Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Erhvervspolitik 2023 - 2027

Erhvervspolitik 2023 - 2027

Høje-Taastrup Kommune har høje ambitioner. De seneste 10-15 år har vi investeret betydeligt i udvikling af kommunen, hvor erhvervslivet har spillet en helt central rolle.

Antallet af virksomheder og lokale arbejdspladser er vokset markant i Høje-Taastrup Kommune, hvilket har ført til, at kommunen i dag er blandt de stærkeste erhvervskommuner i Region Hovedstaden. Fra 2010 til 2018 er antallet af arbejdspladser steget med mere end 10.000, hvilket giver et solidt fundament for fremtidig udvikling.

Den kraftige vækst og det store fokus på erhvervslivet har været positivt for Høje-Taastrup. Erhvervsliv og butikker skaber liv og bidrager til kommunens økonomi. Sammenlignet med andre danske kommuner, ligger Høje-Taastrup højt på selskabsskatprovenu, hvilket viser, at erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i kommunens udvikling. Derfor er det vigtigt at virksomhederne i kommunen får den bedst mulige service og de bedste rammer for at drive virksomhed.

Høje-Taastrup Kommune er under forandring i disse år. Det gælder de fysiske rammer, hvor nye boligområder skyder frem og udvikler sig i takt med, at nye borgere flytter til kommunen. Men det gælder også erhvervslivet, hvor flere videnstunge arbejdspladser rykker til kommunen. Det er positivt, at vi er attraktive for forskellige brancher og typer af virksomheder. Samtidigt oplever erhvervslivet forandringer med stigende krav om bæredygtighed, rapportering, work-life balance osv. Derudover oplever vi usikkerhed på markederne med høj inflation, stigende råvarepriser, mangel på arbejdskraft og krig i Europa. Det påvirker os som borgere, men det påvirker også vores erhvervsliv.

Samarbejde kan være afgørende for at løse udfordringer, som man enkeltvis har svært ved at løfte. Her ligger et stort potentiale. Derfor er det vigtigt, at kommunen finder nye måder at arbejde på og søge partnerskaber, hvor det giver mening at løse udfordringer i fællesskab.

Vi har sammen skabt en kommune i vækst og i de kommende år ønsker vi at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune endnu mere. Vi tror på, at virksomhederne og kommunen har mange fællesinteresser - fra at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og at fremme den grønne omstilling til at skabe bedre uddannelsesmuligheder for vores borgere. Disse emner er vigtige for os alle, og kan knytte os sammen lokalt. På den måde er erhvervspolitikken tæt forbundet med kommunens beskæftigelsespolitik, uddannelsespolitik og klimaplan.

Vores erhvervspolitik er udarbejdet i tæt dialog med erhvervslivet i Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsudvikling sker sammen med virksomhederne og ikke for virksomhederne. Vi er taknemlige for de mange input vi har modtaget, og vi fortsætter dialog- og partnerskabssporet som en vigtig hjørnesten i politikken. Gennem dialog og tæt samarbejde kan vi i fællesskab skabe forandring og udvikling.

Høje-Taastrup Kommune er fortsat en attraktiv erhvervskommune med gode rammevilkår.

Med strategiske partnerskaber som omdrejningspunkt, vil Høje-Taastrup Kommune skabe de bedst mulige rammer for et attraktivt, innovativt og bæredygtigt erhvervsliv til gavn for borgere og samfund.

 

 

 

 

Høje-Taastrup Kommune har i dag nogle af de bedste rammer for at drive virksomhed i hovedstadsregionen. God infrastruktur, hurtig og dialogbaseret sagsbehandling, samarbejde med erhvervslivet – det skal vi holde fast i og udvikle.

Vi skal sikre, at vi yder den erhvervsservice og tilbyder de rammer, som giver de bedste muligheder for virksomhedernes udvikling og drift i kommunen. Det gælder også de virksomhedsrettede tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden heriblandt hjælp til grøn omstilling, digitalisering, iværksætteri, innovation, salg og markedsføring mv.

Kommunens omdømme har stor betydning for at kunne tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdskraft. Vi vil derfor udbrede kendskabet til kommunens styrker og muligheder, der knytter sig til vores attraktive erhvervsområder. De skal være kendetegnet ved at have høj tilgængelighed, men også være grønne, ryddelige og trygge at færdes i.​

Vi skal udnytte det potentiale, der ligger i at realisere de tilgængelige erhvervskvadratmeter og få løftet de eksisterende erhvervsområder i kommunen. Vi skal udvikle grønne og attraktive fysiske rammer, som tager højde for og lever op til forventningerne fra medarbejdere, kunder og borgere. Dette gælder både i vores bymidter, men i særdeleshed i Høje Taastrup C og det regionale fritidsområde. Attraktive erhvervsområder vil gøre det lettere at tiltrække og fastholde virksomheder og medarbejdere.

MÅL

  • Vi skal realisere og udnytte de tilgængelige erhvervskvadratmeter samt løfte de eksisterende erhvervsområder i kommunen.
  • Vi skal måle og forbedre virksomhedernes tilfredshed i vores erhvervsundersøgelse for at sikre, at vi leverer den bedst mulige service og ramme til virksomhederne i kommunen.

INDSATSER

Effektiv og dialogsøgende sagsbehandling

Det er vigtigt, at virksomhederne i Høje-Taastrup Kommune oplever kommunen som en pålidelig samarbejdspartner, uanset om de har brug for hjælp til byggesager, arbejdskraft i jobcenteret eller vil drøfte aktuelle problemstillinger.

Vi ønsker at fokusere på en effektiv myndighedsbehandling, som sikrer at virksomhederne får svar hurtigst muligt og at vi i fællesskab finder de bedste løsninger.

Partnerskab og samarbejde på nye områder

Nogle af samfundets store udfordringer kræver, at offentlige og private aktører går sammen for at finde løsninger. Derfor skal vi være åbne og tage initiativ til at facilitere samarbejde både på tværs af virksomheder, men også som aktiv partner. Det kan omfatte samarbejde om arbejdskraft, fremme den grønne omstilling, styrkelse af bymidter eller innovation. Særligt vil vi have fokus på partnerskaber med virksomheder, der arbejder med grøn omstilling, tech, finans og viden.

Attraktive fysiske rammer

For at fortsætte med at være en attraktiv erhvervskommune med gode fysiske rammer, der lever op til nutidens krav, skal vi sikre den fysiske planlægning for erhvervsområderne ved at tilpasse planmæssige rammer til både nuværende og fremtidige erhverv.

Vi vil styrke vores bymidter og omdannelse af erhvervskvarterer. Vi ønsker at initiere og indgå i partnerskaber (fx Business Improvement Districts) med virksomheder og andre interessenter om fx biodiversitet, grønne tiltag og kulturelle aktiviteter for at skabe liv og fællesskab.

Kommunikation og styrkelse af dialog

Vi skal forsat levere den gode erhvervsservice i kommunens centre og fastholde det, der virker fx én indgang, den løsningsorienterede dialog og virksomhedsbesøg.

Derudover vil vi udvide den virksomhedsrettede kommunikation på flere kanaler, så flest muligt får information om erhvervsrettede tilbud fra fx Erhvervshus Hovedstaden, men også lokale tilbud om netværksmøder, arrangementer osv.

Vi ønsker at styrke den lokale dialog mellem kommune og erhvervsliv og i den proces undersøge hvilke samarbejdsflader der kan forstærkes. Vi vil indgå i de relevante fora med virksomhederne og for derigennem at sikre forbindelsen mellem kommunen og erhvervslivet.

Lokal erhvervsundersøgelse

Det årlige vækstregnskab leverer fakta og data på udviklingen i kommunen, men vi vil tilføje kvalitative data for at få en bedre fornemmelse af virksomhedernes tilfredshed med kommunen.

Vi vil også udarbejde vores egen erhvervsundersøgelse, der inkluderer både kvantitative og kvalitative data. Dette vil give os en bedre fornemmelse af virksomhedernes tilfredshed med kommunen og sikre, at vi kan fastholde vores høje serviceniveau samt initiere de rette nye indsatser for erhvervslivet. Vi vil sikre, at alle brancher bliver hørt og at vi måler på samme indikatorer.

Klima, CO2-aftryk, biodiversitet, fokus på madspild, og social bæredygtighed fylder mere og mere på dagsorden hos mange virksomheder og hos os. Forbrugere, medarbejdere og øvrige stakeholders har højere forventninger til erhvervslivets ansvar og handlinger i forhold til bl.a. klima og ansvarlighed. 

Detailhandlen stiller derfor større krav til deres producenter og underleverandører, for eksempel til transport- og logistikleverandører. Transportsektoren er en af de største brancher i kommunen, og det er derfor relevant at samarbejde om grønne løsninger i denne branche, som også står for en stor del af udledningen af CO2. Vi ønsker at hjælpe og understøtte virksomhedernes projekter, som kan bidrage til grønnere kørsel.

Vi har vedtaget en ambitiøs klimaplan og der er behov for, at kommunen og virksomhederne samarbejder om at finde løsninger. Flere virksomheder ønsker at engagere sig i det lokale nærmiljø, og nogle af vores virksomheder tilbyder medarbejdere en arbejdsdag til at engagere sig i frivilligt arbejde eller til at deltage i biodiversitetsprojekter lokalt. Det skal vi udnytte til at etablere endnu mere samarbejde som gavner bæredygtigheden og vores klimamålsætninger. Dette kan ske i samarbejde med andre interessenter, såsom Gate 21, Erhvervshus Hovedstaden og klyngeorganisationerne.

MÅL

  • Der skal ske en stigning i andelen af små- og mellemstore virksomheder, der har taget tiltag til og/eller gennemført grøn omstilling af virksomheden målt ved lokal erhvervsserviceundersøgelse.
  • Vi skal opnå klimaplanens målsætninger ved at bistå, tilskynde og involvere flere lokale virksomheder i den grønne omstilling.

INDSATSER

Viden og inspiration

Vi vil give virksomhederne, særligt SMV-segmentet, i kommunen mere viden og inspiration om, hvordan de kan håndtere den grønne omstilling. Det kan blandt andet opnås ved at anvende erhvervsfremmesystemet og opfordre flere virksomheder til at benytte sig af deres hjælp. Vi vil arrangere begivenheder og netværksmøder, der fokuserer på konkrete elementer og initiativer, som virksomhederne kan drage nytte af og blive inspireret af.

Kommunen som eksempel

Som en indkøber med stor indflydelse vil Høje-Taastrup Kommune sætte krav til bæredygtighed og klimapåvirkning i vores udbud, når det er muligt. Vi vil også arbejde med at gøre vores udbud så tilgængelige som muligt for SMV’erne, så vi sikrer at få de bedst mulige tilbud og samtidig tænke lokalt og cirkulært.

Vi vil indstifte en klimapris til en lokal virksomhed, som går forrest og aktivt gør en indsats for at reducere deres CO2-udledning og klimapåvirkning. Ved at fremhæve de gode eksempler fra virksomhederne i kommunen, håber vi at kunne inspirere og engagere flere i den grønne omstilling.

Endvidere vil vi understøtte og hjælpe virksomhederne med den grønne omstilling, herunder med energiforbedringer, bæredygtighed, cirkulær økonomi i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og andre relevante aktører.

Transport

Transport er en stor branche i kommunen og transport, både privat og erhvervstransport bidrager betydeligt til kommunens CO2-udledning. Derfor er dette et særligt indsatsområde, hvor der skal laves initiativer. Dette kan eksempelvis omfatte forbedringer af infrastrukturen for offentlig transport til og fra erhvervsområderne, fremme af cykeltransport og en øget opmærksomhed på infrastruktur til alternative drivmidler i kommunen. Vi vil etablere et partnerskab med de store aktører i vores kommune for at fremme den grønne omstilling af transportsektoren og støtte hinanden med viden, inspiration og handling.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft udfordrer virksomhedernes performance og bundlinje, da de ikke kan få den nødvendige arbejdskraft til at udføre ordrer og skabe vækst og arbejdspladser. Hvis ikke virksomhederne kan skaffe kvalificeret arbejdskraft, kan de ikke udvikle sig, hvilket ellers ville være til gavn for samfundet og borgerne. For at imødegå denne udfordring, skal vi hjælpe virksomhederne med at få den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer.

En af udfordringerne er, at der er få ledige med de nødvendige kvalifikationer, og en stor del af dem uden job typisk står længere væk fra arbejdsmarkedet. Derfor skal vi i dialog med virksomhederne og oplyse dem om mulighederne for fx fleksjob og voksenlærlinge. Dette kan være første skridt på vej mod øget beskæftigelse inden for denne gruppe. Men det er vigtigt at vi har en forventningsafstemning med virksomhederne i forhold til de ledige, der er til rådighed.

International arbejdskraft og initiativer, som fokuserer på mulighederne for lokale virksomheder, kan være med til at afhjælpe udfordringerne med for få hænder. Derfor vil vi holde os orienteret om initiativer, som kan være interessante for vores virksomheder, så de ved, hvor de skal søge hjælp, hvis de har behov for internationale medarbejdere.

MÅL

  • Øget arbejdskraftudbud ved at etablere flere partnerskaber med det lokale erhvervsliv, herunder ved at opkvalificere ledige til at matche erhvervslivets behov.
  • Fortsat høj tilfredshed hos virksomhederne omkring samarbejdet med jobcenteret.

INDSATSER

Jobcenteret som rekrutteringspartner

Virksomhederne er generelt tilfredse med samarbejdet med jobcenteret. Jobcenteret skal fortsat være en attraktiv samarbejdspartner ved at hjælpe virksomhederne med at finde og opkvalificere arbejdskraft. Vi vil gennem besøg, kampagner og partnerskabsaftaler afdække virksomhedernes behov og oplyse dem om mulighederne på beskæftigelsesområdet. I Høje-Taastrup Kommune vil vi integrere den sociale indsats og beskæftigelse, som kan skabe muligheder for personer, der på kanten af arbejdsmarkedet.

Samarbejdet med jobcenteret vil indgå som et parameter i den lokale erhvervsundersøgelse.

Styrket tilgængelighed

Det skal være nemt at komme til og fra arbejde i Høje-Taastrup Kommune. En af vores største styrker er vores tilgængelighed fra især Greater Copenhagen, men også andre regioner og landsdele, hvilket giver virksomhederne i kommunen et stort arbejdsmarkedsopland at rekruttere fra.  

Det er vigtigt for mange virksomheder, når de skal vælge lokation, at det er nemt for deres medarbejdere at pendle til arbejdspladsen. Derfor skal vi sikre, at der fortsat er gode muligheder for at komme til vores erhvervsområder både med offentlig transport, bil og cykel.

Samarbejde om at tiltrække internationale medarbejdere

Vi vil også samarbejde med relevante aktører, der hjælper virksomheder i Danmark med at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, eksempelvis Copenhagen Capacity, International House og WorkInDenmark. Vi vil aktivt dele information om kampagner og muligheder, hvor man kan søge hjælp til at tiltrække internationale medarbejdere med relevante virksomheder. 

Unge er morgendagens arbejdskraft og afgørende for at sikre en kvalificeret og kompetent arbejdsstyrke. Uddannelse starter allerede i folkeskolen, og det er relevant at arbejde med at løfte borgernes uddannelsesniveau generelt for at bidrage til høje gennemsnitsindkomster, men også fordi borgere med en uddannelse har kortere ledighedsperioder end borgere uden. Endvidere kræver mange job i dag et vist niveau af uddannelse. Samtidig matches de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger nu og på længere sigt.

I dag er 6,4 % af unge mellem 15 og 24 år uden uddannelse eller i beskæftigelse, hvoraf 46 % af disse unge tidligere har været i gang med en ungdomsuddannelse, men efterfølgende er droppet ud. Selvom Høje-Taastrup Kommune har en lavere andel af unge uden uddannelse eller beskæftigelse end forventet, er det stadig afgørende at fortsætte og styrke det gode samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og kommunen for at give unge muligheder for uddannelse og beskæftigelse, herunder praktik, flexjob og mentorordninger. Det gode samarbejde skal fremadrettet fortsættes og styrkes.

MÅL

  • Virksomhedspartnere sikrer flere projektforløb i folkeskolen, flere lærepladser og praktikforløb samt bidrager til praksisnære lærings- og brobygningsforløb.
  • Virksomhedspartnere indgår sammen med ungepartnere og uddannelsespartnere i campuspartnerskabet, der udvikler og etablerer campus i Vidensbyen i Gadehave-kvarteret.

INDSATSER

Samarbejde om Fremtidens Skole 

Med Fremtidens Skole arbejder vi for at styrke båndet mellem folkeskoleelever og erhvervslivet. Med afsæt i reelle problemstillinger fra lokale virksomheder, vil elever arbejde med en projektorienteret tilgang, der styrker deres forståelse af det omgivende samfund.

Vi vil udvikle en erhvervsstrategi for Fremtidens Skole og etablere forskellige samarbejdsformer mellem skoler, elever og virksomheder for at skabe praksisfaglig læring på kommunens skoler. Således vil vi blandt andet indgå formelle partnerskaber med udvalgte spydspidsvirksomheder, som senere kan bredes ud til flere lokale virksomheder. Vi har mulighed for at udvikle årlige elevfestivaller for at øge kendskabet til erhvervslivet og arbejde på at etablere en ”playmaker”, der skal initiere virksomhedspartnerskaber.

De unge skal med

En vigtig del af Høje-Taastrup Kommunes tilbud til unge på 10. klassetrin eller som er indskrevet på Ungdomsskole, er en frivillig erhvervsmentor fra det lokale erhvervsliv. Tilbuddet har været en succes og vi vil derfor udvide indsatsen, så endnu flere unge kan få gavn af at blive guidet og få rådgivning om jobmuligheder og uddannelsesvalg.

Vi arbejder for en innovativ brobygningsmodel i 10. klasse, som vil øge samarbejde mellem uddannelses- og virksomhedspartnerne i campuspartnerskabet og derved øge tilgangen til ungdomsuddannelser.

Nærhed til uddannelse

Nærhed til uddannelse er afgørende for at styrke søgningen til uddannelse, og med campus i Vidensbyen i Gadehavekvarteret får vi et nyt, engagerende og inspirerende unge- og campusmiljø, der også orienterer sig mod voksne. Vi vil samarbejde med virksomheds- og uddannelsespartnere i campuspartnerskabet om at udvikle lokale og relevante uddannelsestilbud til unge og voksne, som kan imødekomme den stigende arbejdskraftmangel og øge det generelle uddannelses- og indkomstniveau i kommunen. 

Vi vil styrke unges tilknytning til Høje-Taastrup Kommune og tilbyde projektbaseret læringsforløb i grundskolen med fokus på praksisnærhed, praksisfaglighed og virksomhedssamarbejde. Desuden vil vi tilbyde brobygningsforløb til ungdomsuddannelser, lokale ungdomsuddannelsestilbud samt tilbud målrettet voksne, heriblandt merituddannelse og AMU-kruser mv.

 

 

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje