Beskæftigelsesplan

I Beskæftigelsesplanen beskrives kommunens og statens fælles plan for de beskæftigelsesmæssige udfordringer. 

Beskæftigelsesplanen er Byrådets plan for, hvordan beskæftigelsen i Høje-Taastrup Kommune skal udvikle sig de kommende fire år.

I de seneste år har kommunerne skulle udarbejde en beskæftigelsesplan med en række mål, som var fastlagt ud fra ministerielle pejlemærker samt koblinger til det regionale beskæftigelsesråd. Som konsekvens af ændrede krav til kommunernes beskæftigelsesplaner er der fra 2016 givet mulighed for, at kommunerne selv kan tilrettelægge en beskæftigelsesplan, som tager sit klare udspring i egne udfordringer og dermed egne mål.

Det er visionen, at beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsesmæssige udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Derfor er det besluttet at gøre planen flerårig. Helt konkret skal planen være det afsæt, der arbejdes ud fra de kommende fire år fra 2019 til og med 2022.

Under processen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2019-2022, er der afholdt dialogmøde mellem politikerne, ledere og kommunens virksomhed, som har bidraget til valget af nedenstående temaer for beskæftigelsesindsatsen. På baggrund af temaerne har Arbejdsmarkedsudvalget opstillet konkrete mål for beskæftigelsesplanen. De konkrete årlige beskæftigelsesmål ligger under hvert tema. Beskæftigelsesplanen er godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beskæftigelsesplanen for 2019-22 er udviklet og drøftet under gunstige forhold på arbejdsmarkedet med højkonjunktur og lav ledighed. En beskæftigelsesplan udviklet under ringere konjunkturforhold vil have et andet fokus. Beskæftigelsesområdet og indsatser må tilpasses konjunkturerne og derfor også denne fireårige beskæftigelsesplans mål, hvis konjunkturerne skulle ændre sig. For at det kan lykkes at arbejde målrettet med en flerårig plan, vil det være vigtigt at sikre en løbende proces, der skal følge op på om målene nås, om målene fortsat er relevante og om der skal nye mål til som en naturlig konsekvens af ændrede udfordringer, når man har et fireårigt perspektiv.

Beskæftigelsesplanen er gældende for en periode på 4 år, med mål som er fastsat for en periode på et år. Målene skal dermed løbende reguleres i forhold til de udfordringer, som gør sig gældende på arbejdsmarkedsområdet.

Her kan du læse hele Beskæftigelsesplanen for 2019-2022.