Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Beskæftigelsesplanen 2023-2024

Beskæftigelsesplanen 2023-2024

Indledning

Beskæftigelsesplanen 2023-2024 sætter retning for beskæftigelsesindsatsen i Høje-Taastrup Kommune i de kommende år. 

Det er ambitionen, at færrest mulige borgere i kommunen skal være på offentlig forsørgelse og at virksomheder og arbejdspladser i kommunen skal have den rette arbejdskraft til rådighed.

I Høje-Taastrup Kommune tror vi på at, både borgeren, medarbejderen og virkeligheden virker i beskæftigelsesindsatsen. Et trygt og tillidsfuldt samarbejde med borgeren om at opnå lønnede timer er en af de primære hovedveje i arbejdet. Opkvalificering af ledige er samtidig væsentligt for at robustgøre kommunens arbejdsstyrke. For særligt de udsatte borgere vil der samtidig være fokus på at levere en sammenhængende indsats, som tager højde for borgerens forskellige problematikker.

Beskæftigelsesplanen er opbygget omkring 4 temaer, som samlet skal bidrage til at indfri målet om at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse og sikre den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne. Inden for hvert tema er der en beskrivelse af de vigtigste indsatser, som skal sikre at målene nås, hvoraf nogle af indsatserne er nye og nogle er videreførelse af tiltag, der har været i gang, og som har skabt gode resultater for forskellige målgrupper.

De nationale rammevilkår

Beskæftigelsesplanen 2023-2024 kommer efter en periode med højkonjunktur og generel faldende ledighed. Aktuelt er Beskæftigelsesministeriets forventning, at den fremtidige økonomiske udvikling vil være afdæmpet og det kan have betydning for ledigheden. Den generelle ledighedsudvikling og den økonomiske udvikling har betydning for kommunens beskæftigelsesindsats og for udviklingen i ledighed i den kommende periode.

Regeringen har lagt op til at den kommunale beskæftigelsesindsats skal gentænkes, så den opleves mere værdig for den enkelte borger, tager bedre hånd om de udsatte borgere og sætter kommunerne mere fri til selv at tilrettelægge de beskæftigelsesrettede indsatser.  Derudover skal beskæftigelsesindsatsen i højere grad fokuseres omkring en virksomhedsrettet indsats og brug af lønnede timer. Og så flyttes ansvaret for dagpengemodtagere til A-kasserne, i de første 3 måneder af deres ledighedsperiode fra 2024. Der er samtidig lagt op til større besparelser på området.

Det er alt sammen noget, som får betydning for beskæftigelsesindsatsen i Høje-Taastrup kommune og som følges nøje. 

Tema 1: Vi øger andelen af unge, som er i job og uddannelse 

Målsætning 1: Vi reducerer det samlede antal unge der modtager offentlig forsørgelse.

Per 1. juni 2023 er der 233 unge, målt som fuldtidspersoner, i alderen 18-29 år, der modtager uddannelseshjælp i Høje-Taastrup Kommune. Det tal har været stabilt siden 2019, dog med et lille fald blandt de uddannelsesparate og en mindre stigning hos de aktivitetsparate, som udgør størstedelen af målgruppen med 170 personer. Der skal i den kommende periode være et særligt fokus på de unge, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Derudover skal indsatsen være mere opsøgende og fokuseret for den særlige gruppe af unge borgere, som står helt uden for fællesskabet og hverken er kendte i uddannelses- eller beskæftigelsesregi. Dette skal fortsat ske i sammenhæng med den kommunale ungeindsats (KUI).

Målet om at øge andelen af unge, som er i job eller uddannelse skal nås via nedenstående indsatser.

Individuel indsats i komplekse sager 

De unge længst væk fra arbejdsmarkedet har ofte mange udfordringer udover ledighed. Der er ofte behov for at indsatsen er ”håndholdt” og tæt på borgeren. 

Den unge skal have mulighed for en koordineret og tværfaglig indsats, blandt andet ved at få tilbudt en ungeguide, der indgår i tæt samspil med beskæftigelsesområdet. I kommunen har vi gode erfaringer med at det styrker den unges kompetencer og mod på at tage fat på voksenlivet, samtidigt med at den unge kommer tættere på et uddannelsesvalg. Vi vil derfor fortsat benytte denne mulighed til at øge andelen af unge, der modtager en beskæftigelsesrettet plan og deraf følgende tilbud.  

Mere tværfagligt samarbejde og dialog 

Som et nyt tiltag etableres Ungekoordineringen, som er et forum der kontinuerligt mødes omkring den unge på tværs af fagcentre og sektorer. Forummet skal sikre, at alle unge med sammensatte behov, får en koordineret tværfaglig indsats med samtænkte tilbud. Ligeledes er der fokus på at den unge inddrages i valget af de løsninger, der sættes i værk. Det forventes at initiativet vil øge andelen af unge der bliver afklaret i forhold til fremtiden og fremtidig forsørgelse allerede ved det fyldte 18. år.    

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 

I Høje-Taastrup Kommune er der cirka 70-80 unge borgere (ud af de 170 aktivitetsparate), der er tilknyttet STU. Der er opnået gode resultater ved at tilknytte et fast team, der følger borgeren under STU-forløbet og sikrer, at borgeren er så afklaret som muligt ift. fremtidige ønsker og muligheder, efter endt STU. Dette initiativ fortsætter i perioden 2023-2024. 

Flere unge med handicap skal støttes til at komme ind i arbejdsfællesskabet

Der vil være fokus på at få unge borgere med handicap i beskæftigelse, ved blandt andet fortsat at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger og det tværfaglige samarbejde. Yderligere skal der udvikles og skrues op for brugen af indsatser såsom Specialpædagogisk støtte, isbryderordningen mv. for at sikre at den unge borger kan klare sig på lige fod med andre, selvom denne har en funktionsnedsættelse. 

Tema 2: Vi hjælper udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet 

Målsætning 2: Øge antallet af ydelsesmodtagere der får lønnede timer (Måling fra Jobindsats.dk)

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Høje-Taastrup Kommune har været dalende gennem de sidste 4 år og der er per 1. juni 2023 395 aktivitetsparate, målt som fuldtidspersoner, kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Sammen med de 122 borgere der per 1. juni 2023 var i ressourceforløb, er denne målgruppe karakteriseret ved at have komplekse problemstillinger udover ledighed og de har behov for en sammenhængende indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet. 

Aktuel viden peger på at lønnede timer på en arbejdsplads er virksomt for udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet og for deres trivsel og livsmestring generelt. Det tætte virksomhedssamarbejde også omkring denne gruppe af borgere vil derfor fortsat være i fokus.

Indsatsen for de udsatte borgere kræver oftest en kombination af flere parallelle indsatser på tværs af kommunens områder. Borgerens forløb skal være sammenhængende med et helhedsorienteret syn på borgerens ressourcer og udfordringer. Det vil være også være fokus på i den kommende periode.

Målet om at hjælpe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet skal nås via nedenstående indsatser.

Beskæftigelseshuset og lønnede timer

Beskæftigelseshuset er et nyt tiltag fra 2022, hvor der skabes nye typer af forløb for særligt de udsatte målgrupper. Lønnede timer og småjobs er omdrejningspunkt for indsatsen. De borgere, der umiddelbart ikke er klar til at indgå i et virksomhedsrettet tilbud, får tilbudt et kombinationsforløb bestående af parallelle indsatser, som skal gøre borgeren klar til at deltage i et virksomhedsrettet forløb. Borgeren vil blive mødt med en kombination af vejledning, opkvalificering, mentorfunktion og sociale indsatser. 

Indsats i de boligsociale områder

Der er gode erfaringer med den fremskudte beskæftigelsesindsats i de udsatte boligområder. Her er der en tæt dialog med boligselskaberne og borgerne i området med forløb, som har til formål at borgerne opnår tilknytning til arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.

Tema 3: Vi samarbejder med virksomhederne om at sikre kvalificeret arbejdskraft

Målsætning 3: Dialog med 50% af virksomhederne i Høje-Taastrup Kommune med 5 eller flere ansatte  

Der er per 1. juni 998 borgere, målt som fuldtidspersoner, som er visiteret som forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen har de seneste år været dalende, men den dalende udvikling er vendt hen over sommeren 2023.   

Samtidig er der virksomheder og arbejdspladser i kommunen, som mangler kvalificeret arbejdskraft. 

Behovet for et tæt samarbejde med virksomhederne om at sikre kvalificeret arbejdskraft er derfor stadig stort og det giver samtidig en mulighed for at hjælpe kommunens ledige med at opnå lønnede timer, og derved få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Høje-Taastrup Kommune har igennem mange år haft et tæt samarbejde med kommunens virksomheder omkring at matche borgers kompetencer og virksomhedens behov, ligesom der er indgået partnerskabsaftaler med flere af kommunens virksomheder. Det er dette samarbejde der skal bygges videre på. 

Samtidig skal der være fokus på at sikre arbejdskraft til kommunens arbejdspladser, særligt på de store velfærdsområder. Det kan både være ved at gøre arbejdspladserne mere bevidste om mulighederne for rekruttering og dels ved at støtte dem i at tage imod de ledige. Der vil også være fokus på at skabe småjobs og lønnede timer på kommunens arbejdspladser, da erfaringer viser at blot få timers ansættelse kan vokse til flere til gavn for både borgeren og arbejdspladsen. Der gøres aktuelt erfaringer med at give udvalgte kommunale arbejdspladser på børne- og ældreområdet en ekstra hånd når de ”onboarder” ledige borgere, så arbejdspladsen opgave i forbindelse med rekruttering bliver mindre. 

Målet om at samarbejde med virksomhederne om at sikre kvalificeret arbejdskraft skal nås via nedenstående indsatser.

Nedbringelse af langtidsledighed for jobparate

Der er i dette tema desuden fokus på hvilke indsatser, der kan anvendes for at nedbringe ledigheden hos de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de forsikrede ledige, som ofte er dem, der er tættest på at kunne træde ind hos virksomhederne.

Fra 2024 overgår ansvaret for dagpengemodtagere i de første 3 måneder af deres ledighedsperiode til A-kasserne. Det kan give en risiko for at de dagpengemodtagere der overgår til jobcentret, vil have en øget risiko for langtidsledighed. Der vil derfor være et særligt fokus på et tæt samarbejde med A-kasserne om deres nye opgave.

Fokus på opkvalificering

Der vil være et særligt fokus på at opkvalificere ledige borgere ved brug af en bred vifte af uddannelsesmæssige redskaber, herunder anvendelsen af revalidering. Med genindførslen af muligheden for 110% dagpengesats på udvalgte uddannelser, vil flere ufaglærte ledige kunne uddannes, så arbejdsstyrken i kommunen på sigt robustgøres i forhold til konjunktursvingninger. Der vil også stadig være fokus på voksenlærlingeordningen, som har sikret at flere og flere ledige får støtte til at lave et brancheskift eller gå fra ufaglært til faglært. 

Tema 4: Vi samarbejder værdigt med borgerne

Det er vigtigt for Høje-Taastrup Kommune, at borgerne oplever at deres samarbejde med kommunen er tillidsfuldt, trygt og meningsfuldt. Det er essensen i værdighed hos Høje-Taastrup Kommune. 

Det kræver blandt andet, at medarbejderne har de rette kompetencer og at indsatserne er tilrettelagt på en måde, så borgerne kan tage aktiv del i deres eget forløb. Det er der blandt andet arbejdet med ved kursusforløb for medarbejderne og ved at styrke den sammenhængende indsats omkring borgeren. 

Der er meget der tyder på, at det har virket og at borgerne generelt er tilfredse med samarbejdet. Det ses blandt andet ved at antallet af klagesager på området er halveret over de seneste år. 

Men der er brug for mere viden om borgernes oplevelse af samarbejdet med kommunens beskæftigelsesindsats og derfor deltager kommunen i KL’s tværkommunale borgerundersøgelse, i første omgang i form af et pilotprojekt. Når resultaterne fra undersøgelsen foreligger, vil det være muligt at arbejde mere målrettet med de steder kommunen kan gøre det bedre, så borgerne oplever et trygt og værdigt samarbejde omkring deres ledighed.

 

 

 

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje