Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Naturbeskyttelse Bygge- og beskyttelseslinjer

Bygge- og beskyttelseslinjer

Bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer sikrer, at områder ved kysterne, søer og fortidsminder friholdes for bebyggelse og andre væsentlige ændringer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer og omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb, således at de kan bevares som værdifulde landskabs- og/ eller kulturelementer.

Samtidig er denne beskyttelse med til at sikre deres værdi som levesteder for dyr- og planter og som spredningskorridorer.

Sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og strandbeskyttelseslinjen regulerer enhver ændring i tilstanden, f.eks. terrænændringer, tilplantning, bebyggelse m.m., mens skovbyggelinjen og kirkebyggelinjen kun regulerer bebyggelse, herunder master, siloer m.m.

Kommunen har mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra bygge- og beskyttelseslinjerne.

Find information om

Fortidsmindebeskyttelseslinjen er på 100 m omkring alle synlige fortidsminder målt fra fortidsmindets yderste kant (f.eks. højfoden) jf. naturbeskyttelseslovens § 18.  

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer.  

Der skal tages hensyn til fortidsmindernes betydning i landskabet, samt indsigt til og fra fortidsmindet. Desuden skal de arkæologiske lag omkring fortidsmindet sikres, idet der ofte er mange kulturhistoriske levn tæt på disse. Der må derfor ikke foretages ændringer inden for 100 m omkring synlige fortidsminder. Skjulte fortidsminder, sten, træer o. lign., er dog undtaget. Forbuddet gælder enhver tilstandsændring såsom byggeri, gravearbejde, hegning, plantning, placering af campingvogne o. lign.  

For at hindre at fortidsminderne beskadiges ved dyrkning af de omgivende arealer, er der efter museumsloven fastlagt en dyrkningsfri bræmme på to meter rundt om fortidsmindet. Det vil sige, at der på fortidsmindet og inden for en afstand af to meter ikke må foretages jordbehandling, bygges, tilplantes eller bruges metaldetektorer. Museumsloven hører under Kulturstyrelsen. Du kan læse mere på Kulturstyrelsens hjemmeside

På arealet uden for to-meter-bræmmen er almindelig landbrugsmæssig drift tilladt. Tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende er dog ikke tilladt. Almindelig landbrugsmæssig drift og let hegning, undtaget tilplantning, er undtaget fra forbuddet.  

Bestemmelsen administreres restriktivt, men kommunen har mulighed for at dispensere, hvis det konkret vurderes, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet. Der skal dog særlige begrundelser til, før der kan meddeles dispensation.  

Du kan se den vejledende registrering af fortidsmindebeskyttelseslinjen på Miljøportalens arealinfo.  

Lovbestemmelsen om linjerne finder du i Naturbeskyttelseslovens § 18.

Landets kirker, der ligger helt eller delvist åbent i landskabet, er sikret mod bebyggelse, der kan skæmme kirken. Desuden kan en del af området omkring kirken være fredet.

Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Bestemmelsens formål er at beskytte kirker der ligger helt eller delvist i det åbne land mod bebyggelse, der kan virke skæmmende på kirken.

Kommunen har mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra forbuddet, men bestemmelsen administreres restriktivt.

Lovbestemmelserne om linjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 19.

Exner-fredninger omkring kirkerne

Omkring en del af kirkerne i landet er der indgået frivillige fredningsaftaler for de helt nære omgivelser, de såkaldte Exner-fredninger. Såfremt man ønsker at foretage ændringer inden for disse områder kræver det Fredningsnævnets godkendelse.

Du kan se de fredede områder omkring kirkerne på Danmarks Arealinformation.

Kirkeomgivelser i kommuneplanen

Der er i kommuneplanen, som en del af de kulturhistoriske områder, udpeget områder for ”kirkeomgivelser”. Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser gælder bl.a., at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø. Læs mere i kommuneplanen

Skovbyggelinjen er knyttet til alle eksisterende og nye private skove på 20 ha eller derover samt offentlige skove over ½ ha. Den omfatter som udgangspunkt 300 m fra skovbrynet. I byområderne er skovbyggelinjen ofte mindre end 300 meter.

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst.

Ved skove forstås arealer, der er bevoksede med træer med mindre der er tale om deciderede landbrugsafgrøder.

Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende.

Skovbyggelinjen er den af bygge- og beskyttelseslinjerne, der administreres mindst restriktivt. Inden kommunen vurderer, om en ønsket dispensation kan opnås, skal kommunen foretage en høring af skovejeren.

Er du i tvivl om din ejendom er pålagt skovbyggelinje, så kontakt kommunen. Når du kontakter kommunen, er det vigtigt at oplyse matrikelnummer på ejendommen, du ønsker oplysninger om.

Du kan også selv finde den vejledende registrering af skovbyggelinjerne på Miljøportalens arealinfo.

Lovbestemmelserne om linjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 17.

Der er søbeskyttelseslinje på 150 m omkring alle søer med en vandflade på mindst 3 ha.

Åbeskyttelseslinjen er på 150 m. omkring en række udpegede vandløb. Der er tale om vandløb, som den 1. september 1983 havde en bundbredde på mindst 2 m. Vandløbene er omfattet, selv om bundbredden nu ikke længere er 2 m.

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for planter og dyr.

Inden for en afstand af 150 meter fra større søer og åer må der ikke foretages ændringer i tilstanden. Du må således ikke placere ny bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.), ændre i terrænet eller plante. Almindelig landbrugsdrift er dog undtaget fra forbuddet. Vær opmærksom på, at det også kræver dispensation at plante juletræer.

Der gælder særlige regler for plantning af energiafgrøder. Du kan læse mere om regler for energiafgrøder på Naturstyrelsens hjemmeside.

Bestemmelsen administreres restriktivt, men kommunen kan i særlige tilfælde meddele dispensation.

Du kan se den vejledende registrering af sø- og åbeskyttelseslinjerne på Miljøportalens arealinformation.

Lovbestemmelsen om linjerne finder du i Naturbeskyttelseslovens § 16.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje