Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Ejendomsstrategi skaber kloge m²

Høje-Taastrup Kommune har en ejendomsstrategi, der skal skabe kloge m² og afvikle vedligeholdelsesefterslæbet over 10 år.

Kommunen råder over ca. 270.0000m²  bygninger og ca. 835ha. arealer. til skoler, institutioner, fritids- og kulturcentre, administrationsbygninger m.v. Forvaltningen af ejendommene har tidligere været en opgave alene for de politiske fagudvalg og fagligt administrative chefer og decentrale ledere. De har skullet sikre gode faciliteter til netop deres fagområder, som en del af at få løst deres faglige opgave. Det har gjort ejendomsområdet til et politisk og administrativt brydningsfelt i kommunen, hvor mange forskellige interesser er i spil og ressourcerne diskuteres.

For at styrke administrationen af ejendomsområdet, der har en værdi af 1,8 mia. kr. i henhold til det omkostningsbaserede regnskab og et årligt budget til drift, anlæg og vedligeholdelse på ca. 230 mio. kr., samlede Byrådet ejendommene under Økonomiudvalget. Direktionen fulgte op med etablering af Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS), der har ansvar for nyanlæg, drift og vedligeholdelse af ejendommene og de tilhørende budgetter. Og kommunens ejendom ses nu som en helhed på tværs af fagområder.

Desværre har Høje-Taastrup Kommune et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 300 mio. kr. set over en fire årig periode. Kvaliteten af kommunens ejendom er meget svingende fra opgaveområde til opgaveområde – og fra ejendom til ejendom. Data om ejendommene er spredt ud i organisationen. Der er ikke en fælles ensartet definition af ejendomsbehov og økonomistyringen har ikke været bygget op med henblik på at synliggøre ejendomsøkonomien. Forslag til ændringer i bygningsmassen er ikke baseret på en samlet analyse af ejendomsområdet. Og det kan, som det fremgår, aflæses på bygningsmassen.

Så for yderligere at styrke området vedtog byrådet i 2011 en ejendomsstrategi, der skal omdanne kommunens ejendomme til kloge m², så ejendomsmassen til enhver tid kan honorere det eksisterende ejendomsbehov og sikre en optimal ejendomsøkonomi.

Kloge m² er defineret ved at de:

  • understøtter Høje-Taastrup Kommunes politikker og strategier omkring udvikling
  • er tidssvarende og fremtidssikret til kommunens opgaver
  • er bedst og billigst at drifte (Færre men bedre m² der udnyttes af flere brugere)
  • sikrer og øger værdien af kommunens aktiver

Ejendomsstrategi

A) Høje-Taastrup kommunes ejendomsmasse, ejendomsbehov og ejendomsøkonomi skal kortlægges digitalt og analyseres i et IT baseret ledelsesinformationssystem, der skal synliggøre mulighederne i kommunens ejendom.

B) Der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for ejendomsmassen, der skal hænge sammen med ejendomsøkonomien. (Vejledende) Kvalitetsstandarder for udnyttelse af ejendommen, for kvaliteten af m² og den tilhørende ejendomsøkonomi skal besluttes politisk.

C) Der skal på baggrund af budgetforliget udarbejdes et årligt forslag til ”ejendom i balance ”, der præsenteres på byrådets strategiseminar, indgår i budgetprocessen og fremlægges sammen med ”budget i balance” før sommerferien. Forslaget til ejendom i balance skal indeholde et samlet bud på, hvordan kommunens ejendomsmasse kan honorere kommunens ejendomsbehov inden for det afsatte budget til anlæg/drift og vedligeholdelse af ejendom. ”Ejendom i balance” skal indarbejdes i årshjulet.

D) Politiske og administrative beslutninger om ejendomsmasse, ejendomsbehov, ændringer i ejendommen og ejendomsøkonomi skal koordineres på tværs af udvalg og administrativ organisation. Beslutningsprocesserne skal indrettes, så samarbejdet om ejendomsstrategien styrkes.

E) Økonomien i ejendom (masse, behov, ændringer) skal tydeliggøres i økonomistyringssyst emerne og i økonomistyringens processer. Økonomistyringen skal indrettes, så samarbejdet om kloge m² styrkes.

F) Ejendomsstrategien med tilhørende handlingsplan revideres årligt efter budgetforliget. Opdatering af ejendomsstrategien indarbejdes i årshjulet.

Forventningen er, at kommunen ved at følge ejendomsstrategien kan få bedre ejendomme til serviceydelserne, udnytte ejendommene bedre og få mere ejendom for pengene. Det vil formodentlig give pæne besparelser på nyanlæg - besparelser der i stedet kan anvendes til større renoveringer og moderniseringer. Frigjorte bygninger vil kunne sælges. Det vil give besparelser på driftsudgifterne, samtidigt med at vedligeholdelsesefterslæbet kan afvikles over en 10-årig periode, hvilket igen vil stabilisere og måske endda øge aktivernes værdi.

Så selv om kommunen forventer at kunne spare på bygnings m², er det forventningen at kommunen med ejendomsstrategien kan få flere og bedre funktionelle m² til borgere og brugere.

Opdateret 26. oktober 2018

Ansvar for denne side

Center for Ejendomme og Intern service

T: 43 59 10 00
E-mail: ceis@htk.dk