Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Forebyggelsesstrategi

I Høje-Taastrup Kommune har vi en Børne- og Ungepolitik, der med sine stærke og ambitiøse mål sætter rammen for et godt børne- og ungeliv. Den understøtter, at det er attraktivt at være barn eller ung i Høje-Taastrup Kommune, og at vi har gode tilbud til alle.

Denne forebyggelsesstrategi stiller skarpt på, hvad vi konkret kan gøre for en særlig gruppe børn og unge: Børn og unge i udsatte positioner.

Børn og unge i udsatte positioner

Heldigvis trives langt de fleste børn og unge i Danmark. Der er dog stadigvæk børn og unge der mistrives - altså befinder sig i udsatte positioner på den ene eller den anden måde.

Det handler om børn og unge der vokser op med sociale udfordringer i deres hjem og familie, og/eller er udfordret i forhold til læring og deltagelse i fællesskabet i deres institution, skole og klub.

Fra nyere forskning og fra kommunens egne erfaringer ved vi, at denne gruppe af børn og unge på mange måder klarer sig ringere i livet end deres jævnaldrende. De har færre venner og går sjældnere til noget i deres fritid. De har flere problemer både i skolen og derhjemme og har ofte ringe tillid og kontakt til voksne. Som voksne har de større risiko for at ryge ud i kriminalitet eller misbrug, og de står oftere udenfor arbejdsmarkedet.

Vi har hverken menneskeligt eller samfundsmæssigt råd til at lade være med at gøre noget for denne gruppe af børn og unge.

Sådan forebygger vi

Denne strategi er en vigtig rettesnor for prioritering af indsatser, når vi stræber efter at forebygge udsathed blandt børn og unge. Missionen er, at alle børn og unge skal have lige muligheder i livet – uanset opvækstvilkår og livsbetingelser.

Ingen kan løfte denne opgave alene. Vi ved, at tværgående sammenhæng og helhed er forudsætningen for, at både forebyggelse og en tidlig indsats lykkes. Derfor vægtes et stærkt tværprofessionelt samarbejde og et tæt samarbejde med forældre, familie og netværk højt i strategien.

Konkret beskriver strategien tre udpegede indsatsområder og fremhæver aktiviteter, initiativer og redskaber, du som medarbejder kan trække på.

Rigtig mange har været med til at gøre strategien mulig. Strategien bygger på viden fra god praksis. Gode ideer, erfaringer fra medarbejdere samt forskning udgør grundstenene i denne strategi. Det er en styrke, når indsatsområderne omsættes til konkret handling.

Vores vision er, at Høje-Taastrup er en kommune, hvor:

Alle børn og unge udvikler sig og udfordres, så de trives og lærer mest muligt uanset forudsætninger.

Læs Forebyggelsesstrategien

Opdateret 28. november 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00