Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Strategisk Energi- og klimaplan

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 udstikker mål og retningslinjer for de kommende års indsatser på energi,klima- og transportområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Planen er en direkte opfølgning på den hidtidige Klimaplan 2009-2013, som nu er implementeret, og hvor resultaterne mere end opfylder de opstillede målsætninger.

Visionen i Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 lyder:

Høje-Taastrup Kommune skal være fossilfri senest 2050. Vi vil nå målet gennem en omkostningseffektiv grøn omstilling af el-, varme og transportområdet til gavn for miljø, klima, borgere og virksomheder.

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 har fokus på fire indsatsområder:

  • energieffektivisering
  • elforsyning
  • varmeforsyning
  • transport

Derudover er grundlæggende forhold som menneskelig adfærd og den teknologiske udvikling afgørende præmisser for for visionens opfyldelse. 

Et stærkt samspil mellem energieffektiviseringen og omstillingen til vedvarende energiforsyning er afgørende for visionens opfyldelse. Derfor indeholder planen en række konkrete forslag til indsatser for perioden frem mod 2020, der har til formål at reducere energiforbruget gennem energibesparelser og energieffektivisering og samtidig fremme udnyttelsen af vedvarende energikilder inden for el-, varme- og transportområdet. Samlet set er det målsætningen frem mod 2020 at nedbringe CO2-udledningen i kommunen som helhed med i gennemsnit 3 % om året.

Indsatser inden for energieffektivisering omfatter alle bygningskategorier, herunder kommunale institutioner og administrationsbygninger, private enfamiliehuse, etageejendomme og virksomheder. Aktiviteterne indbefatter energirenovering af kommunale ejendomme, etablering af en ny internetportal for energiforbrug, energibesparelser målrettet enfamiliehuse samt aftaler med boligselskaber og virksomheder om energieffektivisering. Dertil kommer kommunale faciliteringsopgaver og netværksaktiviteter samt ikke mindst en bred formidling af resultaterne fra de gennemførte aktiviteter. 

Udfasning af olie – og på sigt også naturgas – til opvarmning, er en forudsætning for at opnå en fossilfri el- og varmeforsyning. Indsatserne omfatter derfor en udbygning af fjernvarmeforsyningen, øget udnyttelse af lokale, vedvarende energikilder, muligheden for etablering af varmelagre, bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industriproduktion, omlægning til lavtemperaturdrift i fjernvarmeforsyningen, information til borgere og virksomheder i områder uden for den kollektive varmeforsyning om alternativer til oliefyr samt tværkommunale samarbejder, hvor dette er hensigtsmæssigt. 

Høje-Taastrup er et trafikalt knudepunkt – og det skal kommunen fortsat være. Indsatskataloget på trafikområdet omfatter derfor en bred vifte af initiativer til fremme af grønnere transport; herunder en styrket mobilitetsplanlægning, hvormed bilpendling til og fra kommunens arbejdspladser vil kunne reduceres. Anvendelse af klimavenlige drivmidler til person- og godstransport skal fremmes ved en forbedring af infrastrukturen med flere ladestandere til elbiler og generel understøttelse af forsyning med alternative drivmidler. 

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 vil overordnet set supportere en bæredygtig byudvikling i kommunen. Ikke mindst de igangværende projekter, NærHeden og Høje-Taastrup C, kan blive inspirerende byområder, der fremmer moderne mobilitetsvaner, energiforsyning og energiadfærd. Desuden vil Smart City-elementer kunne integreres i tilknytning til byudvikling af nye eller eksisterende områder i kommunen. 

Alle indsatser i denne plan flugter med de initiativer, der allerede er iværksat inden for energi- og klimaområdet. De er strategisk funderede og folder sig ud i konkrete, målbare indsatser, baseret på faglig viden, effektiv målstyring og pragmatiske løsninger. 

Læs hele Strategisk Energi- og Klimaplanen


Opdateret 22. juli 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk