Politikker og strategier
 • Få siden oplæst

Ernæringspolitik

Byrådet vedtog i september 2002 Høje-Taastrup Kommunes ernæringspolitik

Formål

 • at kommunen gennem ernæringspolitikken medvirker til at understøtte borgernes og medarbejdernes bevidsthed om kostens betydning for sundhed samt øger muligheden for at vælge sund kost
 • at de kommunale medarbejdere, som producerer, serverer, sælger eller organiserer mad, drikke og måltider, har en fælles ernæringsfaglig målsætning for deres arbejde.

Ernæringspolitikken omfatter

Alle steder, hvor der produceres, sælges eller serveres mad og drikke og / eller organiseres måltider i kommunalt regi

Ernæringspolitikken skal respektere kommunens øvrige politikområder, herunder Agenda 21.

Målgrupperne er

 • De brugere, der modtager og/eller køber mad og måltider i kommunalt regi
 • De af kommunens medarbejdere, der producerer, serverer, sælger og/eller organiserer mad og måltider

Ernæringspoltikkens struktur

Høje-Taastrup Kommunes politik på kost- og ernæringsområdet kan beskrives i en 3-delt struktur:

 • Høje Taastrup Kommunes overordnede ernæringspolitik er det generelle niveau
 • Den overordnede ernæringspolitik danner basis for det områdespecifikke niveau, hvor målsætningerne omfatter kostpolitik for et bestemt område, f.eks. skoleområdet, niveau 2
 • På det institutionsspecifikke niveau udarbejder den enkelte institution sin egen kosthandleplan eller kostpolitik indenfor rammen af den overordnede ernæringspolitikpå niveau 1 og 2 (niveau 3)

Kostpolitik og kosthandleplaner på niveau 2 og 3 skal omfatte stillingtagen til følgende punkter:

 • Tilbudenes ernærings- og sundhedsmæssige værdi
 • Miljømæssig bæredygtighed
 • Rammerne omkring mad og måltider
 • Information og inddragelse af brugere
 • Medarbejdekompetence 

Disse punkter er uddybet i det følgende: 

Tilbuddenes ernærings- og sundhedsmæssige værdi

Den kost, der indgår i et kommunalt tilbud, skal sammensættes efter overvejelser om tilbuddets ernæringsmæssige lødighed. (”Sund kost”).

Som ernæringsmæssigt lødig forstås kost som er sammensat efter de officielle Nordiske Næringsstofanbefalinger eller Forbrugerstyrelsen anbefalinger for kost og kostsammensætning. 

Miljømæssig bæredygtighed

 • Indkøb og produktion af fødevarer skal tage størst mulige hensyn til miljøet. De mindst miljøbelastende fødevarer skal vælges:
 • Økologiske varer skal prioriteres højt – hvert område skal overveje mulighederne for delvis eller helt at basere kosten på økologiske fødevarer og drikke
 • Der skal lægges vægt på sæsonens råvarer for at mindske transportbelastninger.
 • Der skal sikres optimal udnyttelse af råvarer
 • Der skal etableres miljøvenlige indkøbsaftaler
 • Der skal tages hensyn til naturens kredsløb – så megen madaffald som muligt skal komposteres eller afleveres til mad-genbrugsordninger
 • Vand og energiforbrug i forbindelse med opbevaring, tilberedning og behandling af fødevarer skal være så lille som muligt

Rammerne omkring mad og måltider

 • Der skal tages stilling til hvilke vilkår brugerne har og skal tilbydes i forbindelse med indtagelse af måltider i kommunalt regi:
 • De fysiske rammer skal være til stede – et egnet lokale, håndvask, borde, stole m.m.
 • De sociale rammer – det skal tilstræbes at måltidet kan indtages i rolige og hyggelige rammer med mulighed for samvær med andre
 • Tiden til måltidet – der skal være afsat tilstrækkeligt tid til at måltiderne kan indtages uden stress og tilsidesættelse af andre gøremål i pauserne
 • Hygiejne – der skal være tilstrækkelige hygiejniske faciliteter til rådighed for at måltidet ikke medvirker til at svække brugeren helbred

Information og inddragelse af brugerne

 • I forbindelse med mad og måltider i Høje-Taastrup Kommunes tilbud skal brugerne inddrages med henblik på at øge bevidstheden om kost og sundhed.
 • Brugerne og brugerbestyrelserne bør inddrages i formulering af lokale kostpolitikker ud fra de givne rammer.
 • Der bør etableres en løbende dialog med brugerne om madkulturer

Medarbejderkompetence

De medarbejdere, der har arbejdsopgaver i forbindelse med mad og måltider, skal sikres de fornødne kvalifikationer og informationer til at kunne implementere kostpolitikken og til at rådgive og oplyse brugerne. Fx ved:

 • Efteruddannelse – tilbud om relevant efteruddannelse i forhold til ernæringspolitikkens målsætninger
 • Netværk – mulighed for at danne ernæringsfaglige netværk på tværs af de enkelte institutioner
 • Videndeling – etablering af oversigt over, hvilke ernæringsfaglige kompetencer kommunens medarbejdere besidder med henblik på at benytte disse optimalt
 • Idebank – med oversigt over de materialer, der er relevante og til rådighed i forbindelse med oplysning og aktiviteter om ernæringsrigtig mad og måltider, oversigt over eksisterende kostpolitikker, indkøbsaftaler osv.
 • Konsulentfunktioner – mulighed for at medarbejderne i kommunen kan trække på konsulentbistand
Opdateret 13. marts 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00