Kontakt os

Økonomicenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 10 00

e-mail: oekonomiogdigitalisering@htk.dk

Administrationsgrundlag for reklamefinansiering

Formålet med dette administrationsgrundlag er, at sikre, at reklamefinansiering af fast ejendom og løsøre i Høje-Taastrup Kommune sker på en så hensigtsmæssig måde som muligt samt at sikre, at reklamefinansieringen overholder gældende politikker og Byrådets ønsker.

Følgende skal som minimum overholdes:

 • Reklamen(erne) skal kunne holdes indenfor rammerne af designpolitikken
 • Reklamen(erne) må ikke virke forstyrrende for kommunens øvrige budskab
 • Reklamen(erne) skal være politisk og religiøst neutrale
 • Reklamen(erne) må ikke på anden måde virke anstødelige
 • Reklamen(erne) må ikke komme i konflikt med øvrige af kommunens politikker

Reklamer på køretøjer

A. Generelle forhold:

 1. Der må ikke placeres reklamer af nogen art på fordørene på nogen af kommunens køretøjer, idet denne plads er reserveret til placering af kommunens byvåben.
 2. Der må ikke placeres streamers på bagruder jf. Færdselsloven
 3. Der kan placeres reklamer frit på øvrige dele af køretøjerne
 4. Der må ikke placeres reklamer af nogen art på Tilsynsafsnittes og Beredskabsafdelingens køretøjer
 5. Der kan reklameres på alle kommunens øvrige køretøjer

B. Særlige forhold:

 1. På køretøjer med lad samt trailere må streamere placeres frit på bagenden og siderne på ladet/traileren. Punkt 2 A, I) til V) er dog stadig gældende.
 2. På minibusser må streameres placeres frit på bagenden og på siderne. Punkt 2 A, nr. 1 til 5 er dog stadig gældende.
 3. På specialkøretøjer og entreprenørmateriel placeres reklamer mest hensigtsmæssigt ud fra en skønsmæssig vurdering. Det er centerchefen for det pågældende center der foretager vurderingen. Punkt 2 A, nr. 1 til 5 er dog stadig gældende.

Reklamer i udvalgte tryksager

Der må ikke være reklamer på forsiden af kommunens tryksager. Herudover afvejes placering og størrelsen af reklamer i hvert enkelt tilfælde i forhold til reklamens karakter og budskab, kontra placering i forhold til tryksagens artikler, billeder mv. Afgørende er, at reklamen ikke virker forstyrrende på tryksagens budskab.

Reklamer i tryksager bør maximalt udgøre 20 % af det samlede sidetal.

Reklamer på bygninger og ved veje

Der må ikke opsættes reklamer/billboards på kommunens bygninger eller på/ved veje jf. Facade- og Skiltevejledningen og Facade- og Skilteregulativet for Taastrup Hovedgade samt Byrådets beslutning af 22/4 2008.

Sponsorater

Ved indkøb af anlægsaktiver eller driftsmidler kan kommunen benytte sig af muligheden for sponsorater. Brugen og måden der benyttes sponsorater på, afgøres fra sag til sag. Dog under hensyntagen til de øvrige punkter i dette administrationsgrundlag.

Såfremt man opnår et sponsorat der erstatter en bevilling, bortfalder bevillingen.

Reklamer i øvrigt

Trådløst Internet til borgerne

I forbindelse med etablering af gratis trådløst Internetadgang, vil der være reklamer jf. aftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og Gratis Danmark. Reklamerne er her en del af aftalen om etablering af hotspots og gratis Internet til kommunens borgere.

Beklædning og løsøre

Det drøftes lokalt om beklædning eller andet løsøre skal indgå som led i reklamefinansiering.

Fordeling af reklameindtægter

Byrådet vedtog d. 25. august 2009, at budgetkravet som administrationen hidtil har været pålagt på kr. 3 mio., bortfalder. Det betyder, at indtægter som centre og institutioner opnår, tilfalder stedet 100 %, bortset fra sponsorater jf. punkt 5.

Forelæggelse for Byrådet

Byrådet forelægges løbende opfølgning på reklamefinansiering som led i budgetopfølgningerne.