Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Arbejdet med ny skole i NærHeden går i gang

5. august 2015

Byrådet har nedsat et særligt udvalg, som skal arbejde med den nye skole i NærHeden – to summits skal i efteråret inddrage en bred kreds af interessenter.

Placering af skole i NærHeden i Høje-Taastrup Kommune

Den nye bydel NærHeden i Hedehusene skal gøre plads til 8-10.000 borgere. Derfor tog Byrådet i 2011 en principbeslutning om at bygge en ny skole i Hedehusene og i den forbindelse tage den samlede skolestruktur i den vestlige del af kommunen op til revision. Den beslutning fulgte Byrådet op på i budget 2015, hvor der blev afsat 150 mio. kr. i 2018 til den nye skole.

”Den kommende nye skole bliver et vigtigt åbningstræk i etableringen af NærHeden. Familier lægger naturligvis stor vægt på, at der er en god skole til børnene, og det gælder både de familier, som bor i Hedehusene i dag og de, som i de kommende år vil overveje at flytte til NærHeden. Derfor har vi også høje ambitioner for den nye skole”, siger borgmester Michael Ziegler.

Særligt udvalg skal arbejde med ny skole

Byrådet har nedsat et særligt udvalg, som skal komme med anbefalinger til Byrådet om indhold og rammer for den nye skole, og hvordan man skaber det bedste skoletilbud i den vestlige del af kommunen.
Udvalget har holdt et første, indledende møde. Noget af det, som udvalget vil undersøge, er mulighederne for at etablere den nye skole som et byens hus, der også er åbent for borgerne - fx om aftenen - og evt. også kan fungere som et læringshus, der fx kan rumme daginstitutioner.

Efter sommerferien og henover efteråret vil udvalget have fokus på analyse og inspiration for nærmere at indkredse de behov og formål, som en ny skole skal dække. Der skal gennemføres en række analyser, som inddrager nøgletalsrapporter, børnetal, befolkningsprognose mv., og udvalget vil hente inspiration fra de nyeste skoler, kultur- og læringshuse i Danmark.

”I udvalget vil vi sikre, at den nye skole matcher kravet om, at alle børn udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger, og at skolen bliver en god arbejdsplads for dygtige lærere og pædagogisk personale. Den skal understøtte ambitionerne i Morgendagens Børne- og Ungeliv samt folkeskolereformen, og det betyder, at den skal være i front digitalt og udnytte rummene intelligent. Den skal også give gode rammer for samarbejde med virksomheder og foreninger i området”, siger Kurt Scheelsbeck, som er formand for det særlige udvalg samt Institutions- og Skoleudvalget.

Bred kreds inviteres til to summits

I efteråret bliver der også nedsat en tænketank, som skal være med til at kvalificere og give innovative bud på det kommende hus. Tænketanken skal bl.a. afholde to summits i efteråret, hvor en bred kreds af borgere, brugere og interessenter fra den vestlige del af kommunen bliver inviteret til at give deres input til den nye skole.

Udvalget vil samle de mange input fra analyser, tænketanken, summits mv. til en vision for den nye skole og en beskrivelse af de konkrete rammer. Det forventes, at Byrådet i løbet af 2016 kan træffe beslutning om udformningen af den nye skole, hvorefter planlægningen og byggeriet kan gå i gang.

Den nye skole forventes at stå klar 1. august 2019.

Læs mere om det nedsatte udvalg