Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og planer Værdighedspolitik

Værdighedspolitik

Høje-Taastrup Kommunes Værdighedspolitik viser, hvordan Høje-Taastrup Kommune vil arbejde med omsorgsområdet.

Byrådet håber med denne politik at skabe en dagsorden for det gode liv i Høje-Taastrup Kommune, hvor vi sammen skaber de bedste rammer for, at det er værdigt og attraktivt at være borger i Høje-Taastrup, og naturligt at leve et aktivt liv - hele livet.

Alle kommuner skal udarbejde en værdighedspolitik i det første år af en ny valgperiode.

Værdighedspolitikken blev vedtaget af Byrådet den 25. januar 2023.

På vegne af Byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Værdighedspolitik

Indledning

Rammer for værdighedspolitikken

 • Vision
 • Principper

Et sundt og aktivt liv

 • Rammer og tilgængelighed
 • Mad og måltider
 • Rehabilitering

Familie og fællesskaber

 • Stærke fællesskaber
 • Plads til pårørende

Støtte og pleje

 • Hvis du får brug for støtte og pleje
 • Hvis du har komplekse behov
 • En særlig indsats for borgere med demens og deres pårørende
 • Den sidste levetid

Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Det betyder blandt andet, at man skal kunne blive ved med at dyrke sine interesser - eller opdage nye - også som senior.

De fleste borgere i Høje-Taastrup Kommune klarer sig hele livet uden nogen særlig støtte udefra. Her skal vi sikre de bedst mulige rammer for et sundt og aktivt liv, f.eks. ved at gøre det let at være en del af kommunens rige kultur- og foreningsliv og de mange lokale fællesskaber. Et aktivt liv med stærke relationer er vigtige for livskvaliteten.

For dem, der får brug for støtte i hverdagen, uanset alder, skal vi sørge for et sikkerhedsnet, der griber dem. Alle skal kunne være trygge ved, at de kan få den støtte, de har behov for. Vores borgere fortjener en værdig pleje, der tager udgangspunkt i borgerne og deres ønsker og ret til selv at bestemme over eget liv.

Derfor er samarbejde og forventningsafstemning helt centralt, når man har brug for pleje. Samtidig er den bedste måde at sikre selvbestemmelsen at hjælpe til, at kunne klare hverdagen selv. Derfor prioriterer vi rehabilitering højt, der hvor det kan hjælpe den enkelte, fordi vi tror på, at det øger livskvaliteten.

Området udvikler sig hurtigt og flere og flere sundhedsindsatser flyttes til kommunerne, i borgerens nærmiljø eller i hjemmets trygge rammer. Værdighedspolitikken er den rettesnor, der sætter retning for, hvor vi vil hen og hvordan vi prioriterer ressourcerne bedst muligt, så vi sikrer, at borgerne i Høje-Taastrup Kommune kan leve et godt og værdigt liv, hele livet.

Vision og principper

Værdighedspolitikken er for alle seniorer og alle, der får brug for støtte og pleje i løbet af livet, uanset alder. For de fleste danner kommunens tilbud blot rammerne om et godt og aktivt liv. For andre er et tæt samarbejde om hjælp en nødvendig del af hverdagen, og for nogle er der brug for en særlig indsats. F.eks. borgere med demens.

Det er også vigtigt, at der er fokus på pårørende, derfor er politikken også for de pårørende. De er ofte en uundværlig støtte, men det må ikke blive på bekostning af den pårørende selv. Derfor skal vi skabe plads til de pårørende i samarbejdet og at vi også sikrer støtte til dem, når der er brug for det. I Høje-Taastrup kommune har de pårørende også deres egen pårørendepolitik, der spiller tæt sammen med værdighedspolitikken.

 

Vision

Visionen for Høje-Taastrup Kommunes værdighedspolitik er, at:

"I Høje-Taastrup Kommune er det værdigt og attraktivt at være borger, og naturligt at leve et aktivt liv - hele livet"

Værdighedspolitikken spænder over fire år fra 2023-2026 og er grundlaget for, hvordan vi arbejder og prioriterer på området. For at gøre politikkens vision og mål til virkelighed bliver politikken udmøntet i toårige handleplaner, der beskriver de konkrete aktiviteter inden for politikkens temaer.

Politikken består af:

 • En vision, der opsummerer vores retning og mål i én sætning
 • Fire principper, der beskriver tilgangen til, hvordan vi arbejder
 • Ni temaer inddelt i tre overordnede kategorier, der fortæller, hvad vi arbejder med. For hvert tema er der beskrevet et mål og en række indsatser der viser, hvordan vi vil nå målet.

Principper

Værdighedspolitikken er baseret på fire centrale principper for, hvordan vi arbejder. Principperne beskriver tilgangen til, hvordan vi vil arbejde og prioritere indenfor politikkens tre temaer samt i nye og eksisterende aktiviteter på området:

 1. Vi understøtter, at alle kan bidrage til lokale fællesskaber
 2. Vi understøtter muligheden for selv at bestemme over eget liv
 3. Vi prioriterer tryghed og sætter tidligt og hurtigt ind
 4. Indsatser prioriteres til dem, der har størst behov 

Rammer og tilgængelighed

De fysiske rammer der omgiver os, har stor betydning for vores lyst og muligheder for at leve et sundt og aktivt liv. Derfor skal de rammer vi har i Høje-Taastrup Kommune inspirere til aktivitet og gøre det lettilgængeligt.

Med alderen kan mobiliteten blive reduceret. Derfor er det blandt andet vigtigt, at der er gode transportmuligheder og aktiviteter tæt på hjemmet. For andre er det måske det at finde frem til det helt rigtige tilbud, som kan være svært.

Også rammerne i ens eget hjem, som man selv er med til at skabe, er vigtige for livskvaliteten og mulighederne for en aktiv hverdag. For mange ændrer boligbehovet sig med alderen. Høje-Taastrup er en kommune i udvikling og det er vigtigt, at vi fortsat har et stort udvalg af boligformer. På samme måde skal vi understøtte let adgang til fællesskaber og aktiviteter i kommunens nye boligområder og skabe plads til, at det gode naboskab kan blomstre.

Flytter man på plejehjem, er det særlig vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at skabe gode og trygge rammer, så det stadig føles som netop det, det er – et hjem. Derfor er hjemlighed et nøgleord på alle vores plejehjem.

 Mål:

Lokalmiljøer og boformer skal understøtte et aktivt og mangfoldigt liv.

 

Sådan vil vi nå i mål: 

 • Vi vil understøtte frivillige tilbud og foreninger og informere om de mange tilbud i kommunen
 • Vi vil samarbejde med boligområder om at skabe fysiske rammer, der indbyder og inspirerer til aktivitet og fællesskab.
 • Vi vil understøtte nye aktiviteter og fællesskaber i nærområdet, særligt i kommunens nye boligområder
 • Vi vil tænke tilgængelighed ind i planlægningen af byrum og naturområder
 • Vi vil have fokus på trygge, hjemlige rammer på vores plejehjem.

 

Mad og måltider

Sunde, velsmagende og varierede måltider med friske råvarer, der vækker sanserne, giver mere energi til et aktivt liv og kan forebygge sygdomme og svækkelse. Måltidet er også et vigtigt socialt samlingspunkt og det øger ofte appetitten og madglæden at spise sammen med andre.

Derfor er såvel maden på tallerkenen, som de sociale og fysiske rammer for måltidet vigtige. Ligeledes er det vigtigt at man selv kan bestemme hvad og hvordan man vil spise, også når man ikke selv er i stand til at lave mad.

Selv små vægttab kan for ældre have stor betydning og være et tegn på svækkelse. Derfor har vi fokus på uplanlagte vægttab, for at kunne sætte tidligt ind overfor sygdomme.

 

Mål:

Flere borgere oplever at sunde og velsmagende måltider er det lette valg.

Sådan vil vi nå i mål:

 • Vi vil gøre det nemt at spise sammen med andre for dem, der ønsker det, for eksempel ved at understøtte spiseklubber
 • Vi vil understøtte muligheden for selvbestemmelse over hvad og hvordan man spiser, når man har brug for hjælp. Det gælder også, hvis man har brug for specialkost eller særlige diæter
 • Vi vil tilbyde sund, sæsonbaseret og varieret kost, der vækker sanserne på vores plejehjem og for de borgere der får madservice i hjemmet
 • Vi vil arbejde systematisk for at identificere uplanlagte vægttab, for at forebygge underernæring og sygdom
 • Vi vil sikre vejledning i sund og ernæringsrigtig kost til borgere med behov for dette

 

Rehabilitering

Vi prioriterer rehabilitering højt, fordi de fleste ønsker at bevare deres selvstændighed længst muligt og at være uafhængige af hjælp udefra. Når man bliver ældre eller hvis man bliver syg, kan ting man tidligere tog for givet, blive uoverkommelige og kræve støtte fra andre. I mange tilfælde kan målrettet rehabilitering være en vej til at genvinde funktioner man har mistet, og på den måde få sin selvstændighed tilbage helt eller delvist. Gennem rehabilitering arbejder vi for at bevare borgerenes selvbestemmelse længst muligt. Det skaber livskvalitet og derfor tager rehabilitering altid udgangspunkt i borgerens egne mål og ressourcer.

Mål:

Flere borgere oplever, at rehabilitering er integreret i den den støtte de modtager og at det styrker deres livskvalitet.

Sådan vil vi nå i mål:

 • Vi vil tilbyde rehabiliteringsforløb til alle borgere, der søger om støtte og integrere rehabilitering i alle relevante indsatser.
 • Vi vil tage udgangspunkt i og understøtte borgerens egen motivation
 • Vi vil arbejde systematisk med tidlig opsporing af funktionstab for at kunne sætte hurtigt ind
 • Vi vil basere rehabilitering på tæt tværfagligt samarbejde og et højt kompetenceniveau blandt medarbejderne
 • Vi vil styrke fokus på kostens betydning for at lykkes med rehabilitering
 • Vi vil involvere pårørende og netværk, hvis det er i overensstemmelse med borgerens ønsker

Stærke fællesskaber 

Alle har brug for at være en del af et fællesskab og være noget for andre. Derfor er sociale relationer vigtige for livskvaliteten og en naturlig del af et godt og aktivt liv. I Høje-Taastrup Kommune har vi et rigt kultur- og foreningsliv, der skaber mange gode fællesskaber. Fællesskaber vokser sig stærke, når man skaber noget sammen og har fælles mål. Alle der har lyst skal have mulighed for at være en del af og bidrage til fællesskaber. Det gælder også de helt nære fællesskaber, på vejen, i opgangen eller på plejehjemmet.

Mål:

Flere deltager i lokale fællesskaber og færre oplever at de er ensomme.

Sådan vil vi nå i mål:

 • Vi vil samarbejde med frivillige, foreninger og virksomheder og gøre det let at finde rundt i aktiviteter og tilbud i lokalmiljøet
 • Vi vil gennemføre og understøtte arrangementer, der kan styrke lokale fællesskaber
 • Vi vil gøre det let og attraktivt at være frivillig og danne nære fællesskaber
 • Vi vil være opsøgende og understøtte initiativer der kan forebygge ensomhed
 • Vi vil åbne plejehjemmene op som lokale samlingspunkter i nærmiljøet

 

Plads til pårørende

Vores nærmeste familie og venner er noget af det vigtigste for et godt liv. Lever man med svær sygdom eller handicap, bliver de pårørende ofte også en uundværlig støtte, både følelsesmæssigt og for at kunne klare dagens mange gøremål.

Som pårørende er man i risiko for selv at blive overbelastet eller syg. Derfor skal vi passe godt på vores pårørende og sikre at de kan få støtte, når der er brug for det. Af den grund har Høje-Taastrup kommune en selvstændig pårørendepolitik og en pårørendekonsulent for alle pårørende i kommunen.

 

Mål:

Pårørendepolitikken har tre overordnede mål, der videreføres i værdighedspolitikken:

 • Pårørende skal opleve, at de stadig er en vigtig del af deres næres liv. Også når vi som kommune er involveret.
 • Pårørende, borgere og medarbejdere oplever et godt samarbejde baseret på gensidig respekt og tillid.
 • Pårørende kan få hjælp og støtte og kender til de tilbud der er.

Hvis du får brug for støtte og pleje

Alle med behov for pleje og støtte i Høje-Taastrup skal kunne være trygge ved, at de kan få den støtte og pleje, de har behov for, uden at miste deres selvbestemmelse. Derfor skal plejen tilrettelægges sammen med borgeren og eventuelt pårørende, så det er muligt at tage hensyn til individuelle behov. Det er vigtigt for en tryg og værdig pleje, at det bygger på dialog og samarbejde. Borgeren skal opleve at blive mødt med respekt og forståelse og skal så vidt muligt møde de samme medarbejdere.

En god og værdig pleje af høj kvalitet tager udgangspunkt i faglig udvikling og kompetente medarbejdere. Der er brug for et tæt samarbejde på tværs af fagligheder og aktører, så borgeren oplever en sammenhængende indsats af høj kvalitet, også når flere aktører er involveret. Det kan for eksempel være efter en indlæggelse, hvor et godt samarbejde med hospitalet er afgørende.


Velfærdsteknologi kan være med til at styrke muligheden for et selvstændigt liv. Derfor skal vi bruge velfærdsteknologi, når det giver mening for borgerens livskvalitet og selvbestemmelse.

Mål:

Borgere med behov for støtte og pleje oplever en værdig og tryg pleje med udgangspunkt i et respektfuldt samarbejde og fokus på borgerens selvbestemmelse.

Sådan vil vi nå i mål:

 • Vi vil have fokus på, at alle indsatser tager udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og ressourcer
 • Vi vil sikre, at alle borgere og pårørende oplever at blive mødt med venlighed, værdighed og respekt
 • Vi prioriterer sammenhæng og kontinuitet i plejen, dygtig og synlig ledelse og faglig udvikling for vores medarbejdere, for at skabe bedst mulig kvalitet
 • Vi vil samarbejde tæt med eksterne samarbejdspartnere, blandt andet praktiserende læger og hospitaler
 • Vi vil arbejde systematisk og tværfagligt med tidlig opsporing af sygdom, funktionstab og risikofaktorer samt med rehabilitering
 • Vi vil indtænke velfærdsteknologi i vores indsatser
 • Vi vil sikre, at borgeren oplever én indgang til kommunen og at det er let at få overblik over, hvad man kan søge om støtte til og hvordan

 

 

Hvis du har komplekse behov

I Høje-Taastrup Kommune skal man kunne få den støtte og behandling, der passer til ens behov, også hvis de er komplekse. Derfor skal vi også kunne yde specialiseret støtte for eksempel til borgere med demens, borgere med flere forskellige sygdomme samtidig, socialt udsatte borgere eller borgere med komplekse medicinbehov.

Det kræver et særligt fokus, tværfaglighed og de rette kompetencer, så vi sikrer, at alle borgere får en tryg og værdig pleje, hvor de har mulighed for at bestemme selv.

Mål:

Borgere med stort eller komplekse behov for støtte oplever en værdig og tryg pleje med udgangspunkt i et respektfuldt samarbejde of fokus på borgerens selvbestemmelse.

Sådan vil vi nå i mål:

 • Vi vil have fokus på kompetenceudvikling indenfor blandt andet værdighed, tidlig opsporing og medicinhåndtering
 • Vi vil være opsøgende og sikre indsatser for borgere i potentielt sårbar situationer, f.eks. når man mister en ægtefælle eller bliver ramt af alvorlig sygdom
 • Vi vil gøre en særlig indsats for at sikre selvbestemmelsen for de borgere, der ikke selv kan udtrykke deres ønsker, blandt andet ved at benytte plejetestamenter, livshistorier og ved at involvere de pårørende.
 • Vi vil understøtte initiativer, der giver mulighed for, at særligt svækkede eller sygdomsramte borgere kan deltage i aktiviteter og fællesskaber

 

 

En særlig indsats for borgere med demens og deres pårørende

Demens har vidtrækkende konsekvenser og påvirker både det menneske, der rammes af sygdommen, men også de pårørende.

Demens er en fremadskridende sygdom og derfor er en tidlig opsporing og indsats vigtig. Ved at sætte tidligt ind med støtte, skaber vi de bedste forudsætninger for et trygt og værdigt liv med demens, hvor vi kan forebygge et for hurtigt tab af dagligdagsfunktioner.

 

Også yngre mennesker kan blive ramt af demens. Dette er ofte en særligt svær situation, ikke mindst hvis man er på arbejdsmarkedet eller har hjemmeboende børn.
 

Når man lever med en demenssygdom, kan ens ret til selv at bestemme over eget liv blive udfordret, hvis man ikke er i stand til at udtrykke sine ønsker. Det gør det særligt vigtigt, at vi altid tager udgangspunkt i det enkelte menneske og hans eller hendes livshistorie for at kunne understøtte livskvalitet og selvbestemmelse. 

Pleje og omsorg til mennesker med en demenssygdom kræver et højt fagligt niveau og sammenhængende indsatser. Medarbejderne holder sig opdaterede om den nyeste viden og evidens og arbejder aktivt med at omsætte viden til praksis. F.eks. ved at arbejde med sansestimuli for at skabe større ro og balance og hvordan man skaber demensvenlige omgivelser. 

Fællesskab og meningsfulde aktiviteter er vigtige for alle, men det kan blive en udfordring, når man lever med en demenssygdom. Hvad der er meningsfuldt, vil ændre sig i takt med, at demenssygdommen udvikler sig og vil altid variere fra person til person. Det skal vi kunne imødekomme og skabe trygge og meningsfulde aktiviteter for borgere med demens, uanset hvem de er.


Mange pårørende til mennesker med demens, oplever selv at få vendt op og ned på deres hverdag. Det kan blandt andet føre til overbelastning eller isolation og derfor er det vigtigt, at vi også er opmærksomme på at støtte de pårørende. 

 

Mål:

Borgere med demens og deres pårørende oplever at få kompetent og målrettet hjælp og støtte, der tager udgangspunkt i deres behov, ønsker og ressourcer

 

Sådan vil vi nå i mål:

 • Vi vil sikre en tidlig og sammenhængende indsats for borgere med demens
 • Vi følger den nationale demenshandleplan
 • Vi prioriterer et højt fagligt niveau og løbende kompetenceudvikling indenfor demens
 • Vi vil skabe meningsfulde fællesskaber og aktiviteter for borgere med demens
 • Vi vil sikre aflastning, støtte og undervisning til pårørende
 • Vi vil udbrede viden om demens i lokalsamfundet for at skabe et demensvenligt samfund

 

 

Den sidste levetid

Den sidste levetid er en sårbar tid. Også for de pårørende. Tryghed og omsorg er afgørende og borgeren skal have selvbestemmelse til det sidste - også når det gælder døden. Det er vigtigt, at man kan tage afsked med livet, på den måde man ønsker, for at få en værdig død.

De pårørende skal også føle sig hørt og inddraget, i respekt for den døendes ønsker. Det kræver fleksibilitet og et tæt samarbejde mellem den døende, de pårørende og kompetence medarbejdere.

Mål: 

Alle borgere skal opleve en værdig afslutning på livet, hvor deres ønsker respekteres.

Sådan vil vi nå i mål:

 • Vi vil sikre, at medarbejdere kender og så vidt muligt handler i tråd med den døendes ønsker, blandt andet ved at benytte livstestamenter
 • Vi vil arbejde for, at man kan dø i trygge rammer og at ingen dør ufrivilligt alene. Vi prioriterer et tæt samarbejde mellem medarbejdere, den døende og pårørende for at sikre sammenhæng, kontinuitet og tryghed
 • Vi vil sikre et højt kompetenceniveau inden for smertelindring, så den sidste tid kan blive så smertefri som muligt
 • Vi vil sikre at medarbejderne er rustet til samtaler om døden, også når det er svært

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje