Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og planer Udviklingsstrategi 2020-2032

Udviklingsstrategi 2020-2032

Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse – som borger i Høje-Taastrup Kommune skal du opleve den bedste hverdag - syv dage om ugen.

I de seneste år har Byrådet iværksat store forandringer i Høje-Taastrup Kommune. Ambitionen er, at Høje-Taastrup Kommune også i fremtiden skal være et attraktivt sted for nuværende og kommende borgere og virksomheder.

Udviklingen fortsætter de kommende år, hvor kommunens byer, veje og naturområder bygges, udvides, forskønnes og plejes. I den østlige del af kommunen begynder både Høje-Taastrup C og det regionale fritidsområde at tage form. Bygninger skyder op og veje bliver anlagt. Mod vest er der i Nærheden fuld fart på byggeriet af 3000 nye boliger, og samtidig forbedrer Hedeland løbende mulighederne for at udfolde et aktivt liv i det fri.

Sideløbende arbejder vi ufortrødent videre med at udvikle og forbedre kommunens kerneopgave – den borgernære service - hvor for eksempel fremtidens folkeskole er ved at tage form, vi bygger flere ældreboliger, styrker indsatsen overfor de unge og løbende indvier nye idrætsfaciliteter. Blot for at nævne nogle af de mange forandringer, som du allerede kan møde, hvis du begiver dig rundt i kommune til fods, på cykel eller i bil.

Kommunen vil desuden fortsat udvikle sin erhvervsservice, så virksomhederne også fremover oplever Høje-Taastrup som en stærk erhvervskommune. Det tiltrækker virksomheder, der skaber mange nye jobmuligheder for kommunens borgere. 

Byrådet ønsker at fastholde det høje ambitionsniveau for kommunen, og har derfor valgt at fortsætte med vækst, uddannelse og aktivt liv som bærende temaer i Udviklingsstrategi 2020 – 2032. Vi er nemlig godt på vej, men ikke helt i mål endnu. 

På vegne af Byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Udviklingsstrategien

Høje-Taastrup Kommune er i 2032 en bæredygtig kommune, der skaber rammerne for, at du oplever den bedste hverdag - syv dage om ugen. Det er attraktivt at bo og arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Her er mange lokale tilbud i by og natur, gode uddannelsesmuligheder og levende lokalsamfund – og så er du samtidig tæt på hovedstaden.

Bæredygtig udvikling

Med Udviklingsstrategien 2020-2032 vil Byrådet arbejde for et Høje-Taastrup Kommune, der er bæredygtigt – både miljømæssigt, socialt og økonomisk, inspireret af FN’s verdensmål. FN’s verdensmål består af 17 konkrete målsætninger om blandt andet at mindske ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed og trivsel, økonomisk vækst, samt en forpligtende klima- og miljøindsats. Det fælles sigte er, at måden vi lever på i dag, ikke skal forringe den måde, vi kan leve på i morgen. 

En bæredygtig udvikling kræver handling både globalt og på nationalt niveau, men det er også nødvendigt at tage ansvar lokalt. Det ansvar tager Byrådet i Høje-Taastrup Kommune ved at arbejde med bæredygtighed i kommunens indsatser og aktiviteter. Den bæredygtige udvikling skal sikres ved at have øje for hvilke konsekvenser de indsatser, som vi sætter i gang, har for kommunens samlede bæredygtighed.

Her skal der både være fokus på, hvordan indsatserne påvirker kommunen og omverden miljømæssigt, økonomisk og socialt. 

I Høje-Taastrup Kommune går vi forrest i den grønne omstilling, og arbejder målrettet med at reducere vores klimaaftryk. Det gør vi bl.a. ved at arbejde for klimavenlige transportformer, energieffektivt byggeri, og innovative partnerskaber med erhvervslivet om grønne arbejdspladser og grøn vækst.

Vi arbejder med at udvikle fremtidens skole for at sikre kommunens børn og unge et fremtidssikret uddannelsesmæssigt grundlag. Byrådet arbejder også målrettet med at mindske ulighed i sundhed og forbedre livskvaliteten for kommunens borgere. Endeligt arbejder vi målrettet med byudvikling for bl.a. at understøtte den sociale sammenhængskraft i kommunens lokalsamfund fx ved at sikre gode muligheder for fællesskaber og fysisk aktivitet.

I Høje-Taastrup Kommune er udviklingsstrategien det, der sætter retning for kommunens overordnede udvikling og politikområder. Det betyder, at de konkrete indsatser formuleres i de enkelte politikker, og opfølgningen sker i relation til den enkelte politik i de respektive fagudvalg.

Det er en ambitiøs dagsorden, som Byrådet har sat for kommunens udvikling og de vigtigste indikatorer i forhold til kommunens overordnede udvikling indenfor temaerne vækst, uddannelse og aktivt liv er:

 • Stigende uddannelsesniveau for kommunens borgere
 • Stigende gennemsnitlig indkomst pr. borger
 • Stigende deltagelse i foreningsliv
 • Faldende CO2 udledning i kommunen som geografisk område

Disse indikatorer er valgt, fordi et stigende uddannelsesniveau og indkomstniveau vil være et udtryk for den socioøkonomiske udvikling i kommunen, mens deltagelse i foreningslivet er udtryk for en aktiv livsførelse for kommunens borgere. Klimaindsatsen har været et vigtigt fokus for kommunen i en årrække, og derfor ønsker Byrådet at følge udviklingen ift. CO2 udledningen tæt.

Vækst

Høje-Taastrup Kommune er kendt for bæredygtig vækst og grønne omgivelser. Her er det nemt at bo, arbejde og opleve – gennem hele livet.

Du kan både bo i attraktive boligområder og hyggelige landsbyer, og det er nemt at pendle til og fra kommunen. Virksomhederne nytænker og skaber beskæftigelse sammen med kommunen. Spændende oplevelser og attraktioner tiltrækker besøgende fra nær og fjern.

I Høje-Taastrup Kommune har vi bæredygtige byer, hvor der er plads til alle. Byerne skal tilbyde det, der er brug for i hverdagen. Byerne skal være en fast base for hverdagslivet med forskellige boligformer, muligheder for uddannelse, indkøb, transport, arbejdsmuligheder, oplevelser, leg og rekreation, samt sportslige og kulturelle aktiviteter.

Vi videreudvikler derfor både eksisterende og nye bydele, så de er attraktive i alle faser af livet og for flere målgrupper. Der er planlagt flere større udviklingsprojekter, hvoraf både NærHeden og Høje Taastrup C er godt i gang. De nye attraktive bydele vil bidrage til at kommunen kan tiltrække flere nye borgere. 

Kommunen er en velintegreret del af hovedstadsregionen, hvor pendling til og fra oplandet er nemt. Herfra skal der fortsat være let adgang til Hovedstadens arbejds- og uddannelsesmarked, samt Hovedstadens udbud af regionale indkøbsmuligheder, aktivitets-, kultur- og oplevelsestilbud.

Byerne i kommunen er alle meget forskellige, og det er en stor styrke. Her findes tre stationsbyer med forskellig historie, funktion og udtryk, og her findes landsbyer i det åbne land, som har hver deres særlige træk. Byrådet vil arbejde for at byerne bevares og udvikler deres særkender, og at de videreudvikler hver deres tydelige æstetiske og arkitektoniske profil. Det skal bl.a. komme til udtryk i byrum, rekreative områder og bygninger. Det bruger vi aktivt i branding af kommunen som en attraktiv bosætningskommune.

I landområderne findes unikke aktivitets- og oplevelsesmuligheder, samt fine skov- og naturområder. Byrådet vil arbejde for, at der er let og synlig adgang til de rekreative grønne områder fra byerne, så både borgere og besøgende får større glæde af dem. 

Attraktive byer og landområder med spændende oplevelses- og aktivitetsmuligheder skal bruges aktivt i arbejdet med at brande kommunen som en attraktiv bosætningskommune – og som destination for besøgende.

Alle virksomheder skal have de bedste vilkår for at drive virksomhed i kommunen. Derfor har vi fortsat fokus på at sikre god erhvervsservice, optimale rammevilkår og de bedste udviklingsmuligheder for erhvervslivet. 

Det er vigtigt for virksomheders mulighed for vækst og udvikling, at deres kontakt med kommunen foregår hurtigt og effektivt, hvorfor vi fortsat vil have fokus på et højt serviceniveau.

Dialog med virksomhederne og kendskab til deres ønsker og behov er afgørende for, at kommunen kan arbejde strategisk for at skabe de bedste rammevilkår fx adgang til den rette arbejdskraft og et fortsat trafikalt knudepunkt i front. Der skal derfor være tæt dialog med erhvervslivet for at sikre optimale betingelser for udvikling af erhvervslivet.

Vi skal fastholde både fokus på vores nuværende unikke erhvervssammensætning og samtidig sikre, at vi tiltrækker investeringer, indbyder til iværksætteri og nye typer af virksomheder.

Kommunens særlige styrkepositioner - den trafikale tilgængelighed, plads til byudvikling og et stærkt erhvervsklima - skaber en unik erhvervsprofil og potentiale for vækst inden for spirende brancher som IT, finans- og rådgiverbrancherne.

Høje-Taastrup Kommune skal appellere til de virksomheder, hvor faktorer som adgang til veluddannet arbejdskraft, attraktive bosætningsmuligheder eller spændende innovationsmiljøer spiller en afgørende rolle i forhold til deres valg af lokation. 

Iværksættere spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre konkurrence og innovation i vores samfund, og en effektiv iværksætterindsats kan være en kilde til vækst og nye arbejdspladser. Derfor skal kommunen have en aktiv rolle og bidrage til en iværksætterkultur og være faciliterende i at koble indsatser blandt private aktører til iværksættere.

Høje-Taastrup har allerede et godt omdømme i forhold til erhvervslivet. Vi vil også målrette kommunikation og dialogen om muligheder i Høje-Taastrup Kommune overfor relevante aktører, der tiltrækker udenlandsk kapital og virksomheder til Danmark.

Høje-Taastrup Kommune er en af de 20 danske kommuner, som deltager i DK2020-projektet, der sætter fokus på, hvordan kommuner og mindre byer også kan arbejde for at mindske klimaudfordringerne. Helt konkret betyder det, at kommunerne skal lave forpligtende klimaplaner, der lever op til Paris-aftalens målsætninger om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under to grader.

I Høje-Taastrup har vi allerede opnået gode resultater. Kommunen er lykkes med at reducere vores CO2-udledning med 17 procent i perioden 2012 til 2018, mens kommunen som virksomhed selv har reduceret udledningen med 34 procent.

Vi vil skabe flere jobs til vores nye og eksisterende borgere gennem tiltrækning af nye virksomheder, partnerskaber med eksisterende virksomheder og regionale samarbejder. Dermed fremmer vi et mangfoldigt lokalt arbejdsmarked til gavn for virksomheder og borgere.

For at fremme væksten, vil kommunen fortsat indgå i relevante strategiske partnerskaber og samarbejder. Det kan være samarbejde med virksomheder om udviklingen af kommunens opgaver, så vi sikrer investeringen i smartere, billigere og ikke mindst bedre kernevelfærd for den enkelte borger. Det kan fx være jobcenteret, som indgår partnerskaber med lokale virksomheder for at sikre, at de får den arbejdskraft, som de efterspørger. Det kan også være i forhold til at udvikle fremtidens skole i samarbejde med virksomheder med fokus på de kompetencer, som efterspørges i det 21. århundrede.

Kommunen går forrest i den grønne omstilling og arbejder for miljørigtige transportformer, bæredygtigt byggeri og grøn energiplanlægning. 

Kommunen benytter aktivt sin indflydelse på planlægning af byer, infrastruktur og bygninger til at fremme den grønne omstilling. Bygninger står for 40 % af Danmarks energiforbrug og transport for 33 %. Kommunen er en af de største arbejdspladser i Høje-Taastrup og har mange snitflader ud i samfundet, der giver mulighed for synlighed og formidling. Vi skal vise vejen og gå foran som et godt eksempel på grøn omstilling og selv implementere bæredygtige løsninger.

Gennem innovative samarbejder på klima- og energiområdet understøtter vi virksomheders arbejde med FNs Verdensmål og grøn omstilling. Kommunen arbejder tæt sammen med de lokale virksomheder og kan være en katalysator for grøn vækst og udvikling, og kommunen kan dermed vise, hvordan der bedst muligt støttes op om den lokale indsats i kommunen. Vi skal skabe muligheder for virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at engagere sig i klimaindsatsen og samtidig skabe grundlag for grøn vækst og grønne arbejdspladser.

 • At bevare og udvikle attraktive byer med hver deres positive kendetegn for såvel kommunens borgere som besøgende 
 • At udvikle og fastholde at det er nemt at komme til og fra kommunen 
 • At tiltrække virksomheder og iværksættere indenfor IT, finans- og rådgiverbrancherne
 • Miljørigtige transportformer, bæredygtigt byggeri og grøn energiplanlægning
 • At sikre et stort udbud af jobs og den nødvendige arbejdskraft i kommunen

Uddannelse

Høje-Taastrup Kommune er et uddannelsescentrum. Her lærer du hele livet. 

Et levende læringsmiljø i kommunen giver de bedste betingelser for at danne og uddanne sig hele livet. Dermed skabes fundamentet for, at alle kan være en kompetent del af fremtidens arbejdsmarked og være medudviklere af bæredygtige fællesskaber.

Alle børn i Høje-Taastrup Kommune skal have de nødvendige forudsætninger for at kunne begå sig i skolen – og i livet i øvrigt. Derfor investerer Høje-Taastrup Kommune i en tidlig forebyggende indsats, i en ambitiøs udvikling af fremtidens folkeskole og etablering af et campusmiljø. 

Byrådet arbejder for at skabe de bedste rammer for, at hvert enkelt barn kan trives og udfolde sine potentialer igennem barndommen. Vi vil derfor skabe læringsmiljøer i både dagtilbud, skoler og fritidstilbud, der udvikler børnenes kompetencer i forhold til at samarbejde, kommunikere, tænke kreativt og kritisk. Børn og unges læringslyst skal stimuleres fra de starter i dagtilbud, undervejs i deres skolegang og i deres fritid ved at arbejde med autentiske udfordringer fra hverdagen og samfundet. Det gør vi ved at lade børn og unge lege, bygge, idéudvikle og bruge deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at lære. 

Forældrene skal engageres som aktive samarbejdspartnere omkring daginstitutioner, skoler, uddannelse og fritidstilbud. Forældrenes erhvervserfaring, uddannelse og engagement kan bidrage til børnenes læring med viden om job og uddannelse, der ikke i forvejen findes på skolerne. De skal i endnu højere grad inviteres til at bidrage til undervisningen i skoler, klubber og institutioner.

I Nærheden bygger vi en fremtidens skole, som sætter Høje- Taastrup Kommune på landkortet inden for skole og undervisning. Skolen indrettes så tryghed og innovation går hånd i hånd. Eleverne vil her møde hjemmeområder, små nicher med plads til ro og fordybelse samtidig med kreative arbejdsstationer, fremvisnings- og samarbejdsrum i forskellige størrelser og former.

Læringshuset vil også have et stort tværfagligt forskningsorienteret miljø og faglige laboratorier, der inspirerer til nysgerrighed og læringslyst samt en stueetage, der inviterer omverden indenfor.

Alle kommunens skoler arbejder de kommende år med at skabe læringsmiljøer, som inspirerer og understøtter elevernes trivsel og kreative arbejde i eksperimenterende og tværfaglige læringsforløb.

Byrådet vil arbejde for, at flere unge bliver uddannelsesparate og gennemfører en ungdomsuddannelse. Høje-Taastrup Kommune skal derfor i samarbejde med ungdomsuddannelserne, virksomheder, de unge og deres familier yde en særlig indsats for, at kommunens unge bliver nysgerrige, får motivation og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Alle skal have de bedste muligheder for at uddanne sig. Vi vil derfor tiltrække flere uddannelsesinstitutioner til kommunen og understøtte de eksisterende. Det vil vi blandt andet gøre ved sammen med de unge, virksomheder og uddannelsesinstitutioner at etablere et nytænkende uddannelsescampus og et attraktivt ungemiljø. Det øger unges motivationen for uddannelse at være en del af et levende ungemiljø og have uddannelser tæt på.

Det er derfor afgørende, at kommunen får tiltrukket de uddannelsesinstitutioner, der er behov for og potentiale til. Samtidig bidrager flere uddannelsesinstitutioner til at gøre Høje-Taastrup Kommune til et uddannelsescentrum. Ikke blot for kommunens egne borgere, men også for studerende fra det øvrige
hovedstadsområde og Sjælland.

Høje-Taastrup Kommune skal være et uddannelsescentrum og inddrage erhvervslivet, naturen og civilsamfundet til at fremme innovativ og praksisnær læring samt iværksætteri.

Kommunen har en stor styrke i at have mange forskellige virksomheder beliggende i kommunen, som vi kan samarbejde med omkring børn og unges læring. 

Samspillet med erhvervslivet er et centralt element i det konkrete arbejde med praksisnær undervisning af børn og unge. Det skal i endnu højere grad inspirere og ruste kommunens børn og unge til at uddanne sig og blive en del af fremtidens arbejdsmarked, herunder stimulere deres nysgerrighed for iværksætteri gennem praktiske eksempler og erfaringer samt praksisnære læringsrum i naturen.

Erhvervslivet er en afgørende medspiller i udviklingen af kommunen som uddannelsescentrum, dels i forhold til tiltrækning og opbygningen af bestemte uddannelser, dels som bidragsyder til uddannelserne, som praktiksteder og som aftagere af færdiguddannede. 

Samspillet med civilsamfundet er en naturlig del af arbejdet med at bidrage til udviklingen af engagerede og medskabende samfundsborgere.

Vi har fokus på livslang læring for alle. Vi vil sikre uddannelse og kompetenceløft gennem hele livet for vores borgere. Arbejdsmarkedet forandrer sig løbende og med stor hast. Det betyder, at mange erhvervskompetencer over tid bliver forældede eller utilstrækkelige. 

Deltagelse i voksen- og efteruddannelse bidrager til, at alle livet igennem kan deltage aktivt på arbejdsmarkedet. Byrådet vil derfor sammen med borgere og uddannelsesinstitutioner arbejde for at styrke mulighederne for voksen og efteruddannelse for kommunens borgere.

 • At skabe fremtidens folkeskole
 • At styrke børnenes trivsel og læring
 • At kommunens unge gennemfører en ungdomsuddannelse
 • At tiltrække uddannelsesinstitutioner
 • Et styrket samarbejde med erhvervsliv og civilsamfund om børn og unges læring
 • At kommunens borgere uddanner sig hele livet

Aktivt Liv

I Høje-Taastrup Kommune skaber vi rammerne for den bedste hverdag – syv dage om ugen.

Kommunens levende byrum og grønne naturområder giver dig mulighed for høj livskvalitet i hverdagen. Aktive lokalsamfund og mangfoldige fritids- og kulturtilbud inviterer til fællesskab,
som alle kan være en del af.

I Høje-Taastrup Kommune har vi mange aktivitetstilbud og mange frivillige, som er med til at binde mennesker i kommunen sammen. 

Byrådet vil arbejde for, at alle børn, unge, voksne, herunder seniorer, udsatte borgere og borgere med handicap har mulighed for at indgå i fællesskaber, og at det er nemt at vælge en aktiv livsstil til. 

Derfor skal vi fortsat udvikle vores vifte af aktivitetstilbud, så flest mulige har lyst til at være aktive. Vi skaber rammerne for både organiserede og selvorganiserede aktiviteter – og gør en dyd ud af at formidle dem til borgerne. Kommunen udvikler sammen med borgerne nye, uformelle og anderledes aktiviteter. 

Den sociale bæredygtighed i Høje-Taastrup Kommunes byer og landsbyer skal understøttes af en kultur, hvor der er plads til engagement og nye initiativer. Hvis man vil skabe noget, skal der være rum til det. Vi gør det nemt for borgerne at engagere sig og være aktiv i sit lokalområde. Vi skal have åbne døre og tilbyde gode rammer for borgernes initiativer.

Høje-Taastrup vil være kendt for at være en kulturkommune. Vi ønsker at skabe attraktive kulturtilbud og interessante mødesteder, som inspirerer kommunens borgere og kan tiltrække borgere fra omegnskommunerne. Derfor vil Byrådet fortsætte den positive udvikling med at forny rammerne på kulturinstitutionerne for fortsat at øge brugen af disse.

I byudviklingsområderne skal kulturen bidrage til byliv for de mange nye borgere og virksomheder, som flytter til kommunen. Større events skal skabe opmærksomhed om udviklingen af byens rum. 

I Høje-Taastrup Kommune er der et stærkt foreningsliv og mange idrætsinstitutioner, som er med til at skabe mulighederne for et aktivt fritidsliv for kommunens borgere. Byrådet vil arbejde for at fastholde og udvikle forenings- og idrætslivet i Høje-Taastrup Kommune, så det er tilgængeligt og attraktivt for alle borgere. 

Fra en skjult placering på 1. sal er biblioteket nu rykket til gadeniveau på den samme adresse, og med en glasfacade mod Hovedgaden og stationen oplever medarbejderne en langt stærkere tilknytning til byen.

Det har betydet mange nyindmeldelser, øget udlån og flere besøgende. Biblioteket er indrettet efter borgernes ønske, de traditionelle tilbud med fokus på bøger og litteratur har stadig en tydelig plads i det nye bibliotek, 

i kombination med nye faciliteter som studie- og møderum, arrangementsafsnit, cafe- og legeområde, samt arbejdsstationer der inviterer til fordybelse og at bruge biblioteket som mødested
for byens borgere.

I Høje-Taastrup Kommune skal vi tilbyde trygge og smukke rammer for borgernes hverdag. Byernes rum og funktioner såvel som kommunens ejendomme skal indbyde til det gode og aktive hverdagsliv. 

Byens forskellige rum og faciliteter skal danne ramme om møder mellem mennesker i hverdagen. De skal derfor etableres med øje for, at hvis de opleves indbydende og rare at befinde sig i, vil flere også have lyst til at opholde sig der, bruge faciliteterne og være aktive i byen. Byrådet vil arbejde for, at kommunen har hyggelige og trygge byrum, der inviterer til ophold og aktivitet også for seniorer, udsatte borgere og borgere med handicap. 

Kommunens ejendomme og lokaler skal komme flest mulige til glæde længst muligt. Vi skal derfor arbejde målrettet med at øge ejendommenes anvendelse og levetid. Bygningerne skal bidrage til at skabe liv og aktivitet både indenfor og omkring bygningen. Det gør vi ved at skabe attraktive, bæredygtige og åbne bygninger. Derfor vil Byrådet arbejde for at et kvalitetsløft og multifunktionel indretning i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af kommunens ejendomme.

Naturen og grønne områder er en vigtig del af Høje-Taastrup Kommunes DNA. Her skal der både være plads til rekreative naturområder, skov, faciliteter der indbyder til aktivitet og læring, såvel som områder med specielle naturværdier og biologisk mangfoldighed. 

Naturområder er for mange borgere det foretrukne sted at være aktiv og motionere. Naturområder skal derfor bevares og udvikles, så de tilbyder mange muligheder for oplevelser og et aktivt liv. Derudover skal tilgængeligheden understøttes, så flere kan få glæde af naturen.

 • At sikre en bred vifte af tilbud som motiverer til et aktivt liv hele livet
 • At styrke kultur- og foreningslivet i kommunen
 • At gøre det nemt at være frivillig og aktiv i sit lokalsamfund
 • At kommunens faciliteter og bygninger er attraktive og anvendes bredt
 • At skabe attraktive byrum og naturområder, der inviterer til aktivitet og oplevelser

Om udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien sætter rammerne for de kommende års udvikling af Høje-Taastrup Kommune. Det gælder alle dele af kommunens arbejde: både kommunens byer og arealer, kommunes service, aktiviteter, uddannelse- og jobmuligheder. Udviklingsstrategien er Byrådets langsigtede strategi og arbejdsplan. Strategien har et 12-årigt sigte, men revideres hvert fjerde år.

Udviklingsstrategien er kommunens Plan- og Agenda-21 strategi. Med udviklingsstrategien tages der samtidig beslutning om den kommende revision af Kommuneplanen – se særskilt bilag.

I strategien finder du Byrådets visioner for kommunen år 2032, samt udvalgte målepunkter for udviklingen. Temaerne Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse er beskrevet med styrker og udfordringer, samt Byrådets mål for udviklingen. For hvert tema er strategisk vigtige deltemaer beskrevet, ligesom hvert tema opridser de overordnede indsatser, som Byrådet vil arbejde for de kommende år.

Samlede bilag til Udviklingsstrategi 2020-2032

Bilagene udgør de lovpligtige dele af Udviklingsstrategi 2020-2032 om:

Bilag 1 Oversigt over planlægningen siden sidst
Bilag 2 Byrådets beslutning om revision af Kommuneplan 2014
Bilag 3 Udviklingsstrategisk redegørelse - Vurdering af kommunens udvikling

Desuden findes:

Bilag 4 Hvad siger loven om Plan- og Agenda-21 strategier?

Bilagene er samlet i ét dokument.

Læs bilagene til udviklingsstrategien

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje