Valg og folkeafstemninger
  • Få siden oplæst

Regler for ophængning af valgplakater

Særligt om tidsfrister og evt. skader

Plakaterne må hænges op fra den 4. lørdag før valget. I forbindelse med folketingsvalget 2015 er det således fra den 23. maj 2015 ved døgnets begyndelse. Plakaterne skal være nedtaget senest otte dage efter valget – dvs. senest den 26. juni 2015 ved døgnets afslutning. Driftsbyen fjerner plakater, som er hængt op uden for dette tidsrum og fremsender regning til partiorganisationen. 

Hvis der skulle være sket skader på vejtræer eller byinventar, sender Driftsbyen en regning til partiorganisationen for udbedring af skaden.

 

Særligt om Taastrup Hovedgade

I reglerne er der en generel bestemmelse om, at plakaterne ikke må medføre skader på træer, lygtepæle og lignende.

 

På den sanerede del af Taastrup Hovedgade består vejbelysningen af specielle lygtepæle, som er pulverlakeret og derved har en sart overflade, som ikke tåler ophængning af plakater. Det vurderes, at der er stor risiko for, at blæsevejr vil ruske i plakattøjringerne, som vil efterlade mærker på lygtepælene. Plakaterne må derfor fortsat ikke ophænges på lygtepælene på den sanerede del af Taastrup Hovedgade på strækningen mellem Parkvej og Skolevej. Driftsbyen vil fjerne ophængte plakater på de særlige lygtepæle omgående, og regning herfor vil blive fremsendt til partiorganisationen.

 

Særligt om oversigtsforhold

Plakaterne må ikke hindre hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.

 

Driftsbyen foretager et konkret skøn over, om den enkelte plakat er til gene for oversigtsforholdene. Ordentlige oversigtsforhold er særligt vigtigt i signalreguleringer. Driftsbyen nedtager plakater, som skønnes farlige, og opmagasinerer dem i Driftsbyen, hvorefter partiorganisationerne kan hente dem uden beregning i hele Driftsbyens åbningstid.

 

Særligt om mærkning af plakaten

I loven er anført, at ophængte plakater skal være forsynet med navn, adresse og tlf. nr. på den fysiske eller juridiske person, der har stået for ophængningen. Rent praktisk kan valglisterne alternativt vælge at indlevere ovenstående oplysninger på skrift til Driftsbyen på mail: Driftsby@htk.dk med tydelige oplysninger om, hvilke plakater, der er tale om. Partiorganisationerne har typisk en række forskellige valgplakater, og de enkelte kandidater har også egne plakater. Der skal indleveres kontaktoplysninger for hver af disse forskellige plakater.

Folketingets regler

Folketinget har vedtaget lovgivning for ophængning af valgplakater. Reglerne giver en ret udstrakt frihed til ophængning af plakaterne, dog er der en række konkrete bestemmelser om steder, hvor valgplakaterne ikke må ophænges, jf. nedenstående:

 

  1. På motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.
  2. I midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
  3. I midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder.
  4. På samme indretning som autoriseret afmærkning (færdselstavler, vejvisningstavler og lign.)
  5. På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.
  6. Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valggplakaten.
  7. Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af plakaten, eller
  8. Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.

 

Det bemærkes, at på eksempelvis Roskildevej og Hveen Boulevard må valgplakaterne ikke længere ophænges i midterrabatterne.

Valgplakater ved valgstederne på selve valgdagen

Der må ikke opsættes valgplakater på den matrikel, hvor valgstedet er placeret.

 

Hvis ovenstående regler tilsidesættes, vil Driftsbyen fjerne ophængte plakater omgående, og regning herfor vil blive fremsendt til partiorganisationen.

 

 

Opdateret 3. juni 2015

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk