Kontakt os

Økonomicenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 10 00

e-mail: oekonomiogdigitalisering@htk.dk

Finansiel strategi

Finansiel strategi fastlægger rammerne for Høje-Taastrup Kommunes styring af rentebærende aktiver og passiver, og den fastlægger de overordnede rammer for denne styring.

1. INDLEDNING

Denne strategi er grundlaget for Høje Taastrup Kommunes styring af sine rentebærende aktiver og passiver, og den fastlægger de overordnede rammer for denne styring. Målet for strategien er at maksimere afkastet og begrænse finansielle omkostninger.

Som led i strategien skal Høje-Taastrup Kommune sikre sig et godt beslutningsgrundlag for den løbende styring af aktiver og passiver i form af et stadigt overblik over de rente-, kurs- og valutarisici, der er forbundet med de rentebærende aktiver og passiver.

Optagelse af nye lån kan kun ske efter beslutning i Byrådet.

Kassekredit- og leasingfinansiering er ikke omfattet af denne strategi.

2. AKTIVER – OVERORDNET STRATEGI

Kommunestyrelseslovens § 44 bestemmer, at midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i obligationer eller investeringsbeviser samt værdipapirer, hvor fonde kan anbringe midler.

Reglerne om anbringelse af fondes midler er fastsat i bekendtgørelse nr. 957 af 10-07-2013 om anbringelse af og bestyrelse af fondes midler (Anbringelsesbekendtgørelsen).

På denne baggrund skal Høje-Taastrup Kommune anbringe sin overskydende likviditet, som nærmere fastsat nedenfor.

2.1 Indlån i pengeinstitutter

Den overskyndende likviditet kan uden beløbsmæssig begrænsning indsættes på afregningskonti i DKK omfattet af Indskydergarantifonden.

2.2 Værdipapirer

Høje-Taastrup Kommune kan uden beløbsmæssig begrænsning anbringe sin overskydende likviditet i obligationer og investeringsbeviser i henhold til Anbringelsesbekendtgørelsen.

I porteføljen kan indgå:

(a) rentebærende obligationer, jf. Anbringelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, og

(b) andele i udbyttegivende investeringsforeninger, jf. Anbringelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 1, uanset om disse foreninger foretager investeringer, som kommuner ikke selv lovligt kan foretage.

Porteføljen skal sammensættes inden for følgende overordnede rammer:

Investering 

 Fordeling

(kursværdi)

 Danske stats-, kommune-, realkreditobligationer  65 - 100 %
 Udenlandske statsobligationer  0 - 15 %
 Investeringsforeningsbeviser (globale indeksobligationer)  0 - 15 %
 Investeringsforeningsbeviser (danske og internationale aktier)  0 - 20 %
 Investeringsforeningsbeviser (erhvervsobligationer)  0 – 20 %

Rammerne skal være overholdt umiddelbart efter hvert køb/salg af værdipapirer, og efterfølgende må de kun overskrides midlertidigt som følge af kursændringer, indtil omplacering kan finde sted.

Investeres der i obligationer, må den korrigerede varighed (gennemsnitlig løbetid) for den samlede obligationsportefølje ikke på noget tidspunkt overstige 4 år.

2.3. Etiske retningslinjer

Investeringer skal foretages efter etiske retningslinjer, der har til formål at sikre, at investeringerne til enhver tid er i overensstemmelse med de strenge internationale normer for samfundsansvar og miljøhensyn, som er fastsat af internationale organisationer, hvori Danmark deltager som f. eks. FN, ILO, Europarådet, EU, og OECD. Ligeledes investerer kommunen ikke i selskaber med mere end 5 % af sine indtægter fra produktion, distribution, levering af udstyr til, eller servicering af produktion af fossile brændstoffer. (termisk kul, olie og gas). Hvad angår forsyningsselskaber, investeres der ikke i selskaber med produktionskapacitet fra kul, hvor mere end 5% af omsætningen stammer derfra.

Der må kun investeres gennem banker og investeringsforeninger m.v., som dokumenterer, at der sker en effektiv screening af de lande og virksomheder m.v., der investeres i.

Høje-Taastrup Kommune investerer ikke direkte eller indirekte i værdipapirer udstedt af lande og virksomheder, der ikke lever op til de nævnte normer.

2.4 Værdipapirdepot

Værdipapirer ejet af Høje-Taastrup Kommune skal til enhver tid være anbragt i individuelle værdipapirdepoter ejet af Høje-Taastrup Kommune.

3. PASSIVER – OVERORDNET STRATEGI

I bekendtgørelsen nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (Lånebekendtgørelsen) har Økonomi- og indenrigsministeren fastsat regler om kommuners låntagning og lignende dispositioner.

Høje-Taastrup Kommunes låntagning og låneomlægning mv. skal til enhver tid være i overensstemmelse med Lånebekendtgørelsen og enhver anden bindende regulering.

Strategisk benytter Høje Taastrup Kommune sig af finansiering med fast og variabel forretning og lån i DKK og EURO. Høje-Taastrup Kommune optager ikke nye lån i anden valuta end DKK og EURO.

3.1. Rentebinding

Høje Taastrup Kommunes langfristede gæld (restløbetid på et år og derover) er forrentet med både fast og variabel rente.

Fordelingen mellem fast og variabel forretning gælder følgende overordnede rammer:

Forrentning 

Andel af portefølje

(nominel værdi)

 Fast  30 – 100 %
 Variabel  0 – 70 %

Ved fast forrentning forstås, at rentebindingen er på minimum fem år. Lån med en rente-binding svarende til lånets restløbetid betragtes dog altid som fast forrentede lån uanset løbetidens længde. Længerevarende aftaler om renteloft (caps) betragtes i denne sammenhæng som aftaler om fast rente. Den resterende del af porteføljen kan være variabelt forrentet, hvorved forstås, at rentebindingen kan aftales til alt mellem én dag og fem år.

Inden for de overordnede rammer optimeres fordelingen. Optimeringen baseres på forventningerne til den fremtidige renteudvikling på baggrund af analyser af den fremtidige renteudvikling, og optimeringen sker i samarbejde med Høje Taastrup Kommunes finansielle rådgiver. Beslutningen om låneomlægning er dog udelukkende Høje Taastrup Kommunes egen.

3.2. Valutasammensætning

Høje-Taastrup Kommune optager kun lån i DKK eller EURO.

For fordelingen mellem DKK og EURO gælder følgende overordnede rammer:

Valuta   Renteforskel 

 Andel af porteføljen

(nominel værdi)

 DKK    60 – 100 %
 EURO  0,20  0 – 40 %

Mindst 60 % af den rentebærende gæld skal til enhver tid være sluteksponeret i DKK.

Der kan konverteres til eller optages lån i EURO inden for en ramme på 40 % af den samlede låneportefølje på den betingelse, at renteniveauet i EURO er minimum 20 basispoint lavere end renteniveauet i DKK på tidspunktet for beslutningen.

Inden for de overordnede rammer optimeres fordelingen. Optimeringen baseres på forventningerne til det fremtidige rentespænd mellem EURO og DKK på baggrund af analyser, og optimeringen sker i samarbejde med Høje Taastrup Kommunes finansielle rådgiver. Beslutningen om valutafinansiering er dog udelukkende Høje Taastrup Kommunes egen.

3.3. Valutarisiko

Høje Taastrup Kommunes låneportefølje kan indeholde valutafinansiering, og i så fald har Høje-Taastrup Kommune en valutarisiko i forhold til euro.

3.4. Afdragsprofiler

I forbindelse med optagelse af nye lån og låneomlægning af eksisterende lån, kan lån optages som serie- eller annuitetslån med en maksimal løbetid som fastsat i Lånebekendtgørelsen, jf. § 10, stk. 1. Høje-Taastrup Kommune kan bruge en løbetid på op til 25 år.

Afvikling af det omlagte lån skal påbegyndes senest 12 måneder efter dets udbetaling, og herefter betales afdrag mindst én gang årligt .

3.5. Brug af finansielle instrumenter

I overensstemmelse med Lånebekendtgørelsens § 10, stk. 4 kan Høje-Taastrup Kommune i forbindelse med den løbende gældspleje benytte sig af simple valuta- og renteswaps og valuta- og renteterminsforretninger. I forbindelse med brug af finansielle instrumenter skal der indhentes tilbud fra minimum tre pengeinstitutter.

Terminsforretninger kan dog kun anvendes i det omfang, der foreligger en konkret forpligtelse til at betale renter og afdrag, henholdsvis at modtage eller betale et beløb i udenlandsk valuta, og Høje-Taastrup Kommune må ikke være sluteksponeret i anden valuta end DKK og EURO, jf. Lånebekendtgørelsens § 10, stk. 3.

Høje-Taastrup Kommune kan endvidere benytte salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer (REPO-forretninger), jf. Lånebekendtgørelsens § 10, stk. 5.

4. EKSTERN RÅDGIVNING, KAPITALFORVALTNING OG LÅNEPORTEFØLJEPLEJE

Chefen for Økonomi og Digitaliseringscentret skal sørge for, at Høje-Taastrup Kommune til enhver tid har engageret en ekstern finansiel rådgiver med de nødvendige kompetencer, og at denne rådgiver konsulteres som anført i denne strategi og i øvrigt efter behov.

Chefen for Økonomi og Digitaliseringscentret kan beslutte, at Høje-Taastrup Kommune helt eller delvist skal overlade kapitalforvaltning og låneporteføljepleje til én eller flere finansielle institutioner på betingelse af, at udførelsen sker i henhold til denne strategi, og med forbehold om kommunens nærmere instrukser om den konkrete udførelse.

5. RAPPORTERING

Administrationen orienterer Økonomiudvalget om den realiserede udvikling for kapitalforvaltning og låneporteføljepleje på henholdsvis maj- og novembermødet.

I bemærkningerne til årsregnskabet skal redegøres for de aftaler om brug af finansielle instrumenter, som Høje-Taastrup Kommune har indgået, herunder aftaler fra tidligere regnskabsår, som fortsat løber.

6. BEMYNDIGELSE

 

6.1 Kapitalforvaltning og låneporteføljepleje

Inden for de overordnede rammer og betingelser, som er fast i denne strategi, bemyndiger Byrådet chefen for Økonomi og Digitaliseringscentret til alene på Høje-Taastrup Kommunes vegne at

(a) forestå plejen af kommunens værdipapirbeholdninger og kontanter (kapitalforvaltning), herunder at træffe beslutning om udvidelse eller indskrænkning af værdipapir-beholdninger og give instrukser til finansielle institutioner om gennemførelse af herom trufne beslutninger,

(b) at forestå plejen af kommunens låneportefølje (låneporteføljepleje), herunder træffe konkrete beslutninger om omlægninger af lån m.v. uden anvendelse af finansielle instrumenter og give instrukser til finansielle institutioner om gennemførelse af herom trufne beslutninger, og

(c) indgå og underskrive aftaler med en eller flere finansielle institutioner om deres udførelse af kommunens kapitalforvaltning og låneporteføljepleje (helt eller delvist) i henhold til denne strategi og med forbehold om kommunens nærmere instrukser om den konkrete udførelse.

Hvis chefen for Økonomi og Digitaliseringscentret er fraværende, gælder bemyndigelsen i dennes sted for direktøren for økonomiområdet. Hvis direktøren for økonomiområdet også er fraværende, gælder bemyndigelsen i dennes sted for kommunaldirektøren.

6.2 Finansielle instrumenter

Inden for de overordnede rammer og betingelser, som er fast i denne strategi, bemyndiger Byrådet to af henholdsvis borgmesteren, kommunaldirektøren, direktøren for økonomiområdet og chefen Økonomi og Digitaliseringscentret til i forening på Høje-Taastrup Kommunes vegne at indgå og underskrive aftaler kommunens brug af finansielle instrumenter.

7 IKRAFTTRÆDEN

Høje Taastrup Kommunes finansielle strategi forelægges Byrådet til godkendelse i hvert andet år.

Hvis forholdene nødvendiggør det, kan strategien til enhver tid tages op til revurdering i Økonomiudvalget med henblik på forelæggelse af forslag om ændringer for Byrådet.

[Denne finansielle strategi for Høje-Taastrup Kommune er godkendt af Byrådet i mødet den 15. september 2020 og træder i kraft den 16. september 2020.]