Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og planer Kulturpolitik

Kulturpolitik

Kultur spiller en helt afgørende rolle i vores samfund, både for menneskers personlige udvikling og for deres evne til at deltage som kompetente borgere i et demokratisk fællesskab.

Derfor er kulturen også et vigtigt område, som er på dagsorden i Høje-Taastrup Kommune. Vi har nogle stærke kulturinstitutioner: de tre kulturhuse, to biblioteker, Taastrup Teater- og Musikhus, Kulturskolerne (Musikskolen, Billedskolen & Dramaskolen), Kroppedal Museum og Opera Hedeland, som er kulturelle fyrtårne.

 

For nylig er der udarbejdet nye strategier for henholdsvis kulturhusene og bibliotekerne, som understøtter udviklingen af dynamiske kulturinstitutioner, der spiller en mere fremtrædende rolle i vores kulturliv.

Kultur kan også opleves udenfor på gader og i parker. I den forbindelse kan nævnes, at der er lavet en ambitiøs kortlægning af Hedehusenes industrikulturarv, som er blevet brugt i hele områdefornyelsen, herunder udvikling af Kulturparken i Hedehusene.

i har et frugtbart samarbejde i regi af Kulturelt Samråd og på tværs af foreninger, kulturinstitutioner og andre aktører, som gør, at vi er blevet gode til at løfte de kulturelle aktiviteter i flok. Sammen med andre tiltag skaber det momentum, og det griber vi med denne kulturpolitik.

På vegne af byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Find information om

Kulturpolitikken skal understøtte Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi, der handler om, at Høje-Taastrup Kommune skal være kendt som et ambitiøst og nytænkende fællesskab af borgere, organisationer og virksomheder, der investerer i vækst, et aktivt liv og uddannelse. Visionen for kulturpolitikken er at:

”Høje-Taastrup Kommune har et kulturliv, der henvender sig til alle borgere. Et kulturliv, der engagerer frivillige, der eksperimenterer og skaber oplevelser, og som bidrager til, at kommunen er et attraktivt sted at bo og flytte til.”

I Høje-Taastrup Kommune har vi nogle stærke kulturelle fællesskaber, som vi er stolte af. De kulturelle foreninger, som har eksisteret i mange år med vedholdende og flittige bestyrelsesmedlemmer samt en trofast medlemsskare. De sørger for, at borgerne kan dyrke deres interesser indenfor de forskellige kulturelle genrer, de laver arrangementer for bor-gerne og bakker altid op om kulturlivet. Sammen med de professionelle kulturinstitutioner er foreningerne med til at sikre stabilitet og kontinuitet i vores kulturliv.

Selvom vi har mange ildsjæle, der er dybt engagerede i kulturlivet, er der stadig mange andre borgere, som sjældent eller slet ikke benytter de kulturtilbud, der er. For eksempel unge, travle børnefamilier, socialt udsatte borgere eller borgere med anden etnisk baggrund. Fraværet kan skyldes, at de ikke oplever, at kulturlivet er relevant og interessant for dem. Det kan også være fordi, at de simpelthen har svært ved at finde tid til at dyrke kulturen i en travl hverdag.

Vi ønsker at flere forskellige grupper af borgere finder interesse i kulturlivet. Det har betydning at være med i en form for kulturelt fællesskab, fordi det kan være med til at give livsglæde og livsmod, indsigt og menneskelig udvikling. Samtidig er den enkelte med til at tilføre inspiration og fornyelse til det kulturelle fællesskab og bidrage til at give kulturlivet videre til de næste generationer. Derfor skal vi arbejde med at gøre det nemt, relevant og værdifuldt for borgerne at deltage og engagere sig i kulturlivet.
 
Temaet om åbne kulturelle fællesskaber handler også om, at vi gerne vil være mere åbne og invitere til flere samarbejder. For eksempel samarbejder som løfter andre mål indenfor eksempelvis folkeoplysning, sundhed, idræt, erhvervsliv, integration og beskæftigelse. Vi mener, at det har værdi for alle parter at dele viden og at samarbejde. Samarbejder med andre kan på den en ene side være med til at berige det kulturelle område, og på den anden side kan kulturens aktører vise, hvad det er for en særlig værdi, som kulturen bibringer den enkelte og samfundet.
 
Mål:
 • Kulturlivet er åbent for alle borgere og samarbejder med andre fagområder og sektorer. 

Det vil vi gøre:

 • Vi vil synliggøre kulturlivet mere og forbedre formidlingen.
 • Vi vil åbne kulturlivet op for alle borgere.
 • Vi vil engagere flere frivillige i det kulturelle område.
 • Vi vil vise kulturens særlige værdi i samarbejdet med andre fagområder og sektorer.

I Høje-Taastrup Kommune har vi et rigt og mangfoldigt kulturliv. Hver uge foregår der rigtig mange spændende aktiviteter rundt omkring i form af både koncerter, udstillinger, forestillinger, foredrag osv.

Men som kommune er vi ikke gode nok til at fremme det, man kunne betegne som ”kultur, der popper op”. Det betyder kultur, der dukker op og er der her og nu. Kultur, der overrasker og muliggør nye måder at mødes på, at udtrykke sig på og at opleve på. Kultur, der popper op, giver borgerne et særligt rum til at eksperimentere og være kreative i på mindre formaliseret vis end normalt. Kultur, der popper op, kan være tidsafgrænsede aktiviteter og projekter, hvor lokaler og byrum benyttes midlertidigt. Det kan også være impulsiv kulturel aktivitet, der opstår som f.eks. en flashmob (en overraskende event).

I en hverdag med mange forpligtelser i form af bl.a. job og uddannelse, kan det være svært for borgerne at finde tid til at dyrke de kontinuerlige kulturtilbud, der er fastlagt på bestemte tidspunkter. Det omskiftelige er en del af den måde, vores hverdag er struktureret på og et kendetegn for en mentalitet i tiden. Ved at fremme kultur, der popper op, håber vi at kunne tiltrække både nye borgergrupper men også at se og opleve flere kreative og nytænkende kulturtiltag i bybilledet.

Mål:

 • Borgere og kommune eksperimenterer med og skaber nye kulturelle midlertidige tiltag og udtryksformer.
Det vil vi gøre: 
 • Vi vil fremme og facilitere kultur, der popper op ved at sørge for, at de rette betingelser er til stede og gennem aktiviteter.
 • Vi vil engagere flere i kulturlivet på nye måder.
 • Vi vil involvere borgere i udvikling af byen, i brugen af byens rum og i udvikling af de kreative faciliteter.
 • Vi vil styrke samarbejdet på tværs om kulturelle begivenheder.

Forskning og erfaring viser, at kultur rummer særlige potentialer, når det handler om at udfordre børn og unge på deres nysgerrighed, kreativitet og kompetencer. Det er vigtigt, at børn og unge møder forskellige kulturelle oplevelser og udfordringer, fordi de er med til at styrke deres identitet, selvværd, bevidsthed, kompetencer og demokratiske deltagelse.

Adgang til kultur skal være en reel mulighed, både praktisk og økonomisk, for alle børn og unge, uanset alder, køn, etnicitet og social baggrund. Børn og unges lyst til kulturelle oplevelser skal samtidig stimuleres og inspireres. Forældre og familie har afgørende betydning for børn og unges kulturelle dannelse og deres tilgang til kulturelle oplevelser. Det har også de professionelle og frivillige kræfter, da de sætter rammerne for børn og unges kulturelle udfoldelse i al den tid, de tilbringer udenfor hjemmet i enten skole, klub eller fritidstilbud. Tidlig målrettet og kontinuerlig indsats af både familie, professionelle og frivillige er derfor vigtige betingelser for børn og unges opvækst og identitetsdannelse. Børn og unge er de kommende generationer, der tager over.

Vi ønsker, at flere børn og unge skal få glæde af forskellige kulturelle aktiviteter og muligheder. Ved at samarbejde mere på tværs af institutioner og organisationer, som i forvejen har fat i børn og unge – eller ønsker at få fat i dem, så kan vi samle ressourcerne til at fremme deres møde med og engagement i kulturlivet. Vi skal bruge hinanden til at understøtte børn og unges overgange i livet. Fra barn til ung, fra ung til voksen og i skiftet mellem for eksempel at gå fra at være i en institution og over i en forening. Ved at styrke den kulturelle fødekæde ønsker vi, at kulturen bliver en væsentlig del af den menneskelige tilværelse.
 

Mål: 

 • Kulturen er en selvfølgelig del af børn og unge og deres familiers dagligdag i Høje-Taastrup Kommune.

Det vil vi gøre:

 • Vi vil fremme børn og unges møde med kultur og deres engagement i kulturlivet.
 • Vi vil styrke børn og unges talentudvikling.
 • Vi vil udvikle kulturens faciliteter og kreative værksteder.
 • Vi vil styrke den kulturelle fødekæde fra barn til voksen og mellem borgere, institutioner og foreninger.

Kulturpolitikken bliver omsat til handleplaner, der beskriver de konkrete aktiviteter, der skal gennemføres for at nå målene i politikken. Handleplanerne bliver udarbejdet i dialog mellem Kulturelt Samråd, de kommunale kulturinstitutioner og Fritid og Kultur. Der bliver lavet en årlig opfølgning på kulturpolitikken og en midtvejsevaluering efter to år.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje