Politikker og strategier
 • Få siden oplæst

Grøn politik

Formålet med ”Grøn Politik 2006” er at medvirke til at fastholde og udvikle Høje-Taastrup Kommunes position som en grøn kommune med gode varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt plante- og dyreliv.

Det er visionen at Høje-Taastrup Kommune, skal fremstå som ”Den blomstrende kommune”, både i bogstaveligste forstand med også i overført betydning, som en kommune hvor de grønne områder og friluftslivet blomstrer og udvikler sig.

Omfang

Det er målet med ”Grøn Politik 2006”, at denne skal omfatte både private og offentlige grønne arealer, parker og naturområder.

Kommunalt ejede områder

Kommunen ejer en række grønne arealer, herunder parker, vejrabatter langs kommunevejene, byggegrunde, landbrugsjord med mere. Via ejerskabet kan kommunen direkte bestemme indholdet og anvendelsen af disse arealer. ”Grøn Politik 2006” indeholder visioner og målsætninger for disse arealer.

Privatejede områder
For de privatejede grønne arealer har kommunen indirekte muligheder for at præge indholdet og anvendelsen. Via kommuneplaner og lokalplaner kan kommunen fastlægge rammerne for grønne arealer i forbindelse med byudviklingen. ”Grøn Politik 2006” indeholder retningslinier for hvorledes disse rammer fastlægges hensigtsmæssigt ud fra et grønt synspunkt.

På allerede anlagte private grønne arealer har kommunen mulighed for via rådgivning at påvirke udviklingen i en retning, så disse arealer understøtter visionerne og målsætningerne i kommunens grønne politik.

Sammenhæng med øvrig planlægning
”Grøn Politik 2006” er en videreudvikling af ”Høje-Taastrup kommunes politik for de rekreative områder” fra 1996. 


”Grøn Politik 2006” er i overensstemmelse med Kommuneplanen og skal revideres hvert 12. år.

Planlægningsværktøjer
Grøn politik skal understøttes af 4 planlægningsværktøjer:

 • Kommunens træer
  Registrering og tilstandsvurdering af kommunens træer, standarder for anlæg, pleje og vedligeholdelse samt strategi for anvendelse.
 • Grønt Atlas
  Idékatalog og arbejdsredskab til brug i den fremtidige planlægning. Grønt Atlas lægges på kommunens hjemmeside.
 • Plejeniveauer og standarder
  Beskrivelse af kommunens tre plejeniveauer og de dertil hørende ydelsesbeskrivelser.
 • Mål og resultatskema
  Arbejds- og planlægningsredskab til målstyring af den grønne politik.

Læs Grøn Politik

Opdateret 13. marts 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk