Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Rygepolitik

Denne rygepolitik, som omfatter alle former for rygning samt anvendelse af e-cigaretter, er gældende for Høje-Taastrup Kommunens arbejdspladser og institutioner, der har driftsoverenskomst med Høje-Taastrup Kommune.

Rygepolitikkens formål

Formålet med rygepolitikken er at leve op til lovens formålsbestemmelse om at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige påvirkninger af passiv rygning og at forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.

Rygepolitikken skal samtidig være med til at understøtte den overordnede sundhedsstrategi, og således bidrage til at sikre sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser.

Rygepolitikkens omfang

Reglerne er gældende overalt i Høje-Taastrup Kommune. Det betyder, at der ikke må ryges i kommunens bygninger som f.eks. daginstitutioner, plejehjem, skoler, rådhus, jobcentret, herunder også de selvejende institutioner såsom idrætshaller, kulturhuse og daginstitutioner

Derudover er rygning ikke tilladt i kommunale køretøjer af enhver art, dvs. person- og lastbiler, traktorer m.v.

Rygepolitikken omfatter såvel ansatte som borgere under ophold i kommunens bygninger. På børneinstitutioner og skoler gælder rygeforbuddet på hele matriklen.

Særlige forhold vedr. skoler, klubber og daginstitutioner

I den kommunale dagpleje og puljelignende dagplejer må der ikke ryges i dagplejehjemmet i dagplejerens åbningstid (mellem kl. 7–17). Dog skal lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, være røgfrie hele døgnet.

På børneinstitutioner, skoler, klubber og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens matrikel døgnets 24 timer. På disse arbejdspladser skal ledelsen klart præcisere, hvor personalet i givet fald må gå hen og ryge. Dette hænger sammen med, at tjenestestedet normalt ikke må forlades i arbejdstiden. At henvise medarbejdere til at ryge uden for matriklen – eventuelt på et bestemt anvist sted – vil i givet fald være en dispensation fra hovedreglen om, at arbejdspladsen ikke må forlades i arbejdstiden. 

Særlige forhold vedr. omsorg, pleje og socialpsykiatrien

Medarbejderne må ikke ryge i borgernes hjem.

Det er tilladt borgerne at ryge i eget hjem. Beboeren må ikke ryge i værelset eller boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der. Udluftning skal sikres inden eller under besøget. Tilsvarende gælder i private hjem, hvor der modtages hjælp fra kommunens personale.

På særlige arbejdspladser som plejecentre, døgninstitutioner, botilbud og lign. institutioner er det beboeren selv, der beslutter, om der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem. Her gælder dog også, at beboeren ikke må ryge i værelset eller boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig. Beboerne på disse institutionstyper får information om, hvad der er omfattet af begrebet ”eget hjem”. Personalet er også her underlagt det indendørs rygeforbud.

Fællesarealer på plejecentre, døgninstitutioner, botilbud og lign. er også omfattet af det indvendige rygeforbud.

Røgfri arbejdspladser

Hvis ledelsen og/eller medarbejderne ønsker en røgfri arbejdsplads i arbejdstiden, kan dette tages op i nærmeste lokalMED-udvalg til drøftelse og herefter træffer lederen den endelige afgørelse.

Konsekvenser for ansatte

Ledelsen på den enkelte arbejdsplads har ansvaret for, at alle gældende regler overholdes.

En medarbejders overtrædelse af rygeforbuddet på en arbejdsplads behandles efter de regler, der gælder for den pågældendes ansættelsesforhold i øvrigt. Det betyder at hvis en medarbejder – til trods for en henstilling eller en advarsel herom – alligevel ryger på arbejdspladsen, sanktioneres dette efter de almindelige ansættelsesretlige regler. Dette kan medføre, at ansættelsesforholdet bringes til ophør.

Opdateret 17. oktober 2017

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00