og Ankestyrelsen oplyser, hvad der i stedet skal bevilliges.
 • Kommunens afgørelse hjemvises, og kommunen bliver bedt om at gennemgå sagsbehandling på sagen eller dele af sagen igen.
 • Sagen afvises eller henvises. Dette sker hvis borger klager for sent i forhold til fire ugers fristen eller hvis klagen i stedet skal henvises til anden instans.

Tiltag i Høje-Taastrup Kommune i 2017

Administrationen har kontinuerligt fokus på god sagsbehandling og lægger vægt på, at sager der bliver hjemvist fra Ankestyrelsen, bliver behandlet af to nye sagsbehandlere, hvoraf den ene er primær sagsbehandler, mens den anden bidrager med faglig sparring. Denne konstellation skal sikre, at alle perspektiver inddrages og sagen behandles bedst muligt. Derudover anvendes klagerne i udstrakt grad som rettesnor for, hvilke interne processer der bør optimeres.

I 2017 har der således været arbejdet med følgende tiltag på området:

 • Generelt har der i Sundheds- og Omsorgscenteret været arbejdet med kompetenceudvikling og organisering med henblik på at opnå den mest hensigtsmæssige tværfaglige sammensætning af kompetencer i forhold til en helhedsorienteret sagsbehandling.
 • Der er øget fokus på vejledningsforpligtigelsen og kravet om helhedssagsbehandling. Dette betyder, at borgerne mundtligt og skriftligt bliver informeret om deres klagemuligheder, hvis der gives afslag på en ansøgning.
 • Alle sager der bliver vurderet i Ankestyrelsen bliver drøftet på teammøder, med henblik på at opnå læring og ensartethed i sagsbehandlingen og på den måde arbejde med kompetenceudviklingen omkring korrekt sagsbehandling.

Udover ovenstående indsatser blev der i 2016 ændret på organiseringen omkring klagesagsbehandlingen i visitationen for hjemmehjælpsydelser, da der sås en mulighed for systematisk at sikre, at sagsbehandlingen blev udført af de for sagen mest relevante medarbejdere. Det vurderes, at tiltagene har haft betydning for udviklingen i antallet af klager over afgørelser i 2017, da 11 ud af 14 sager på dette område blev stadfæstet i Ankestyrelsen fremfor ændret eller hjemvist.

Da ovenstående ændring i organiseringen viste sig effektfuld, blev en lignende ændring gennemført på hjælpemiddelområdet i slutningen af 2017. Det er forventningen, at der efter implementeringen af ovenstående tiltag vil kunne ses samme forbedring i afgørelserne på hjælpemiddelområdet som i visitationen for hjemmehjælpsydelser.

Visitationens øgede fokus på vejledningsforpligtigelsen kan være årsag til, at flere borgere ønsker deres sag afprøvet i Ankestyrelsen. Så længe en stor del af sagerne stadfæstes i Ankestyrelsen fremfor at blive hjemvist, vurderes det ikke som værende en udfordring, at borgerne ønsker deres sager afprøvet i Ankestyrelsen, men mere et udtryk for, at de har forstået retssikkerhedsprincippet.

Herunder ses udviklingen i Ankestyrelsens klagesagsbehandling for Høje-Taastrup Kommune på sundheds- og omsorgsområdet:

Klagesager 2017

Lovområde

Afgjorte sager i alt

Stad-fæstelse

Æn-dring

Hjem-visning

Afvisning/ henvisning

Hjemmehjælp, selvudpeget hjælp og træning mm. efter Serviceloven §§ 83-99

14

11

3

Hjælpemidler efter Servicelovens § 112

13

5

8

1 sag afvist da klagefrist ikke er overholdt

Forbrugsgoder efter Servicelovens § 113

1

1

Handicapbiler efter Servicelovens § 114

1

1

Boligændringer efter Servicelovens § 116

5

5

Pasning af nærtstående §§118-122

0

Magtanvendelse efter Servicelovens §§ 125-131

0

Ældre- og plejeboliger efter Lov om Almene boliger

1

1

1 sag henvist til Udbetaling Danmark

Klagesager 2016

Lovområde

Afgjorte sager i alt

Stad-fæstelse

Æn-dring

Hjem-visning

Afvisning/ henvisning

Hjemmehjælp, selvudpeget hjælp og træning mm. efter Serviceloven §§ 83-99

6

2

1

2

1 (Bortgang)

Hjælpemidler efter Servicelovens § 112

6

5

1

Forbrugsgoder efter Servicelovens § 113

2

2

Handicapbiler efter Servicelovens § 114

6

4

1

1 (Bortgang)

Boligændringer efter Servicelovens § 116

1

1

Pasning af nærtstående §§118-122

0

Magtanvendelse efter Servicelovens §§ 125-131

0

Ældre- og plejeboliger efter Lov om Almene boliger

4

3

1 (Bortgang)

Vurderingen af Ankestyrelsens klagesagsbehandling i 2017

Ud af det samlede antal henvendelser på 9191 har der således været 35 klager i 2017. Der ses en stigning i antallet af klager fra 25 i 2016 til 35 i 2017. Det vurderes at kunne forklares ud fra flere sammenhænge; Dels på grund af den demografiske udvikling med flere ældre, dels har der i 2017 været sager, der er sendt frem til Ankestyrelsen flere gange.

To sager har været i Ankestyrelsen fem gange. Årsagen til dette er, at der har været uklarhed om, hvad brugshensigten har været på to specifikke hjælpemiddelprodukter. Konkret drejer det sig om krompresionsstrømper og et nyt blodsukkermålingsprodukt, hvor det ikke har været tydeligt, hvorvidt produktet er et behandlingsmiddel, som regionen skal bevillige, eller et hjælpemiddel som kommunen skal bevillige.

Vedrørende blodsukkermålingsprodukt er der nu kommet en principafgørelse, der nærmere beskriver dette, hvilket forventes at afhjælpe uklarheden herom fremadrettet. I forhold til kompressionsstrømper er det de lægelige oplysninger i den enkelte sag, der har afgørende betydning.

Den samlede vurdering af Ankestyrelsens behandling af kommunens klagesager indenfor Sundheds- og Omsorgscentrets område er, at Ankestyrelsen stiller større og større krav til, at kommunerne udfører konkret afprøvning. Dette gælder også i sager, hvor det ud fra en sundhedsfaglig vurdering af funktionsevnen vurderes, at borgeren er i stand til at udføre de praktiske opgaver i hjemmet. En konkret afprøvning kan være, at medarbejderen skal ud og se og eventuelt tage tid på, hvordan og hvor langtid borgere er om at udføre en konkret opgave. Ligeledes stiller Ankestyrelsen øget krav om tværfaglig vurdering af borgerne forud for afgørelserne.

Borgmester- og direktørklager

Utilfredshed med:

Borgmester

Direktør

Afgørelsen

2

Sagsbehandlerens håndtering

3

Procestid

Vejledning

Der har i 2017 været fem klager til borgmesteren, der blev sendt i Ankestyrelsen. Kendetegnende for klagerne til borgmester er, at det er klager over sagsbehandlerens håndtering eller hvor borger ikke oplever sig tilstrækkeligt oplyst i forbindelse med afgørelsen.

De tre klager vedrørende sagsbehandlerens håndtering er den samme borger, der har klaget gentagne gange. Borgerens sag har været sendt flere gange til behandling i Ankestyrelsen, på grund af en uklarhed om, hvorvidt produktet var et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel.

De to andre sager har været en enkelt klage over afgørelse om ophør af hjemmehjælp, og en mere overordnet klage over flere afgørelser om Borgerstyret personlig assistance for forskellige borgere.

Sammenfatning

På baggrund af Ankestyrelsens klagesagsbehandling og klagesager til borgmester set til i forhold til det samlede antal afgørelser udført af visitationen, konkluderer administrationen, at sagsbehandlingen overordnet fremstår tilfredsstillende.

Dog vil det altid være relevant at kvalitetsudvikle på et vigtigt område som myndighedsafgørelser, af hvilken grund administrationen fortsætter arbejdet med at øge kompetencerne blandt medarbejderne samt fortsat sikrer den tværfaglige sammensætning i opgaveløsningen. Hermed er det administrationens vurdering, at sagsbehandlingen kan forblive af høj kvalitet samtidig med at den udføres effektivt.

Bilag


 

4. A - Orientering om puljeansøning til Læge- og Sundhedshus i Nærheden - ÆSU

Sagsnr: 17/13527

Baggrund

På Byrådsmødet i april 2017 stillede C og O et forslag om en analyse af initiativer til fremme af bedre lægedækning. Byrådet valgte at oversende forslaget til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget, hvor det den 03-10-2017 blev besluttet, at administrationen skulle udarbejde en analyse af behovet og mulighederne for sundhedshus i vest. I mellemtiden har Sundheds- og Ældreministeriet opslået en pulje til etablering af Sundheds- og lægehuse. I denne sag præsenteres ansøgningen til puljen. Den efterspurgte analyse færdiggøres først efter der er kommet svar fra ministeriet, med henblik på at analysen bliver så relevant som muligt.

Indstilling

Det indstilles at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den indsendte ansøgning om et Læge- og Sundhedshus.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-04-2018

C godkendte sagen. A ønskede sagen ændret til indstillingssag (standsningsretten).

Sagsfremstilling

En gruppe af privatpraktiserende læger fra Hedehusene har inden for de seneste år kontaktet Høje-Taastrup kommune med henblik på at indgå et samarbejde i f.eks. et fælles sundhedshus. Dette ville være med henblik på dels at sikre bedre vilkår for rekruttering af læger dels et bedre samarbejde omkring borgere med komplekse udfordringer. Administrationen har i den forbindelse afholdt et møde for alle de praktiserende læger, der har praksis i Hedehusene med henblik på at afdække behov, udfordringer og muligheder. To af disse læger er i mellemtiden gået sammen med nogle andre sundhedsaktører og har lavet et fælles hus i det gamle posthus i Hedehusene.

De resterende seks privatpraktiserende læger fra Hedehusene har sammen med nogle andre sundhedsaktører bestående af tandlæger, fodterapeut og fysioterapeuter overvejet andre muligheder. De har et ønske om at indgå i et tættere samarbejde med hinanden og med kommunen og derudover har de seks privatpraktiserende læger brug for større og bedre fysiske rammer, dels da flere af dem ikke har adgang for kørestolsbrugere i deres nuværende lokaler og dels fordi de har fået mulighed for at ansætte flere læger, uden dog at have pladsen til det.

I januar 2018 blev der opslået en pulje i regi af Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af Læge- og Sundhedshuse med ansøgningsfrist 05-03-2018. Administrationen har i samarbejde med ovennævnte private sundhedsaktører udarbejdet en ansøgning til denne pulje med henblik på etablering af et sundhedshus for både kommunale sundhedsindsatser og private sundhedsaktører. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Der søges om et hus på 2500 m2 på en grund i Nærheden i området omkring den nye skole. Huset foreslås at rumme to lokaler til kommunale indsatser og derudover lokaler og fælles faciliteter til ovennævnte sundhedsaktører. Sundhedsaktørerne har selv budt ind med antal nødvendige kvadratmeter og faciliteter i øvrigt, ligesom de har haft drøftelser omkring, hvordan huset kan indrettes til bedst at understøtte det tværfaglige samarbejde med borgeren i centrum. Det forventes, at der vil være talrige fordele ved at dele fysiske rammer med hinanden, da sundhedsaktørerne vil kunne ansætte fælles praksispersonale, praksismanager, dele laboratorie og andre faciliterer, etc. Alt sammen med sigte på at få mere tid til den direkte patientkontakt.

Ansøgningen er indsendt med forbehold for politisk godkendelse. Der forventes svar på ansøgningen inden udgangen af april 2018. Den korte svartid taget i betragtning er det administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente med yderligere afdækning af relevante tiltag og scenarier på området til det er kendt, om der opnås støtte fra puljen. Det planlægges derfor, at udvalget vil få forelagt analysen af behovet og muligheder for et sundhedshus i vest ved udvalgsmødet den 29-05-2018. Såfremt Høje-Taastrup Kommune har fået tildelt midler fra puljen til Læge- og Sundhedshus, vil analysen basere sig på dette.

Økonomi

Der er i puljen søgt om 59,3 mio. kroner. Der er ikke indlagt egenbetaling fra hverken praktiserende læger eller kommune.

Eventuelle midler fra puljen påvirker ikke kommunens anlægsramme.

Bilag


 

5. A - Fordeling af midlerne i § 79-puljen 2018 - ÆSU

Sagsnr: 18/398

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget tildeler hvert år tilskud til aktiviteter for ældre og handicappede borgere i Høje-Taastrup Kommune efter servicelovens § 79. Byrådet besluttede 05-12-2017 hvilke indsatser, Byrådet ønsker at fremme ved udmøntning af puljen i 2018.

I denne sag skal Ældre- og Sundhedsudvalget tage stilling til den endelige fordeling af § 79-puljen.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. tildeler tilskud til de enkelte foreninger jævnfør sagsfremstillingen
 2. afsætter en pulje på 70.043 kr. til efterfølgende administrativ fordeling jævnfør besluttede områder.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 79 giver Høje-Taastrup Kommune mulighed for at give tilskud til generelle tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte til ældre og handicappede.

Byrådet besluttede 05-12-2017, at

1.særlige aktiviteter for ældre og handicappede i 2018 tildeles midler fra § 79-puljen, hvis de fremmer

a)motion, træning og forebyggende tiltag

b)frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft – et fælles ansvar

c)frivilligt arbejde omkring plejecentrene

2.der maksimalt tildeles midler til dækning af 50 % af udgifterne til transport og udflugter.

§ 79-puljens størrelse i 2018

Der er i budget 2018 afsat i alt 481.743 kr. til foreningstilskud for ældre og handicappede borgere efter servicelovens § 79. Der er på forhånd disponeret over 120.000 kr. til partnerskabsaftaler med bl.a. TIK – Veteransport (Byrådet 08-10-2010). Partnerskabsaftalen vedrører TIK-Veteransport frivillige indsats for ældre og handicappende.

Derudover er 30.000 kr. forhåndsdisponeret til transport i henhold til Folkeoplysningsloven. Ifølge denne lov skal handicappede betale det samme for undervisning på aftenskoler som ikke-handicappede, men de får dækket merudgifterne ved transport til og fra undervisningssted.

Der er således 331.743 kr. til udmøntning af tilskud til aktiviteter for ældre og handicappede borgere.

Ansøgninger modtaget i 2018
Foreningerne i Høje-Taastrup Kommune har søgt om et samlet tilskud på i alt 461.971 kr. Ansøgningerne er fordelt med 178.700 kr. vedrørende de 3 prioriterede aktivitetsområder og 283.271 kr., vedrørende aktiviteter som falder uden for de prioriterede områder. Heraf er der søgt om 204.371 kr. til ture og udflugter.

I lighed med tidligere år er der modtaget ansøgninger fra ældrebofællesskaber, der er organiseret i boligforeninger, der ikke har dannet en traditionel forening, men ansøger som boligforening og ønsker, at tilskud udbetales til advokat, forretningsfører eller boligselskabets afdelingskontor, da de administrerer midlerne for dem.

Set i forhold til formålet med § 79 og reglerne om regnskabsaflæggelse for modtaget tilskud, kan det give udfordringer i forhold til at vurdere, om det er boligforeningens generelle økonomi, der bliver støttet via et tilskud fra § 79-puljen, eller selve aktiviteten.

Boligselskaberne/bofællesskaberne er blevet bedt om at fremsende regnskab vedrørende anvendelse af tildelt tilskud i 2017. De indsendte regnskaber viser, at tildelt tilskud i 2017 er anvendt til ansøgte aktiviteter. Administrationen indstiller derfor, at der i lighed med 2017 tildeles støtte til ældrebofællesskaber jævnfør formålet med § 79.

Ældresagen har i 2018 søgt om et samlet tilskud på 77.000 kr. fordelt på 10 aktiviteter, hvilket svarer til at Ældresagens ansøgte puljemidler udgør 17 %, af de samlede ansøgte puljemidler.

Administrationen har ved vurdering af forslag til fordeling af puljemidlerne taget hensyn til den enkelte forenings antal medlemmer, herunder antal medlemmer bosat i Høje-Taastrup Kommune. Der er også taget højde for foreningernes generelle økonomiske forhold, f.eks. om foreningerne generer overskud til andre formål, eller har en stor egenkapital. Hvis foreningerne i 2017 har modtaget tilskud, indgår det ligeledes i vurderingen, hvordan foreningerne har anvendt tilskuddet i 2017. Det betyder, at det for foreningerne og klubberne kan medføre, at de indstilles til et lavere tilskud end ansøgt, hvis de ikke har brugt deres tilskud i 2017 eller har øget deres likvide beholdning.

Endelig er det tilstræbt, at der ved tildeling af tilskud tilstræbes en hvis kontinuitet ved udmøntning af puljen.

Indsatsområde 1: Motion, træning og forebyggende tiltag
Der er modtaget ansøgninger fra 7 foreninger for i alt 81.000 kr., og de har søgt mellem 2.000 kr. og 24.000 kr.

 • Hedeland Golfklub, Oldtimerafdelingen søger om 2.000 kr. til ekstern turnering. Indstillet tilskud 600 kr., idet der er taget højde for andel af medlemmer bosat i Høje-Taastrup Kommune.
 • Taastrup Billard Klub, der har en stor og aktiv seniorafdeling, søger tilskud med 15.000 kr. til udskiftning af bander og klæder. Indstillet tilskud 10.000 kr., idet foreningen generer overskud.
 • Bowlingklubben HUGO søger tilskud til baneleje for 5.000 kr. Indstillet tilskud 5.000 kr.
 • Bowlingklubben Trivsel af 1995 søger tilskud til baneleje + leje af lokaler til årlige samvær med i alt 6.000 kr. Indstillet tilskud til baneleje 4.400 kr., idet der er taget højde for antal medlemmer bosat i Høje-Taastrup Kommune.
 • A/B Frødalen Gymnastik (seniorbofællesskab) søger tilskud for 7.000 kr. til instruktør. Indstillet tilskud på 7.000 kr.
 • Badenymferne har søgt om 22.000 kr. til betaling af livredderfunktionen i Fløng Svømmehal, da de ikke kan finansiere en livredder til varmtvandsgymnastik. Indstillet 20.000 kr., da udgiften på de 2.000 kr. ikke er dokumenteret.
 • Foreningen af nyttehaver i Torstorp har søgt om 24.000 kr. til enten renovering af deres gamle skur til haveredskaber eller indkøb af nyt eller brugt skur. Medlemmerne holder sig aktive ved havearbejdet, dyrker grøntsager, hvilket bidrager til sund mad, ligesom de har et stort socialt fællesskab. Indstillet tilskud på 20.000 kr. Foreningen kan selv vurdere, om de vil renovere eller købe nyt skur.

Indsatsområde 2: Frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft – et fælles ansvar
Der er modtaget ansøgninger fra Ældre Sagen for i alt 41.700 kr. til 6 aktiviteter.

 • Projekt Spisevenner: Tilbud til småtspisende ældre (spisevært), som én gang ugentligt kan få besøg af en frivillig (spiseven), så de spiser sammen. Søgt tilskud for 18.000 kr. til betaling af spisevennernes måltider. Indstillet tilskud på 9.000 kr., da foreningen har et overskud på 10.647 kr. fra 2017.
 • Projekt Sorg og Livsmodsgrupper: Søgt tilskud til annoncering for i alt 3.000 kr. Indstillet tilskud 3.000 kr.
 • Projekt Søndagsaktiviteter: Søgt tilskud til annoncering og underholdning for i alt 4.500 kr. Overskud fra 2017 er anvendt i januar 2018. Indstillet tilskud 4.500 kr.
 • Projekt Telefonstjernen: Søgt tilskud for 7.700 kr. til telefongodtgørelse til de frivillige. Indstillet tilskud 7.400 kr., da der er et overskud på 300 kr. fra 2017.
 • Projekt Vågetjenesten: Søgt tilskud for 6.500 kr. til annoncering og befordring af de frivillige. Indstillet tilskud 4.700 kr., da der er et overskud på 1.800 kr. fra 2017.
 • Projekt Demensaflastningen: Søgt tilskud for 2.000 kr. til annoncering efter frivillige. Indstillet tilskud 1.800 kr., da der er et overskud på 200 kr. fra 2017.

Indsatsområde 3: Frivilligt arbejde omkring plejecentrene
Der er modtaget ansøgninger for i alt 56.000 kr. fordelt på 3 foreninger.

 • Pensionisternes Hus, Hedehusene søger tilskud for i alt 21.000 kr. til indvendig vedligeholdelse og tilsyn. Indstillet reduceret tilskud 15.000 kr. til vedligeholdelse og tilsyn da foreningen har likvid beholdning.
 • Pensionisternes Hus, Bygaden søger tilskud for 7.000 kr. til drift, vedligehold og supplerende nyanskaffelser. Indstillet tilskud 7.000 kr.
 • Sengeløsevennerne søger tilskud for 28.000 kr. til udflugter. Indstillet tilskud 14.000 kr. svarende til 50% af transportomkostningerne.

Andre aktiviteter (ikke prioriterede områder)
Der er modtaget ansøgninger fra 31 foreninger for i alt 283.271 kr. til aktiviteter, der falder ud over de tre prioriterede indsatsområder. Der er søgt mellem 4.000 kr. og 20.100 kr.

6 større patientforeninger har til deres lokale aktiviteter og transportudgifter søgt tilskud for i alt 61.000 kr.

De ansøgte beløb fordeler sig i følgende 3 kategorier:

A Kørsel til aktiviteter (2 foreninger)

34.500 kr.

B Arrangementer: foredrag, sang, musik mv. (10 foreninger)

87.900 kr.

C Ture og udflugter (19 foreninger)

160.871 kr.

Ad A kørsel til aktiviteter
Dansk Blindesamfund har søgt tilskud for 15.000 kr. Indstillet 7.500 kr.
Dansk Handicap Forening, Vestegnen har søgt tilskud for 19.500 kr. Indstillet 9.700 kr.

Ad B Arrangementer: foredrag, sang, musik mv.
10 foreninger og Kontaktgruppen har søgt tilskud til deres arrangementer.

 • Ældre Sagen har søgt om tilskud for i alt 34.992 kr. til 4 forskellige aktiviteter, herunder 14.892 kr. til Høje Taastrup Seniorkor. Indstillet tilskud 10.000 kr. til Seniorkorets udflugt. De resterende 3 aktiviteter indstillet til afslag, da lokalforeningen har en stor egenkapital.
 • OK-Klubben har søgt tilskud til kulturelle aktiviteter for 30.000 kr. Indstillet til afslag, idet foreningen har en stor egenkapital.
 • 3 F Hedehusene Efterløn og Seniorklub søger tilskud for 15.000 kr. til foredrag, sang og musik. Indstillet 7.500 kr. idet foreningen har egenkapital.
 • Fløng Ældreklub søger tilskud for 4.000 kr. til foredrag og musikunderholdning. Indstillet 4.000 kr.
 • Hobbyværkstedet søger tilskud til diverse maskiner og filtekursus for 10.008 kr. Indstillet 9.300 kr. svarende til antal HTK-medlemmer.
 • Reerslev-Stærkende Ældreklub søger tilskud til foredrag for 4.000 kr. Indstillet 4.000 kr.
 • Kontaktgruppen søger tilskud til Ungdomsskolens 2 forestillinger for ældre for 9.000 kr. Indstillet 7.500 kr. idet der ikke gives tilskud til køb af billetter.
 • Brohusklubben søger tilskud til aktiviteter for ældre døve for 3.292 kr. Indstillet 1.000 kr. svarende til antal HTK-medlemmer.

Samlet tildeling til arrangementer 25.400 kr., se bilag 1.  Ansøgninger fordelt på kørsel, arrangementer og udflugter.

Ad C ture og udflugter
19 foreninger har søgt tilskud til ture og udflugter for i alt 160.871 kr. Det ansøgte beløb omfatter transport samt entré mv. Indstillet tilskud svarende til maksimalt 50 % af ansøgt tilskud.

Samlet tildeling til ture og udflugter 85.700 kr. Oversigt over de enkelte foreninger fremgår af vedlagte bilag.

Pulje til efterfølgende fordeling
Administrationen foreslår, at der i lighed med de foregående år afsættes en pulje på 70.043 kr. til efterfølgende udmøntning.

Bilag


 

6. I - Anvendelse af uforbrugt pulje til værdig ældrepolitik 2016 & 2017 - ÆSU

Sagsnr: 16/1162

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune fik i 2017 bevilget 7,512 mio. kr. fra puljen til understøttelse af værdig ældrepolitik, samt overført 3,311 mio. kr. fra regnskab 2016 til budget 2017, således at puljen udgjorde i alt 10,823 mio. kr. i 2017.

Regnskab 2017 viser, at der er anvendt i alt 8,640 mio. kr. af den samlede bevilling. Denne sag vedrører anvendelse af de resterende 2,183 mio. kr. 

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

 1. der fremsendes ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018
 2. overført beløb vedrørende pulje til værdig ældrepolitik anvendes jf. nedenstående Tabel 1

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet traf 21-03-2017 beslutning om anvendelse af pulje til realisering af Høje-Taastrup Kommunes Værdig Seniorpolitik for 2017 samt overført mindreforbrug for 2016.

Regnskab 2017 viser, at puljen ikke er anvendt fuldt ud i 2017, hvilket primært skyldes, at der har været udfordringer med at få igangsat de enkelte indsatser i den hastighed, som var forudsat i puljeansøgningen.

Det har f.eks. ikke været muligt, at etablere den 4. aflastningsbolig, da boligen ikke har været vakant i 2017. Derudover har der været stillingsvakance i projektet Den værdige forflytning og udgiften ved implementering af it-programmet Tidlig opsporing og faldforebyggelse har været mindre end forudsat. Mindreforbrug vedrørende kompetenceprofiler, skyldes at kompensationen (beregnet som en takst) har været beregnet på baggrund af et højere aktivitetsniveau, end regnskabsresultatet viste. 

Delprojekter i 2017

Bevilling i
2017 inkl. overførsel

Forbrug pr. 31/12 2017

afvigelse til budget

Etablering af 4 aflastningspladser

1.543

1.218

325

Interprofessionel Læring og Samarbejde

46

46

0

Det gode aftenmåltid på plejecentrene

838

779

59

Det gode måltid - Sengeløse Plejecenter

43

45

-2

Den gode og værdige forflytning 

2.760

2.265

495

Øget koordination og samarbejde

(Tidlig opsporing og faldindsats)

1155

668

487

Styrkelse af kvalitet i hjemmeplejen

1310

1135

175

Ferietilbud til borger med en demenssygdom

105

110

-5

Øget trivsel på plejecentrene

443

416

27

Kompetenceprofiler i hjemmeplejen

2.060

1.624

436

Madklub for hjemmeboende enlige mænd

190

62

128

Ernæring for hjemmeboende borgere

226

232

-6

Udarbejdelse og offentliggørelse af værdig ældrepolitik

104

40

64

10.823

8.640

2.183

Administrationen har forespurgt i Sundheds- og Ældreministeriet om muligheden for at overføre de uforbrugte midler til anvendelse i 2018. Ministeriet oplyser, at Høje-Taastrup Kommune kan ansøge om overførsel under forudsætning af at de overførte midler anvendes i henhold til puljens formål, dvs. at puljen anvendes til at realisere kommunens seniorpolitik og at aktiviteterne retter sig mod de ældre borgere. Såfremt der ikke søges om overførelse af de uforbrugte midler, skal de tilbageføres til ministeriet.

For budgetåret 2018 er Høje-Taastrup Kommune bevilget 7,776 mio. kr. til understøttelse af kommunens seniorpolitik og Byrådet besluttede i august 2017 at anvende puljemidlerne til nedenstående aktiviteter.

Indsatser i 2018

1.000 kr.

Det gode aftensmåltid på plejecentrene

        856

Ernæring for hjemmeboende borgere

        239

kompetenceprofiler i hjemmeplejen

     2.060

Den gode og værdige forflytning

     2.035

styrkelse af kvalitet i hjemmeplejen

        178

tidlig opsporing gennem triagering

        100

Etablering af 4 midlertidige pladser

     1.482

ferietilbud for borger med en demenssygdom

        105

Øget trivsel på plejecentrene

        250

Demenshandleplan

        451

udarbejdelse af værdig seniorpolitik

         20

i alt

     7.776

Da mindre forbruget for 2017 relaterer sig til aktiviteter, der enten er afsluttet i 2017, eller er budgetteret i 2018, kan de uforbrugte midler i princippet anvendes til nye aktiviteter, såfremt aktiviteterne opfylder puljens hensigt.

Det foreslås, at de uforbrugte midler anvendes som følgende:

Tabel 1  - Indsatser i 2018

1.000 kr.

 1. Etablering af sanse/ stimuleringsrum på Birkehøj Plejehjem

150

 1. Etablering af Cafe’ på Sengeløse plejecenter

50

 1. Etablering af lydanlæg på Baldersbo Plejecenter

50

 1. Kompetenceudvikling i hjemmeplejen set i forhold til øget fokus på kvalitet og kontinuitet i mødet med borgeren

500

 1. Frikøb af medarbejdere i forbindelse med

kompetenceudvikling ved implementering af FSIII

1.433

I alt

2.183

Ad 1) Birkehøj Plejecenter ønsker at etablere et sanse/stimuleringsrum så borgerne med kognitive skader stimuleres i forhold til lys, lyd og synsoplevelser. Sanserummet er primært rettet mod borgere med en demenssygdom.

Ad 2) Sengeløse Plejecenter indvier i foråret 2018 den nye cafe, som i lighed med kommunens øvrige cafeer på plejecentrene, vil være et åbent tilbud til de borgere der kommer på plejecentret. I den forbindelse ønsker plejecentret en pulje på 50.000 kr. til indretning af cafeen mv.

Ad 3) Baldersbo Plejecenter ønsker en ramme på 50.000 kr. til indkøb af nyt lydudstyr til plejecentrets fællesrum. Lydudstyret skal bl.a. anvendes når der afholdes fælles arrangementer for plejecentrets beboere mv.  

Ad 4) Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2018, at der sættes ekstra fokus på, at borgere, der modtager hjemmehjælp, oplever kontinuitet og kvalitet i plejen samt, at hjemmeplejens personale giver en ensartet service. Som konsekvens heraf ønskes afsat en pulje på 500.000 kr. til kompetenceudvikling af hjemmeplejen, med særlig fokus på styrkelse af den faglige ledelse for derigennem at styrke kvaliteten i hjemmeplejen.

Ad 5) Det samlede ældreområde i Høje-Taastrup Kommune skal i september 2018 overgå til at dokumentere sundhedsfaglige ydelser mv. efter en landsdækkende dokumentationspraksis Fællessprog III (FSIII). Parallelt med at organisationen skal overgå til ny dokumentationspraksis, implementeres et nyt it-system, der understøtter den nye dokumentationspraksis. Ny dokumentationspraksis og nyt it-system medfører, at samtlige ca. 800 medarbejdere skal uddannes i anvendelse af FSII og det nye it-system, en opgave der i moderat skala kan sammenlignes med regionens indførelse af sundhedsplatformen. For at minimere belastningen af driften ønskes afsat en pulje på 1,4 mio. kr. til delvis frikøb af medarbejdere.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af udmøntning af puljen til værdig ældrepleje indgår i sagen vedrørende overførsel mellem regnskab 2017 og budget 2018, som er vedtaget i marts 2018

Opdateret 12. april 2018