Politikker og strategier
 • Få siden oplæst

Handicappolitik

Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik ligesom de er helt centrale, når der skal skabes gode vilkår for mennesker med handicap.

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en ny handicappolitik, fordi vi ønsker at have en tidssvarende handicappolitik, der har sammenhæng til kommunens overordnede værdier. Med kommunalreformen har vi fået ansvar for en bredere gruppe af mennesker med handicap - det stiller krav til os som kommune. Endelig er ambitionen med den nye handicappolitik at leve op til FNs handicapkonvention, som Danmark tilsluttede sig i 2007. 

Med den nye handicappolitik sætter vi fokus på, at alle - både enkeltpersoner, virksomheder, butikker og offentligt ansatte - har et ansvar for at nedbryde de barrierer i samfundet, der kan være med til at forhindre, at mennesker med handicap bliver behandlet med ligeværd og respekt og kan deltage fuldt ud i samfundslivet.

Handicappolitikken er bygget op omkring fem hovedmålsætninger, som Høje-Taastrup Kommune vil arbejde hen imod. For at nå målsætningerne er det vigtigt, at virksomheden Høje-Taastrup Kommune går forrest og bidrager til:

 • At medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune fører handicappolitikken ud i lokalsamfundet, så politikken udbredes og bliver en integreret del af miljøet i hele Høje-Taastrup Kommune.
 • At den kommunale virksomhed er rollemodel for inklusion af mennesker med funktionsnedsættelse.
 • At borgere og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune sætter det gode liv for mennesker med funktionsnedsættelser på dagsordenen indenfor alle sektorer.
 • At inddrage pårørende og understøtte pårørende i de situationer, den handicappede har behov for det og ønsker det.
 • At handicappolitikken bliver kendt, så den benyttes på tværs og ligger til grund for planlægning fra idé til udførelse i alle sektorer.

Samarbejde med borgere, arbejdspladser, erhvervsliv og foreninger er en forudsætning for at skabe gode vilkår for mennesker med handicap. Derfor har vi inddraget disse aktører i processen med at udarbejde handicappolitikken.  

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede ved udgangen af 2007 på opfordring fra blandt andre Handicaprådet, at der skulle iværksættes en revision af Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Behovet for en revision af politikken skal ses i lyset af, at Høje-Taastrup Kommune i 2007 som følge af kommunalreformen har overtaget flere tilbud fra Københavns Amt målrettet borgere med funktionsnedsættelse.

Danmark har endvidere i 2007 tilsluttet sig FNs Handicapkonvention, hvis grundlæggende principper er

 • Respekt for værdighed, ret til selvbestemmelse og uafhængighed
 • Ikke-diskrimination
 • Fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet
 • Respekt for forskelle og accept af handicap som en del af menneskelig diversitet og humanitet
 • Lige muligheder
 • Tilgængelighed
 • Ligestilling mellem mænd og kvinder
 • Respekt for de voksende evner, som børn med handicap udvikler, og for deres ret til at bevare deres identitet.  

Formål

Formålet med at revidere Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik er at sikre, at politikken er tidssvarende og i overensstemmelse med Høje-Taastrups Kommunes overordnede værdier. Samtidig er det ambitionen, at politikken med udgangspunkt i FNs Handicapkonvention kan fremme afinstitutionalisering, afstigmatisering og inklusion.

Målgruppe

Høje-Taastrup Kommune definerer handicap som:

”En fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, der afføder et kompensationsbehov, for at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende situation”.

Handicappolitikken har fokus på de begrænsninger mennesker med varige eller længerevarende funktionsnedsættelser kan møde i form af barrierer i samfundet, som forhindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet.

Det er således ikke det enkelte menneskes handicap, der er i fokus i Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik, men den indretning af samfundet og den indstilling hos andre mennesker, der kan give barrierer for mennesker med funktionsnedsættelser - fysiske eller psykiske eller intellektuelle.

Den primære målgruppe for Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik er derfor:

Mennesker med varig eller længerevarende fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som oplever barrierer i det omgivende samfund, og som derfor har behov for kompensation, strukturelle hensyn og hjælpeforanstaltninger, for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre mennesker i samme situation.

Eftersom definitionen på handicap i høj grad involverer det omgivende samfund, er den sekundære målgruppe for handicappolitikken borgere, medarbejdere, kollegaer og pårørende i lokalsamfundet, som omgiver den målgruppe af handicappede og som kan have indflydelse på handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundslivet på samme vilkår som borgere uden funktionsnedsættelser.

Derfor henvender politikken sig også til ansatte i Høje-Taastrup Kommune (ledere og medarbejdere) og til de folkevalgte lokalpolitikere, som på nogle områder kan gå foran og foregå det omgivende samfund med et godt eksempel.

Endelig er en sekundær målgruppe for handicappolitikken de arbejdspladser, uddannelsestilbud, fritidstilbud og frivillige organisationer, som kan spille en væsentlig rolle i at fremme vilkårene for borgere med en varig fysisk eller psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.

Eksempler på kompensation er fysiske og elektroniske hjælpemidler, der bevirker, at et menneske med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse kan fungere på lige fod med borgere i en tilsvarende situation.

Strukturelle hensyn er trafikplanlægning, fysisk indretning af arbejdspladser eller for eksempel tilbud om mentorordninger til virksomheder, der ansætter mennesker i målgruppen. Hjælpeforanstaltninger er eksempelvis støtte og rådgivning såvel som fysiske hjælpemidler. 

Vision og Værdigrundlag

Visionen for handicappolitiken er, at Høje-Taastrup Kommune skal bidrage til at reducere og kompensere for de barrierer i samfundet, som mennesker med varige eller længerevarende fysiske, psykiske eller intellektuelle funktionsnedsættelser, kan støde på, og som forhindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet ud fra principperne om ret til selvbestemmelse, værdighed og uafhængighed.

De bærende værdier i handicappolitikken er

 • Menneskelighed og et positivt livssyn
 • Engagement
 • Professionalisme, og
 • Helhed.

Menneskelighed og et positivt livssyn skal kendetegne kontakten mellem borgeren og medarbejderen i den kommunale virksomhed, hvor borgeren og borgerens ressourcer sættes i centrum. Det forudsætter, at den ansatte møder borgeren med respekt og ligeværd og understøtter, at borgeren bringer sine ressourcer i anvendelse. Det forudsætter også, at borgeren selv har et ansvar for at bruge sine ressourcer og indgå i en ligeværdig dialog.

Engagement og i særlig grad det faglige engagement skal være bærende for de konstruktive løsninger for borgeren. Det skal sikre, at medarbejderne i den kommunale virksomhed - det være sig i folkeskolen, i daginstitutionen, i Jobcentret eller i hjemmeplejen - er rustede til at styrke borgerens forudsætninger for at bringe egne ressourcer i spil og indgå i samfundet sammen med andre borgere. Engagement som bærende værdi betyder også, at borgere med funktionsnedsættelse skal have mulighed for at engagere sig i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Professionalisme betyder, at borgeren sikres tilbud, der er

 1. tilpasset den enkeltes behov
 2. har et højt fagligt niveau
 3. er baseret på principper som selvbestemmelse og inklusion.

Professionalisme betyder også, at medarbejderne har forudsætningerne for at levere ydelser af høj kvalitet er til stede.

Helhed betyder i en handicappolitisk sammenhæng - helhed og sammenhæng i opgaveløsningen, uanset om det drejer sig om den fysiske planlægning, infrastruktur, sagsbehandling, job, bolig eller uddannelse. Helheden i opgaveløsningen skal i sammenhæng med de øvrige værdier fremme, at der skabes mest mulig værdi for borgeren med den mindst mulige indgribende indsats. Dette skal foregå i et samarbejde mellem kommune, borgere, interesseorganisationer og lokalsamfundet i øvrigt. 

Overordnede mål for Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik

Da fokus i handicappolitikken er rettet mod at reducere de barrierer, som mennesker med varige eller længerevarende fysiske, psykiske eller intellektuelle funktionsnedsættelser, kan støde på, og som forhindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet vil Høje-Taastrup Kommune være en kommune som:

 • er kendt for en rummelighed, som sikrer, at alle mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse kan leve et godt liv på egne betingelse
 • tilbyder mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse et meningsfuldt arbejde
 • tilbyder mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, fleksible og individuelt tilpassede bomiljøer
 • tilbyder mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, et attraktivt fritidsliv
 • har gode fysiske og teknologiske rammer for, at mennesker med fysisk funktionsnedsættelse kan færdes på egne betingelser
 • tilbyder relevante uddannelses- og undervisningstilbud for mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse

For at indfri målene vil Høje-Taastrup Kommune:

 • oprette en handicappris, der uddeles årligt på F's internationale handicapdag
 • sikre, at handicappede og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune skal afholde temadage i skoler, foreninger mv med funktionsnedsættelser
 • arbejde for at brugere, medarbejdere og pårørende skal tage initiativ til, at der etableres venskabsgrupper på rværs af sociale tilbud, skoler , arbejdspladser mv
 • udarbejde en guide om, hvad det indebærer at have en handicap ansat, lovkompleks, støttemuligheder mv
 • sikre botilbud, der muliggør fælles aktiviteter og socialt samvær
 • aktualisere emnet  "tilgængelighed" ved at afholde et seminar målrettet Høje-Taastrup Kommunes ansatte
 • udarbejde en tilgængelighedspjece, som giver råd og vejledning til professionelle i forbindelse med nybyggeri, renovering mv.

Handicappolitikken evalueres i 2011.

 Se folder om handicappolitikken (pdf)

Opdateret 13. marts 2017

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00