Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Kvalitetsledelse i Teknik-og Miljøcenter

Kvalitetsledelsessystemet blev implementeret i Teknik- og Miljøcenteret i 2009 og omfatter opgaveløsningen indenfor Plan & Byg samt Natur & Miljø.

Kvalitetsstyringssystemet blev implementeret i Teknik- og Miljøcenteret i 2009 og omfatter opgaveløsningen indenfor Plan & Byg samt Natur & Miljø.

Teknik og Miljøcentret er certificeret efter DS/EN ISO 9001, og opfylder krav til et kommunalt kvalitetsstyringssystem for sagsbehandling på natur- og miljøområdet jf. tidligere lov nr. 506 af 7. juni 2006. Loven er i 2013 blevet ophævet, men Teknik- og Miljøcentret har besluttet at fortsætte arbejdet med kvalitetsstyringssystemet.

Se Certificat gældende for forvaltning af lovgivning vedrørende natur, miljø, byg og plan 2018-2021

Systemet er beskrevet i kvalitetshåndbogen, der er med til at øge ensartethed og kvalitet af sagsbehandlingen.

Kvalitetsledelsessystemet forholder sig ikke til kommunens faglige vurderinger og skøn, men alene sikrer, at afgørelser udføres på samme måde hver gang. Sagsbehandlingen dokumenteres og kontrolleres ud fra de gældende procedurer, og resultatet af gennemgangen offentliggøres én gang årligt.

Et væsentligt element i sikringen af den faglige kvalitet i opgaveløsningen er, at kommunen råder over tilstrækkelige kompetencer. Alternativt tilkøbes kompetencerne hos eksterne leverandører.

Systemets funktionalitet evalueres årligt gennem ekstern audits foretaget af DS Certificering. Auditresultater - offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Der kan søges aktindsigt i kvalitetsstyringssystemets procedurer. Der gælder de almindelige regler for aktindsigt.

Læs Kvalitetspolitik for Teknik- og Miljøcenteret.

Kvalitetsmål 2018-2019 for Teknik- og Miljøcenter

For at sikre, at kvalitetspolitikken udmøntes i sagsbehandlingen, kan Plan- og Miljøudvalget/Byrådet opstille lokale kvalitetsmål. Kvalitetsmålene skal:

  • være målbare,
  • være tilpasset kommunens opgaver ud fra lokale forhold,
  • være kendt af medarbejderne,
  • årligt gennemgås med henblik på eventuel revision.

I 2018-2019 er fastlagt følgende kvalitetsmål:

  • at 95 % af bygge-, plan- og miljøsager skal overholde de politisk vedtagne og udmeldte sagsbehandlingstider
  • at 90 % af respondenterne tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den samlede proces for TMC’ afgørelser (2 årigt mål).

Offentliggørelse

Byrådets kvalitetspolitik og kvalitetsmål vil sammen med en fyldestgørende beskrivelse af kvalitetsstyringssystemets opbygning og ledelsens årlige evaluering af indsats og resultat blive offentliggjort. Offentliggørelse vil ske på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Teknik- og Miljøcenteret gennemfører årligt intern audit og ledelsens evaluering. Evalueringen forelægges efterfølgende til politisk behandling og offentligøres på kommunens hjemmeside

Læs Ledelsens Evaluering 2017

Opdateret 16. maj 2018

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk