Hvilke regler gælder for valgplakater?

Plakaterne må hænges op fra lørdag den 23. oktober kl. 12 (den 4. lørdag før valget kl. 12). 

Plakaterne skal være nedtaget senest otte dage efter valget ved døgnets afslutning - dvs. senest onsdag den 24. november 2021 ved døgnets afslutning. Driftsbyen fjerner plakater, som er hængt op uden for dette tidsrum og fremsender regning til partiorganisationen.

Hvis der skulle være sket skader på vejtræer eller byinventar, sender Driftsbyen en regning til partiorganisationen for udbedring af skaden.

Særligt om Taastrup Hovedgade

I reglerne er der en generel bestemmelse om, at plakaterne ikke må medføre skader på træer, lygtepæle og lignende.

På den sanerede del af Taastrup Hovedgade består vejbelysningen af specielle lygtepæle, som er pulverlakeret og derved har en sart overflade, som ikke tåler ophængning af plakater. Det vurderes, at der er stor risiko for, at blæsevejr vil ruske i plakattøjringerne, som vil efterlade mærker på lygtepælene. 

Plakaterne må derfor fortsat ikke ophænges på lygtepælene på den sanerede del af Taastrup Hovedgade på strækningen mellem Parkvej og Skolevej. 

Driftsbyen vil fjerne ophængte plakater på de særlige lygtepæle omgående, og regning herfor vil blive fremsendt til partiorganisationen.

Særligt om oversigtsforhold

Plakaterne må ikke hindre hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.

Driftsbyen foretager et konkret skøn over, om den enkelte plakat er til gene for oversigtsforholdene. Ordentlige oversigtsforhold er særligt vigtigt i signalreguleringer. 

Driftsbyen nedtager plakater, som skønnes farlige, og opmagasinerer dem i Driftsbyen, hvorefter partiorganisationerne kan hente dem uden beregning i hele Driftsbyens åbningstid.

Særligt om mærkning af plakaten

I loven er anført, at ophængte plakater skal være forsynet med navn, adresse og tlf. nr. på den fysiske eller juridiske person, der har stået for ophængningen. Rent praktisk kan valglisterne alternativt vælge at indlevere ovenstående oplysninger på skrift til Driftsbyen på mail: Driftsby@htk.dk med tydelige oplysninger om, hvilke plakater, der er tale om.

Partiorganisationerne har typisk en række forskellige valgplakater, og de enkelte kandidater har også egne plakater. Der skal indleveres kontaktoplysninger for hver af disse forskellige plakater.

Særligt om kommunens ejendom

Det er tilladt at opsætte valgplakater på kommunens matrikler. Dog må der på valgdagen ikke være valgplakater på de matrikler, der er valgsteder. Det er forbudt både før og på valgdagen at opsætte plakater på kommunens bygninger.

Folketingets regler

Folketinget har vedtaget lovgivning for ophængning af valgplakater. Reglerne giver en ret udstrakt frihed til ophængning af plakaterne, dog er der en række konkrete bestemmelser om steder, hvor valgplakaterne ikke må ophænges, jf. nedenstående: 

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.
  • på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Det bemærkes, at på eksempelvis Roskildevej og Hveen Boulevard må valgplakaterne ikke længere ophænges i midterrabatterne.

Valgplakater ved valgstederne på selve valgdagen

Der må ikke opsættes valgplakater på den matrikel, hvor valgstedet er placeret.

Hvis ovenstående regler tilsidesættes, vil Driftsbyen fjerne ophængte plakater omgående, og regning herfor vil blive fremsendt til partiorganisationen.

Se også Vejdirektoratets hjemmeside

På Vejdirektoratets hjemmeside kan du finde vejledning til opsætning af valgplakater og illustrationer af opsætning.