Job
  • Få siden oplæst

Ledige stillinger

2 talehørekonsulenter til PPR i Børne- Ungerådgivningscentret Høje -Taastrup Kommune

Ansøgningsfrist: 20. august 2019
PPR i Høje-Taastrup Kommune opslår to fuldtidsstillinger som talehørekonsulent til besættelse 1. november 2019.
 
Arbejdsopgaverne retter sig imod betjening af børn og unge i alderen 0-18 år i, hjem dagtilbud, skoler og specialtilbud.
 
Gruppen af talehørekonsulenter består af 12 (for nuværende 10) skønne og engagerede medarbejdere, som fagligt og opgavemæssigt spænder meget bredt. Vi er optagede af en løbende justering af vores praksis, så den ligger i tråd med den nyeste forskning, metodeudvikling og praksisfortælling.
 
Du skal være interesseret i
Primærkommunalt arbejde med småbørn og skolebørn, samt skolebørn med større sproglige og kommunikative vanskeligheder.
En tidligt forebyggende og konsultativ indsats i almenområdet.
Samarbejde med personale, ledelse og forældre i skole og dagtilbud.
Et tværfagligt og koordineret samarbejde med andre faggrupper.
En kontinuerlig professionel udvikling af opgaveløsningen med udgangspunkt i en høj faglighed.
Viden- og erfaringsdeling og et godt kollegafællesskab.
 
Vi tilbyder dig
Et spændende og alsidigt job med rig mulighed for at tænke, planlægge og handle selvstændigt og udviklingsorienteret.
Et godt kollegialt fællesskab og miljø med mulighed for faglig videndeling.
En organisation, der vægter høj faglighed og dialog i et tværfagligt, koordineret og helhedstænkende samarbejde om opgaveløsninger.
Ledersparring, mentorordning, kollegavejledning og kollegial supervision.
 
Vi forventer, at du
Er uddannet audiologopæd, har en pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik med modulerne sprog, tale og høre eller har en speciallæreruddannelse med speciale i børn med tale- hørevanskeligheder – ved du noget om læsning er det jo kun et plus.
Har et positivt og understøttende syn på børn og familiers kompetencer, ressourcer og udviklingsmuligheder.
Har et inkluderende syn på den talepædagogiske praksis og har blik for, hvordan det audiologopædiske område kan anvendes i et løft af almenområdet – skoler og dagtilbud.
Kan formulere mål, arbejde efter disse og evaluere effekten.
Kan arbejde selvstændigt og med overblik og sans for prioriteringer i arbejdet.
Kan indgå i et tværprofessionelt samarbejde internt i PPR og BURC - og i forhold til eksterne samarbejdspartner.
Har lyst til at kvalificere den konsultative praksis og vejledning af forældre og fagprofessionelle.
Har gode formidlingsevner og er sikker i at formulere dig skriftligt og i anvendelsen af PC, Ipad og mobil.
Er opsøgende i forhold til ny faglig viden, metoder og værktøjer.
 
PPR
PPR, der også rummer psykologer, er en afdeling i kommunens Børne- og ungerådgivningscenter (BURC).
 
BURC
Centret har det overordnede ansvar for den støttende og vejledende indsats på almenområdet og specialområdet og for indsatsen i forhold til socialt udsatte børn og unge og deres familier, og rummer således også Sundhedsplejen, Børneterapien (fys- ergo), Familiens hus, Familiesporet med familiepsykologer, familievejledere og kontaktpersoner, Familieafdelingen med socialrådgivere og sagsbehandlere, Stab og udvikling og Administrationen.
 
Du vil opleve centret som en arbejdsplads, hvor der i en travl hverdag sættes fokus på det attraktive arbejdsmiljø, kvalitet i opgaveløsningen, tværfagligt samarbejde og ”Social kapital”.
Alle nye medarbejdere deltager i et introforløb.
 
Løn
Løn fastsættes med Danmarks Lærerforenings kreds 16 efter overenskomst for skolekonsulenter.
 
Arbejdstid og ferie
Arbejdstiden tilrettelægges indenfor en årsnorm.
Afvikling af ferie og merarbejde sker i forbindelse med skolernes ferie, og 6. ferieuge afholdes efter aftale med leder.
 
Yderligere oplysninger og datoer
Du kan få svar på dine spørgsmål ved at henvende dig til leder af talehørekonsulenterne i PPR
Vibeke Rosendal på mobil 24 69 17 18 eller via mail VibekeRo@htk.dk
 
Du kan også læse mere om kommunens Børne- og ungepolitik, værdier, strategier, organisering samt igangværende projekter og besøge Børne- ungerådgivningscentrets hjemmeside - alt sammen på www.htk.dk.
 
Vedhæft uddannelsespapirer, dokumentation for evt. erhvervserfaring og angivelse af evt. referencer.
 
Ansøgningsfrist den 20.8.2019
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 4. og 5. september.
 
Som led i en evt. ansættelsesproces indhentes referencer samt børne‑ og straffeattest.

Opdateret 5. oktober 2018

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00