Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Naturbeskyttelse Natura 2000

Natura 2000

Find information om

Høje-Taastrup Kommune har i perioden 2015-2022 deltaget i EU-projektet RigKilde-LIFE, der har haft til formål at genoprette naturtilstanden i de sjældne og sårbare mosetyper rigkær og kildevæld.

Projektet foregik i et samarbejde mellem Thisted, Struer, Jammerbugt, Faxe, Furesø, Egedal, Allerød, Rudersdal og Høje-Taastrup Kommune, samt Naturstyrelsen Fyn.

Der er udarbejdet en opfølgende plejeanvisning for pleje af projektområdet Vasby Mose og Sengeløse Mose, der er optaget som tillæg til den gældende Natura 2000-handleplan.

Du kan læse meget mere om projektet og områderne på RigKildelife hejmmeside. Her kan også hentes oplysninger fra det afsluttende seminar, samt de afsluttende rapporter, herunder bl.a. Best Practice og Lægmandsrapporten.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU og består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper, samt vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I Danmark er der udpeget 252 naturområder - Natura 2000 områder. Et af disse naturområder er Vasby mose og Sengeløse mose i Høje-Taastrup Kommune.

Staten har udarbejdet en Natura 2000-plan for hver af de 252 Natura 2000 områder. Planen beskriver hvorfor området er udpeget, trusler mod naturværdierne, tilstand og bevaringsstatus, samt de langsigtede mål for området og hvad indsatsprogrammet for den gældende periode er.

Den konkrete plan for Natura 2000 området Vasby Mose og Sengeløse Mose kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

De statslige Natura 2000-planer skal følges op af kommunale handleplaner.

Høje- Taastrup Kommune har udarbejdet en handleplan for Natura 2000- området for Vasby Mose og Sengeløse Mose for 2. planperiode 2016-2021. Handleplanen blev endelig vedtaget på byrådet den 25. april 2017. Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose 2016-2021 beskriver, hvordan kommunen har tænkt, at målene i statens Natura 2000-plan for moseområderne kan opnås.

Tillæg til Natura 2000-handleplanen

I forbindelse med de gennemførte naturplejeindsatser i EU LIFE-Rigkilde projektet 2015-2022 i Vasby Mose og Sengeløse Mose er der udarbejdet en plejeanvisning, der optages, som et Tillæg til Natura 2000-handleplanen. Plejeanvisningen skal sikre, at kommunen i de kommende år følger op på de gennemførte indsatser. Ved den kommende revision af Natura 2000-handleplanen vil et resume af plejeanvisningen blive indarbejdet.  

Som ejer af arealer indenfor Natura 2000-områder skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen også selvom de ikke normalt kræver tilladelse eller lignende. Læs mere om anmeldeordning Natura 2000.

Der er i 2014 gennemført en undersøgelse om vandforholdene i Natura 2000-området, Vasby mose og Sengeløse mose. Resultaterne bygger på lokale data indsamlet i og omkring de to moser.

Læs mere om den indsamlede viden i den tekniske rapport Samspillet mellem grundvand, natur og overfladevand i Vasby mose og Sengeløse mose (Natura 2000 område), Høje-Taastrup Kommune.

Der er lavet en supplerende undersøgelse i 2015. Læs mere om den seneste viden i Den Supplerende undersøgelse og opstilling af moniteringsprogram for Vasby Mose og Sengeløse Mose..

I 2012 er der lavet en generel undersøgelse af vandforholdene i Vasby og Sengeløse moser. Læs Rapport om vandforhold i Vasby og Sengeløse moser..

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med private lodsejere gennemført projekter inden for kommunens Natura 2000 område - Vasby Mose og Sengeløse Mose - med støtte fra EU og Miljø- og fødevareministeriet. Det drejer sig om rydnings- og hegningsprojekter finansieret via de statslige landdistriksmidler (LDP) og Life Nature Puljen.

Rydnings- og hegningsprojekter finansieret via de statslige landdistriksmidler (LDP)

Sted Projekt Periode
Rigkilde - Langengen matr. nr. 2k, Vasby Mose Rydning og hegning af 3,3 ha 2016-2018
Rigkilde - Hultoften 13, Sengeløse Mose Hegning 1,6 ha 2017-2019
Rigkilde - Ole Rømers Vej 7 og 17, Sengeløse Mose Hegning af 7,2 ha 2017-2019
Rigkilde - Enghavegårdsvej 23 -37 Rydning af 1,0 ha og hegning af 4,4 ha 2019-2021
Rigkilde - Kirkestien 26 og 34  Hegning af 2,4 ha 2020-2022
Rigkilde - Tjørnestykket, matrikel 2p Katrinebjerg Hgd  Rydning af 2,13 ha og hegning af af 5 ha 2020-2022
Enghavegårdsvej 2 - matr.nr. 4c Sengeløse By Hegning af 4,59 ha 2021-2023
Engbrinken - matr.nr. 8f, 8g og 10i Sengeløse By Hegning af 3,93 ha 2021-2023
   

Rydnings-og hegningsprojekter finansieret via RigKilde-Life projektet

Sted Projekt Periode
Rigkilde - Kirkestien 40, 42, 44, 46b, 52 Rydning af 0,7 ha og hegning af 3,2 ha 2017-2018
Rigkilde - Hultoften 13, Sengeløse Mose Rydning af 0,9 ha 2017-2019
Rigkilde - Hultoften, matr. nr. 10k Sengeløse By Hegning af 2,5 ha 2018
Rigkilde - Ole Rømers Vej 7 og 17, Sengeløse Mose Rydning af 3,2 ha 2017-2019
Rigkilde - Enghavegårdsvej 23 - 37 Rydning af 1,5 ha og hegning af 0,1 ha 2019-2021
Rigkilde - Kirkestien 26 og 34  Rydning af 1 ha 2020-2022
Rigkilde - Tjørnestykket, matrikel 2p Katrinebjerg Hgd  Rydning af 0,82 ha 2020-2022
Rigkilde - Enghavegårdsvej 2 Rydning af 1,54 ha 2021 
Engbrinken - matr.nr. 8f, 8g og 10i Sengeløse By  Rydning af 1,35 ha 2021

Ud over at Vasby Mose og Sengeløse Mose er udpeget til Natura 2000-område, er moserne også fredet. Læs mere om naturpleje i plejeplanerne for de fredede moser - Vasby Mose og Sengeløse mose – under Fredede områder. 

Læs mere om projekterne  på Rigkilde Lifes hjemmeside

EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje