Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitikken bygger på et menneskesyn, der tager udgangspunkt i individet, accepterer forskelle mellem mennesker og som forudsætter, at enhver er interesseret i at bidrage til fællesskabet.

Folkeoplysningen skal være med til at udvikle den enkelte borgers evner og indsigt, således at deres demokratiforståelse og aktive medborgerskab fremmes. Gennem udvikling af passende folkeoplysende tilbud og ved at stille egnede faciliteter til rådighed skal borgerens aktive deltagelse og engagement i samfundslivet sikres. Gennem den gensidige påvirkning, i et forpligtende fællesskab, sikres folkeoplysningens dynamiske karakter, som derved medvirker til at øge borgernes velfærd og livskvalitet.

Folkeoplysningen skal medvirke til at skabe helhed i borgernes liv. Det er vigtigt, at der gøres en aktiv indsats for at involvere alle samfundsgrupper i folkeoplysningen i anerkendelse af den enkelte borgers værdi som individ uanset alder, etnisk oprindelse, religiøse overbevisning eller køn. Det er væsentligt at give alle mulighed for at dyrke egne aktiviteter og indgå i sociale fællesskaber. Borgernes mulighed for at udfolde deres interesser og evner skal derfor sikres gennem et bredt og varieret tilbud på folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningen skal skabe nye muligheder og aktivitetsformer for borgerne. I den sammenhæng er det værdifuldt, at de folkeoplysende foreninger indgår i samarbejder eller partnerskaber med private, offentlige eller frivillige aktører, som ikke er godkendte folkeoplysende foreninger.

Indsatsen på folkeoplysningsområdet skal målrettes sådan, at samfundene, og fællesskabet omkring dem, styrkes.

Ovenstående forfølges gennem følgende konkrete målsætninger på folkeoplysningsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Kommunen skal fremme et mangfoldigt folkeoplysningsliv, hvor alle borgere uanset udgangspunkt har mulighed for at opleve glæde, fordybelse, udfordring og fællesskab gennem aktiviteter og samvær med andre. Aktiviteter, der understøtter og styrker det forpligtende fællesskab omkring folkeoplysning, skal derfor prioriteres højt.

Der skal være alsidighed og kvalitet i udbuddet af aktiviteter. Folkeoplysningen skal tilgodese alle grupper. Der skal især arbejdes for at aktivere de helt unge og den ældre generation i det etablerede folkeoplysende foreningsliv, samt de etniske minoriteter i Kommunen.

Borgernes muligheder for at udøve selvorganiserede aktiviteter skal øges gennem større tilgængelighed til - og udbud af - f.eks. kommunale faciliteter,  samværsmuligheder og grønne områder i kommunen.

Samarbejdet mellem de folkeoplysende foreninger og private, offentlige eller frivillige aktører skal fremmes med henblik på at udvikle aktiviteter, der kan tiltrække flere borgere i de folkeoplysende aktiviteter.

Der skal etableres incitamenter for de folkeoplysende foreninger, så de bidrager med en aktiv indsats på tilgrænsende områder som f.eks. sundhed, integration, handicap og det sociale område, f.eks. udsatte børn og unge, samt integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Tilbuddene i Kommunen skal være decentrale for at sikre muligheden for folkeoplysningsaktiviteter i hvert enkelt lokalområde. Samtidig skal den lokale brugerindflydelse være så stor som mulig på disse aktiviteter. Derved medvirker folkeoplysningen til, at lokalområdernes egenart bevares og udvikles.

Folkeoplysningen skal fremme det enkelte menneskes udviklingsmuligheder, styrke identiteten, tilknytningen til egnen, fastholde princippet om livslang læring, demokratiforståelse og bidrage til mellemkulturel forståelse.

På vegne af byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje