Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Lejebolig Beboerklagenævn

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelser i sager, hvor lejere i almene boliger og boligorganisationer er uenige.

Beboerklagenævnet træffer afgørelser i konkrete tvister/uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er altså ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe den ene part med at føre sag mod den anden.

Du kan kontakte sekretariatet, hvis du ønsker oplysning om praktiske forhold i forbindelse med sagens indbringelse.

Har du brug for råd og vejledning, kan du gå til en advokat eller henvende dig hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller til Retshjælpen.

Find information om:

 • Boligforeningen AAB
 • Boligselskabet AKB Taastrup v/KAB
 • Høje Taastrup Boligselskab v/KAB
 • Taastrup almennyttige Boligselskab v/DAB
 • Danske Funktionærers Boligselskab v/Domea.dk
 • Lejerbo Høje Taastrup
 • Boligforeningen VIBO
 • Hedebo Almene Boligselskab
 • Boligforeningen 3B

Husordensovertrædelser / overtrædelse af ordensreglement:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning samt tilbagebetaling af depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelser
 • Råderet, herunder retten til at foretage installationer og lave forbedringer i lejemålet
 • Indsigelser over vand- og varmeregnskaber
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjenester
 • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer

 • Sager om erhvervslejemål
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Rigtigheden af en lejeforhøjelses beregning
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om hvorvidt beboerdemokratiske beslutninger er hensigtsmæssige

Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at der er behov for egentlig bevisførelse i forbindelse med en sag – eksempelvis vidneafhøring, syn og skøn m.v. - kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til boligretten.

Når du indbringer en sag for beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt. Du skal præcist angive, hvad du vil klage over. Husk at oplyse adressen på det lejemål klagen drejer sig om samt dit navn.

Du kan enten sende en e-mail eller et brev om sagen. Find oplysninger om mail og adresse under Kontakt Beboerklagenævnet.

Det er vigtigt, at du ved indbringelsen vedlægger det materiale, som du mener er vigtigt for din sag, det vil sige alt relevant dokumentation (for eksempel kopi af lejekontrakten og den korrespondance der har været i sagen).

Beboerklagenævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Det betyder, at hvis du glemmer at medsende materiale ved sagens indbringelse, spørger vi selv efter det, hvis det er nødvendigt til behandling af din sag.

Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse.

Hvis en part i en sag ikke svarer, kan nævnet vælge at lægge den anden parts fremstilling til grund for afgørelsen.

Det koster 147 kroner (2020) at få behandlet en sag (beløbet reguleres hvert år 1. januar).

Når du har indbragt en sag for nævnet, vil du få et brev tilbage, hvori vi kvitterer for modtagelsen af din klage. I vores brev vil du finde et konto nr. til indbetaling af de 147 kroner (2020) som det koster at få behandlet sagen.

Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt. Du skal præcist angive, hvad du vil klage over. Husk at oplyse adressen på det lejemål klagen drejer sig om samt dit navn.

Find oplysninger om mail og adresse under Kontakt Beboerklagenævnet.

Når Beboerklagenævnet har truffet afgørelse, er Beboerklagenævnet ude af sagen og foretager sig ikke yderligere.

Er du ikke enig i afgørelsen?

Er du ikke enig i Beboerklagenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for Boligretten. Dette skal du gøre, inden der er gået 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen. Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe dig med at klage til boligretten. Du kan eventuelt henvende dig til boligretten for yderligere informationer eller du kan kontakte en advokat, en retshjælp med videre.

Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe dig med at få dit tilgodehavende eller med at få modparten til at efterleve nævnets afgørelse. Her må du søge hjælp hos en advokat, retshjælp, lejerforeninger med videre.

Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer - en formand samt en udlejer- og en lejerepræsentant.

Formanden skal være jurist og udpeges af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Han må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssig interesseret i ejendomshandler.

De 2 andre medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og de større lejerforeninger i kommunen. De 2 medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold

Ved behandling af sager om overtrædelse af ejendommens husorden tiltrædes nævnet af et socialt sagkyndigt medlem.

Udnævnelsen af formand og øvrige medlemmer sker for en 4 årig periode.


I perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 består nævnets medlemmer af følgende:


Formand: Helle Koch

Stedfortræder: Benny Kirkegaard

Udlejerrepræsentant: Kurt Kristensen

Stedfortræder: Berit Breiner

Stedfortræder: Kirsten Jensen

Socialt sagkyndig: Jill Larsen

Suppleant: Grete Munk Pedersen

Beboerklagenævnet bliver betjent af et sekretariat i Byrådscentret.

Nævnets adresse er: Beboerklagenævnet i Høje Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Beboerklagenævnet kan endvidere kontaktes på e-mail bkn@htk.dk eller telefonisk til Beboerklagenævnets sekretær på telefon 43 59 18 31 i kommunens åbningstid.

Du er måske også interesseret i

Lejernes frie retshjælp

Få gratis juridisk rådgivning af kompetente studerende

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje