Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Vedtægter

Vedtægter for Høje-Taastrup Kommunes Handicapråd

§ 1 Navn
Høje-Taastrup Handicapråd er valgt efter reglerne i ”Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område”.

§ 2 Handicaprådets formål
1. Høje-Taastrup Handicapråd skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for personer med handicap i Høje-Taastrup Kommune.

 2. Høje-Taastrup Handicapråd skal høres om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Desuden skal Handicaprådet fungere som rådgivende organ for Høje-Taastrup Kommunes Byråd og administration. Høje-Taastrup Handicapråd kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.

 3. Høje-Taastrup Handicapråd skal arbejde med alle handicaprelaterede spørgsmål i kommunen, og kan udtale sig om alle handicaprelaterede sager.

4. Høje-Taastrup Handicapråd skal aktivt indgå i samarbejdet med kommunen ved selv at komme med ideer og forslag om handicaprelaterede forhold samt ved at rejse spørgsmål og komme med synspunkter på området.

 § 3 Handicaprådets sammensætning og udpegning
1. Høje-Taastrup Handicapråd består af 10 medlemmer, heraf 5 medlemmer, der udpeges
af Danske Handicaporganisationer og 5 medlemmer udpeget af Byrådet, heraf skal 2 være byrådsmedlemmer og 3 skal repræsentere administrationen.

 2. Medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationerne, skal være bosiddende i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af funktionsperioden, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

 3. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 4. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode der følger den kommunale valgperiode. Udpegning for den efterfølgende periode finder sted i december måned samme år, der finder kommunalvalg sted. Medlemmerne fungerer dog indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

5. Supplering er muligt i perioden ved at stedfortræderen træder ind i Handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.

 § 4 Handicaprådets konstituering
1. Handicaprådet vælger formand og næstformand.

2. Formand og næstformand udgør et formandskab.

3. Formandskabet har ansvaret for:

  • Udarbejdelse af årsplan
  • Udarbejdelse af årsrapport
  • Udarbejdelse af dagsorden til handicaprådets møder
  • Kvalitetssikring af høringssvar

Formandskabet kan indenfor aftalte rammer iværksætte / tildele opgaver mellem rådets møder.

Formanden kan udtale sig på rådets vegne i sager, hvor rådet ikke kan nå at blive hørt. I alle andre tilfælde sker udtalelser efter dialog i rådet.

Ved uenighed i formandskabet beslutter formanden.

§ 5 Handicaprådets arbejdsform
1. Høje-Taastrup Handicapråd fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige retningslinjer for Høje-Taastrup Handicaprådets arbejdsform.

2. Sekretæren sørger for at høringssvar fra Høje-Taastrup Handicapråd følger de respektive sager ved deres videre behandling i kommunen.

3. Høje-Taastrup Handicapråds medlemmer er omfattet af de samme regler for tavshedspligt, der gælder for folkevalgte og ansatte i kommunen.

4. Høje-Taastrup Handicapråd kan ikke beskæftige sig med enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

5. Handicaprådet laver årligt en årsrapport om sit arbejde, som sendes til Byrådet, Udsatterådet, Seniorrådet samt offentliggøres på kommunens hjemmeside under Handicaprådet.

§ 6 Handicaprådets organisering
Handicaprådet er organiseret i Social- og Handicapcentret. 

§ 7 Handicaprådets økonomi
Kommunen afsætter et årligt budget til handicaprådets drift, herunder nødvendige udgifter til tegnsprogstolk eller anden handicapkompensation samt kurser, konferencer mv.
Kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed.

§ 8 Vedtægten
Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelsen i Handicaprådet og Byrådet.

Godkendt af Handicaprådet den 24. april 2014.

Godkendt af Byrådet den 17. juni 2014.
 

Opdateret 14. juli 2014

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00