Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for lovpligtigt Handicapråd i Høje-Taastrup Kommune

1.  Handicaprådets kompetencer
1.1 Høje-Taastrup Handicapråd fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige retningslinjer for Høje-Taastrup Handicapråds arbejdsform.

1.2. Forretningsorden vedtages med almindelig flertalsbeslutning.

1.3. Forslag til ændringer af forretningsorden skal behandles på et ordinært møde. Derefter kan det optages på dagsorden til næstkommende møde, hvor ændringsforslaget sendes til afstemning.

2. Møder
2.1  Handicaprådets møder afholdes normalt på Rådhuset.

2.2 Handicaprådets møder er lukkede.

2.3 Handicaprådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

2.4 Handicaprådet afholder 5 årlige møder.

2.5 Handicaprådet afholder møde efter behov eller på formandens, 2   medlemmers eller Byrådets initiativ. Handicaprådet fastsætter møderække for et år ad gangen.

2.6 Ved beslutninger, der kræver afstemning, gælder almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og ved dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

2.7 Høje-Taastrup Handicapråd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

2.8 Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeler vedkommende dette til formanden eller sekretæren inden mødets afholdelse. Det ordinære medlem adviserer selv sin stedfortræder om, at vedkommende skal deltage i mødet. Stedfortrædere får også tilsendt alt mødemateriale pr. mail, så alle til en hver tid er klædt på til at træde ind i et møde.

2.9 Til belysning af sager kan der inviteres særlige sagkyndige, herunder embedsmænd fra kommunens centre. 

3. Mødeindkaldelse og dagsorden
3.1  Formandsskabet udarbejder en dagsorden til hvert møde i samarbejde med sekretariatet. Medlemmerne kan få punkter optaget på dagsordenen ved henvendelse til sekretæren senest 2 uger før mødets afholdelse.

3.2 Sekretæren hjælper med udsendelse af dagsorden, bilag, referatskrivning, udsendelse af referat m.v. Materialet udsendes fortrinsvis pr. mail, i særlige tilfælde kan det udsendes som almindeligt post.

3.3 Dagsordnen for mødet skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

4. Referater
Der tages beslutningsreferat af møderne. Referat udsendes til godkendelse hos Handicaprådets medlemmer senest 10 arbejdsdage efter mødet. Såfremt der ikke er indsigelser til referatet efter 1 uge, betragtes referatet som godkendt af Handicaprådet. Det godkendte referat vil dernæst være tilgængeligt på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Mindretalsindstillinger optages kun i referatet, såfremt mindretallet kræver det.

5. Arbejdsform
5.1. Handicaprådets formandskab, består af formanden og næstformanden.

5.2.    Høringssvar udarbejdes af de ordinære medlemmer af Handicaprådet. Medlemmer, som i den enkelte sag er inhabile, deltager ikke i udarbejdelsen af høringssvar.

5.3. Sekretæren sørger for at høringssvar fra Høje-Taastrup Handicapråd følger de respektive sager ved deres videre behandling i kommunen.

5.4. Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel kommunalbestyrelse som enhver anden offentlig myndighed med forespørgsler og forslag.

5.5. Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger m.v.

5.6. Rådet kan indkalde faglig bistand fra alle centre i kommunen.

5.7. Rådet kan samarbejde med Udsatterådet og Seniorrådet om sager, der har betydning for både udsatte, ældre og personer med handicap. Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer.

6. Drift
Kommunen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i Lov om Kommunernes Styrelse til Handicaprådets medlemmer fra Danske Handicaporganisationer.

7. Ikrafttræden
Vedtaget på Handicaprådets møde den 24. april 2014.

Opdateret 14. juli 2014

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00