Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og planer Idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommune arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere, uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, udfordring og fællesskab ved idræt og bevægelse.

Høje-Taastrup Kommune har fokus på idræt og bevægelse og afprøver løbende initiativer sammen med lokale foreninger og institutioner for at styrke bevægelsesglæden og fællesskabet hos mange grupper af borgere.
 
Visionen for Høje-Taastrup Kommune knytter an til DGI og DIF’s ”25-50-75”-vision. I 2025 skal 75 % af den danske befolkning være idrætsaktive og 50% skal være medlem af en idrætsforening. Visionen er med til at sætte et nationalt fokus, der understøttes af Høje-Taastrup Kommunes vision.
 
Vi er nået et godt stykke, men der er lang vej endnu. Flere er blevet aktive, men der er stadig mange borgere i kommunen, der ikke har fundet ind i aktive fællesskaber eller benytter sig af de mange muligheder for at være aktiv på egen hånd.  
 
Seniormotion blomstrer i kommunen og er nu som et foreningstilbud i alle dele af kommunen en stærk del af kommunens generelle foreningsliv. 
 
Vi har fokus på glæden ved at bevæge sig og på det fællesskab, vi oplever, når vi er sammen om en aktivitet. Samtidig ønsker vi at styrke gode, sunde vaner – og for mange mennesker fastholdes gode vaner bedst sammen med andre. 
 
I den kommende periode sætter vi fokus på børn og unge. Det gør vi, fordi vi gerne vil have mange flere børn og unge til at opleve glæden ved at bevæge sig og ved at være en del af et aktivt fællesskab, hvor man har det sjovt og udfordrer sig selv i et forpligtende fællesskab. Idræts- og bevægelsespolitikken vil således også understøtte byrådets målsætning om, at 5000 flere børn og unge skal være en del af kommunens foreningsliv. 
 
Vi sætter også fokus på ulighed i sundhed, som er en udfordring i kommunen. Alle skal have adgang til og motiveres til et liv med idræt og bevægelse.
 
Generelt vil vi starte tidligt, med en tværfaglig, sammenhængende indsats, der hænger sammen med kommunens øvrige politikker og dyrke de potentialer, der ligger i samarbejde på tværs af geografiske og demografiske skel.

Succeskriterium:

 

 • I 2023 er andelen af borgere over 16 år, der er fysisk aktive i minimum 30 minutter om dagen, på niveau med regionsgennemsnittet. 
 • Andelen af børn og unge under 18 år, der er medlem af en idrætsforening, er på niveau med regionsgennemsnittet. 
 • Andelen af børn, der er overvægtige ved skolestart og skoleslut er faldet til regionsgennemsnittet.

På vegne af byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Find information om

Definition:

Foreningsidræt for bredden og eliten er idræt og motion, som er organiseret gennem medlemskab i de lokale folkeoplysende foreninger.
 
Status 2018:
Foreningslivet indenfor idræt består af 88 foreninger, der har 16.512 medlemmer, hvoraf 5.878 er under 18 år. Herunder indgår tre foreninger i elitesatsningen og fem foreninger i talentarbejdet.  (Tal fra medlemsregistrering primo 2018).
 
Idrætsforeningsdeltagelsen blandt børn og unge under 18 år i Høje-Taastrup Kommune er steget fra 47% i 2013 til 50% i 2017. I samme periode er idrætsforeningsdeltagelsen blandt børn og unge under 18 år i region Hovedstaden steget fra 54% til 58%. Landsgennemsnittet lå på 77% i både 2013 og 2017.
 

Målsætninger:

 • Få 5.000 flere børn og unge under 25 år med i det frivillige folkeoplysende foreningsliv. Udgangspunktet er opgørelsen fra statusrapporten for 2016, hvor 7.259 medlemmer under 25 år var registreret som medlemmer i de folkeoplysende foreninger.
 • Øge foreningsdeltagelsen i idrætsforeninger blandt børn og unge til regionsgennemsnittet.
 • Have et rigt og mangfoldigt foreningsliv og udvikle 10 stærke talentudviklingsmiljøer, heraf fem elitemiljøer.

Indsatser:

 • Generel kompetenceudvikling af foreninger og foreningsledere, herunder fortsættelse af foreningslederakademi, realkompetencegivende spotkurser og uddannelse af juniorledere.
 • Målrettet samarbejde med foreninger om at få flere børn og unge med i foreningslivet, herunder rekruttering og fastholdelse af trænere og ledere.
 • Samarbejde med foreninger om tilbud til begyndere og motionister i alle aldre.
 • Involveringskampagne rettet mod forældre om betydningen af foreningslivet og mulighederne for at være aktiv i en forening.
 • Udvikle eksisterende faciliteter for at skabe sociale klubmiljøer.
 • Udvikling af servicemodel til støtte for elite- og talentklubberne.

Definition:

Borgernes idræts- og motionsvaner uden for idrætsforeninger.
 

Status 2018:

Sundhedsprofilen for 2017 viser, at 69% af borgerne i Høje-Taastrup Kommune opfylder WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet om at være aktive 30 minutter om dagen.
 

Målsætninger:

 • At få flere ikke-aktive borgere til at dyrke idræt og bevægelse.

Indsatser:

 • Tydelig og målrettet information om mulighederne for at dyrke selvorganiseret idræt og bevægelse i nærområderne og de grønne områder i kommunen.
 • Understøtte foreninger og andre, der vil lave events, der henvender sig til selvorganiserede.
 • Øge antallet af kommunale idrætsfaciliteter, der kan lejes af selvorganiserede i de tidsrum, de ikke bruges af foreningerne som led i ”Åben hal”.
 • Samarbejde med foreninger og institutioner om ”Drop in-idræt”.

Definition:

Den idræt og bevægelse, som børn og unge dyrker i institutions- og skoleregi.
 
 

Status 2018:

Skolerne arbejder på forskellig vis med idræt og bevægelse i undervisningen. I daginstitutionerne og fritids- og ungdomsklubberne er der fastholdt fokus på bevægelse. Kommunen har igangsat en indsats, der giver alle børnehavebørn i kommunen et 6 ugers bevægelsesforløb med rytme og gymnastik. Forløbene varetages af lokale idrætsforeninger og rummer også kompetenceudvikling af det deltagende pædagogiske personale.
 

Målsætninger:

 • Alle daginstitutionsbørn har haft tre bevægelsesforløb i samarbejde med foreninger inden skolestart.
 • Alle skolebørn har mindst ét længerevarende foreningsforløb i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Indsatser:

 • Bevægelsesforløb for daginstitutioner.
 • ”Foreningskasser” til daginstitutioner og skoler – med startrekvisitter, inspiration og kontaktinformationer til foreninger.
 • Information om mulighederne for at have en aktiv fritid til alle børnefamilier gennem sundhedsplejerskerne og daginstitutionerne.
 • Kampagne: ”Alle børn i Høje-Taastrup Kommune kan cykle”
 • Udpegning af idræts- og foreningskoordinator på alle skoler. Disse indgår i kommunalt netværk.

Definition:

Særlige målgrupper vil typisk være grupper af borgere, der har brug for støtte til at komme i gang eller et særligt tilrettelagt idræts- og aktivitetsforløb. Indsatsen starter derfor ofte som projektforløb eller kommunale initiativer.

Status 2018:

Kommunen har styrket indsatsen for at få flere i gang med idræt og bevægelse. Sundhedscenteret har en række indsatser for forskellige målgrupper, og de gode erfaringer fra Breddeidræts-projekterne har betydet et øget samarbejde internt og med foreninger.

 

Indenfor socialpsykiatrien er der en række aktiviteter for brugerne, og der er fokus på samarbejde med det almene foreningsliv og brobygning og udslusning til foreningslivet. De positive erfaringer herfra kan bruges i forhold til andre målgrupper. Samtidig er der behov for flere idrætstilbud i kommunen, der er særligt rettet mod personer med funktionsnedsættelser eller andre særlige udfordringer, som ikke er i stand til at benytte tilbud i det almene foreningsliv. 

Der er igangsat en række initiativer under ”Get2Sport” til kompetenceudvikling af foreningerne og kommunen samarbejder med Foreningen ”BROEN” om støtte til at få flere børn og unge med i foreningslivet. 

Høje-Taastrup Kommune har mange børn, der er overvægtige ved skolestart og skoleslut og overvægtige børn og deres familier er derfor en særlig målgruppe i Idræts- og bevægelsespolitikken.

 

Målsætninger:

 • At øge idræts- og foreningsdeltagelsen blandt borgere med funktionsnedsættelser og psykisk sårbare børn og voksne.
 • At få antallet af børn, der er overvægtige ved skolestart og skoleslut på niveau med regionsgennemsnittet.

Indsatser:

 

 • Målrettet fritidsvejledning til udsatte grupper i form af vejledning til at finde en idrætsaktivitet, finde en forening og skabe kontakt til foreningen.
 • Understøtte foreninger og andre, der opretter tilbud til personer med særlige behov.
 • Igangsætte mindst et særligt initiativ, som har til formål at få flere overvægtige børn til at bevæge sig mere.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje