Politikker og strategier
 • Få siden oplæst

Træstrategi

Politisk strategi

Denne strategi definerer rammerne, inden for hvilke planlægningen og vedligeholdelsen af veje og grønne områder i Høje-Taastrup Kommune skal finde sted.

Overskrifterne er:

 • Bevarelse
 • Langsigtet planlægning
 • Variation og artsrigdom
 • Information og samarbejde

Bevarelse

 • At bevare de mange eksisterende kvaliteter, der er i kommunens træbestand.
 • At beskytte de særligt bevaringsværdige træer.
 • At sikre, at træ kun fældes, såfremt de er i dårlig stand, fejlplacerede eller skal tyndes i henhold til plejeplan.

Langsigtet planlægning

 • At anvende de økonomiske ressourcer, der er til rådighed til træer, på den mest fordelagtige måde for kommunen.
 • At forhindre at træer plantes på en måde og på steder, der umuliggør deres udvikling.
 • At skabe et sammenhængende overordnet grønt vejnet, hvor alle veje med de nødvendige vækstmæssige forudsætninger plantes med træer, der passer til betingelserne på det på gældende sted såvel planteteknisk som arkitektonisk.
 • At skabe en kommune, hvor træer er et gennemgående og dominerende træk, som skaber visuel sammenhæng i bybilledet og i overgangene mellem land og by.

Variation og artsrigdom

 • At skabe unikke vejrum med en stor variation af arter.
 • At udvikle og bevare attraktive, sikre og varierede grønne områder med forskellige tilbud om udendørs aktiviteter.

Samarbejde og information

 • At informere borgere, politikere og medarbejdere om træers værdi og derved få et større engagement og en bedre beskyttelse af træerne.
 • At informere kommunens administrative medarbejdere om træernes vækstbetingelser og etablere samarbejde på tværs af kommunen, der sikrer, at træerne tænkes ind i planlægningen af nyanlæg og omlægning af eksisterende veje og områder.
 • At udvikle et redskab til kommunens grønne medarbejdere, der skal sikre en højere kvalitet i udførelsen af arbejdet med træerne.

 

Værktøjskassen

Til træstrategien hører et bilag - en ”værktøjskasse” - hvor man kan finde redskaber, der har betydning for udviklingen af kommunens træer.

Indsatsområder give en kort orientering om forslag til steder i kommunen, hvor træer kunne give en ekstra dimension.

Bevarelse og værdisætning viser en oversigt over kommunens bevaringsværdige træer og giver en introduktion til normen ”Værdisætning af træer”.

Ansvar og problemer med træer orienterer om kommunens ansvar i relation til de kommunalt ejede træer og giver eksempler på, hvornår kommunen vil beskære eller fælde et givent træ og hvornår kommunen ikke vil foretage indgreb i træet.

Trafiksikkerhed informere om de nye krav til nyplantninger langs veje i åbent land.

Urbane vækstbetingelser orienterer om træernes vækstbetingelser og om hvordan man skaber bedre betingelser for bytræer.

Omlægning af vejforløb skaber ligeledes problemer i relation til træerne og i dette afsnit opstilles en fremgangsmåde til at minimere skaderne på byens træer.

Plantning og pleje orienterer om målsætninger inden for træplejen. Endelig er der eksempler på plantemetoder, der er udviklet for at skaffe bytræer den bedst mulige etablering i byens miljø.

Indsatsområder for veje

Indsatsområderne er placeret under det pågældende geografiske område og er i øvrigt i vilkårlig rækkefølge. Der er ikke foretaget en prioritering af de enkelte veje og der er ikke udarbejdet økonomiske overslag for projekterne.

Kriterier for valg af indsatsområder

Veje i det overordnede vejnet, der er uden træbeplantning. Veje med plads til træer eller hvor der er mulighed for at skabe plads, så betingelserne er til stede for træets trivsel. Veje med eksisterende træer, der mistrives. Træerne skal kunne tilføre stedet en æstetisk dimension. Såfremt en eller flere af de ovennævnte kriterier er opfyldt, kan det overvejes at plante træer på den pågældende strækning.

Oversigt over indsatsområder kan ses i træstrategiens bilagsdel.

Læs mere om indsatsområder, bevarelse og værdisætning

Bevaringsværdige træer

Siden gammel tid har der været knyttet myter og historier til særlige træer. I den nordiske mytologis skabelsesberetning skabte Odin det første menneskepar Askur og Embla af en Ask og en Elm og midt i Asgård - Gudernes verden - stod Asken Yggdrasil, verdenstræet, hvis grene og rødder bredte sig ud over hele verden.

Træer er levende væsener og repræsenterer den længstlevende livsform, vi kender, - og i kraft af deres evne til at blive meget gamle, kan træer binde forskellige tider sammen. I Danmark er det ældste træ - Kongeegen i Jægerspris - mellem 1400 og 1600 år gammelt og selvom Høje-Taastrup Kommunes træer ikke er så gamle, har vi træer, hvis alder strækker sig over mange generationer. Egen på Dorphs Allé er tæt knyttet til Høje-Taastrup Kommunes historie - vejen, hvor Egen er plantet, er opkaldt efter fabrikant Hugo Dorph, der prægede Taastrups udvikling i begyndelsen af det forrige århundrede.

Læs hele rapporten "Bevaringsværdige træer i Høje-Taastrup Kommune"

Hvad betyder bevaringsværdien?

Registreringen af bevaringsværdige træer er et redskab til at beskytte udvalgte træer. Registreringen kan danne grundlag for en beskyttelse gennem Lokalplanen.

Bevaringsværdien betyder, at man skal passe særligt godt på disse træer. Bevaringsværdige træer er træer, der skal bevares – dvs. leve så længe som muligt til glæde for alle.

Der må eksempelvis ikke udføres belægnings- og grave arbejde under træets krone (dryplinezonen). Har træet et ensidigt rodsystem, eksempelvis placeret ved vej, lægges 2 m til dryplinien for hver meter stammeomkreds. Ligeledes bør parkering samt asfaltering og kørsel helt tæt på træerne undgås.

Ved at passe på træer som har en særlig værdi kan vi i fremtiden opleve meget gamle træer, som er unikke af forskellige grunde. Unikke træer skal bidrage med identitet og oplevelser til kommunens områder.

Er man ejer af et træ, som i en lokalplan er udpeget som bevaringsværdigt, medfører dette, at man skal rette henvendelse til kommunen, inden der eventuelt tages beslutning om at fælde eller beskære træet.

Hvem er myndighed?

Kommunens Parkafdeling er myndighed for samtlige af de kommunalt ejede træer. De bevaringsværdige træer vil blive udvalgt løbende i henhold til de vedlagte kriterier og plejet i henhold til Parkafdelingens faglige standard.

Parkafdelingen vil holde træernes udvikling under observation, så de kun figurerer på listen for bevaringsværdige træer, så længe de opfylder kriterierne.

Der skal rettes henvendelse til kommunens Parkafdeling, såfremt der skal udføres arbejde, der på nogen måde kan komme til at skade bevaringsværdige træer. Parkafdelingen vil så vurdere, om det er forsvarligt at foretage det ønskede arbejde og/eller hvilke foranstaltninger, man eventuelt vil kunne stille op for at beskytte træet.

Kriterier for udvælgelsen

Træer kan bidrage til at skabe en arkitektonisk sammenhæng og ændre bybilledets skalaforhold.

Med sit grønne løv eller nøgne grenstruktur bringes de enkelte elementer i en bedre balance med hinanden som eksempelvis egetræerne på Roskildevej, hvor træerne skaber en frodig kontrast til vejforløbet.

Når sådanne arkitektoniske sammenhænge er særligt vellykkede, er målsætningen at bevare træerne til glæde for nuværende og kommende generationer.

Kulturel eller social dimension

Træet kan have en kulturel eller social dimension. Det kan eksempelvis være plantet af Borgmesteren i en særlig anledning eller fungere som et kendt mødested i kommunen.

Træet kan være skænket til kommunen som en gave og derigennem knyttes en særlig historie til træet.

Botanisk sjældent træ

Træet kan være et botanisk sjældent træ –typisk et eksotisk træ.

Oplevelsesmæssige værdier

Træer har en stemningsskabende værdi og påvirker os mennesker med en ekstra dimension, som får os til at glemme hverdagen, abstrahere fra nuet og en kort stund befinde sig i en anden verden - væk fra byens pulserende liv. Det kan eksempelvis være et bestemt træ, hvor der knytter sig minder.

Alder

Træer er den længst levende livsform, der kendes, og netop træers evne til at blive gamle kan bidrage med identitet og historie,men der er stor forskel i de enkelte arters evne til at blive meget gamle. Unge træer, der er placeret i en sammenhæng, så de på sigt vil komme til at give et arkitektonisk modspil til omgivelserne og blive en oplevelsesmæssig værdi for området kan ligeledes gøres bevaringsværdige.

Gennem en status som bevaringsværdigt, sikres træets sundhed for fremtiden og træet vil kunne bidrage som et markant træ i en lang årrække.

Beskæring af kommunens træer

Høje-Taastrups Kommunes træer er en vigtig naturressource for borgerne.

I byen har træer størst værdi i sammenhæng med det, de gør for det ydre miljø: De danner fysisk ramme. Forbinder områder. Giver karakter. Skaber læ. De giver skygge og renser luften. De er hjem for fugle og insekter - og meget mere.

At pleje træer langt ud i fremtiden er et af Parkafdelingens mange og vigtige opgaver.

“Principper og vejledning for beskæring af træer” er udarbejdet på baggrund af ”Strategien for Høje-Taastrup Kommunes Træer”, der blev vedtaget af Byrådet den 18. november 2008.

Hensigten med kompendiet er at forbedre og effektivisere træplejen i Høje-Taastrup Kommune.

Vores rolle i Parkafdelingen er at påvirke både borgere og medarbejdere, så der bliver taget godt vare på træerne i kommunen.

Kompendiet, ”Principper og vejledning for beskæring af træer” beskriver de regler som gælder ved beskæring af træer i Parkafdelingen, Høje-Taastrup Kommune.

Selve vejledningen udgør kronologien i træpleje.

Tidshorisonten er lang og strækker sig over mange år fra den tidlige etableringsbeskæring de første 2-3 år efter plantning og frem til det aldrende og døende træ.

Det handler om, hvordan beskæring bør blive udført, på hvilket tidspunkt af året og hvor mange beskæringsintervaller i løbet af træets livslængde, træet kan have.

Kompendiet er baseret dels på egen praktisk erfaring, videnskabeligt materiale samt faglige artikler og litteratur.

I ordforklaringen kap. 7 kan man hente oplysninger om de fagudtryk, der bliver brugt i kompendiet.

Kompendiet pointerer desuden vigtigheden i at vælge det rigtige plantemateriale fra starten. Allerede i planlægningsfasen og ved valget af planteart må kompetencerne være til stede ud fra de kommende krav om rigtig beskæring.

Til slut bør det pointeres, at udfører man træplejen rettidigt, reducerer man de økonomiske omkostninger.

Baggrund

Behovet for en ensrettet måde at beskære træer på i Høje-Taastrup Kommune har i lang tid været efterspurgt.

Formålet med kompendiet om beskæring af træer, der er en del af Grøn Politik fra 2006, er det hensigten på en enkelt og let forståelig måde at beskrive regler, der er retningsgivende i forbindelse med selve beskæringsarbejdet.

Parkafdelingen står for den administrative del og fastlægger, hvordan retningslinjerne bør være. Dertil beslutter Parkafdelingen selve plejens omfang og kontinuitet.

Policy

Kompendiet tager udgangspunkt i ”Træstrategien”, godkendt af Byrådet i 2008.Træstrategien er udviklet som et værktøj.

Udvælgelse af strategiens emner er baseret på nøgleordene:

 • Bevarelse
 • Langsigtet udvikling
 • Variation og oplevelser
 • Information og samarbejde

Med bevarelse menes at bevare eller frede træerne. Ved en langsigtet udvikling er det målet fremadrettet at bryde nuværende ensartethed i valg af træer og i stedet skabe variation og oplevelser for borgerne. Dette mønster er allerede i gang med at blive ændret ved at hvert område i Høje-Taastrup Kommune får sit eget særpræg.

Kompendiet har til hensigt at sikre bedre træpleje og effektivisere arbejdsgangene i forbindelse med pleje og udvikling af Høje-Taastrup Kommunes træer.

Det overordnede mål er derfor også at få et samlet syn på, hvor og hvornår beskæring af træer skal udføres. Når det gælder Høje-Taastrup Kommunes træer er målet at undgå unødvendig beskæring for at spare ressourcer.

Som regel sker en beskæring ofte som et indgreb, når træet bliver for stort på det sted, hvor det i sin tid blev placeret. Det er derfor vigtigt at vurdere fra starten og inden plantning, hvad formålet er med træets placering og funktion.

Læs mere om  Principper og vejledning for beskæring af træer

Opdateret 21. juli 2015

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk