Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Lejebolig Huslejenævn

Huslejenævn

Huslejenævnet i Høje-Taastrup Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejere og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.

Huslejenævnet i Høje-Taastrup Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.

Huslejenævnet kan behandle følgende typer af sager:

 • formalia i forbindelse med varslinger
 • lejens størrelse og lejeforhøjelser
 • vedligeholdelse og istandsættelse
 • tilbagebetaling af depositum
 • installationer og forbedringer, lejers råderet
 • betaling for varme, vand, antenne og elektroniske kommunikationstjenester
 • nedsættelse af beløbet til hensættelse til vedligeholdelse i Grundejernes Investeringsfond
 • forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelse
 • forhåndsgodkendelse af lejen ved indretning af lejligheder i tagetager
 • godkendelse af førlejen og brugsværdiforøgelsen i ubeboede private byfornyede lejemål
 • godkendelse af forhøjet depositum og forudbetalt leje ved indflytning
 • husordenssager

Find information om:

Lejemålet kan være en almindelig lejlighed i en udlejningsejendom, en udlejet ejerlejlighed, en udlejet andelslejlighed eller et udlejet parcel- eller rækkehus.

Det udlejede kan også være et værelse, som enten er en del af udlejers egen bolig eller er et såkaldt klubværelse (separat enkeltværelse).

Der kan også være tale om, at en lejer fremlejer sit lejemål eller et eller flere værelser.

Både lejere og udlejere kan indbringe sager for Huslejenævnet. Indbringelse af en sag for Huslejenævnet skal ske skriftligt på mail eller brev. Du skal medsende disse oplysninger:

 • en præcis beskrivelse af, hvad du ønsker, at nævnet skal tage stilling til
 • oplysning om adressen på det lejemål, som klagen drejer sig om
 • dit navn og kontaktoplysninger (f.eks. mail, telefonnr. eller adresse)
 • relevant dokumentation (kopi af lejekontrakten og af relevant korrespondance i sagen)

Når huslejenævnssekretariatet har modtaget dit brev/indbringelsen, vil du få tilsendt et kvitteringsbrev, hvor du bliver bedt om at indbetale et gebyr for sagens behandling.

Klagen/indbringelsen af sagen sendes på e-mail til hln@htk.dk eller med brev til Høje-Taastrup Huslejenævn, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup.

Indbringelse af sag for nævnet: kr. 357 pr. sag.

Gebyret for indbringelse af sagen tilbagebetales ikke, heller ikke hvis klager får medhold.

Får lejer fuldt medhold i sin klage, skal udlejer betale et gebyr på kr. 6.827 pr. sag til huslejenævnet.

Indbringelse af sag om forhåndsgodkendelse af lejen for en ejer- eller andelsbolig: kr. 596.

De ovennævnte gebyrer er fastsat for 2024. Gebyrerne reguleres én gang årligt den 1. januar.

Hvis en lejer får fuldt medhold i sin klage, skal udlejeren betale en del af de udgifter, der er forbundet med sagens behandling ved Huslejenævnet. Udlejerens andel af udgifterne vil være kr. 2.165 (2019). Fuldt medhold vil sige, at alle lejerens krav imødekommes, og udlejer har tabt sagen i Huslejenævnet. 

En ikke tabt sag for udlejeren er, når afgørelsen ikke fuldt ud imødekommer alle lejerens klagepunkter, eller hvor der indgås forlig mellem parterne. Det er Huslejenævnet, som beslutter, om der skal betales for sagens behandling.

Huslejenævnet kan kontaktes på e-mail hln@htk.dk eller telefonisk til Huslejenævnets sekretær på telefon 43 59 18 42 i kommunens åbningstid. 

Nævnet består af 3 medlemmer: 1 formand, der er jurist, og 2 øvrige medlemmer, der er udpeget af henholdsvis de større grundejer- og lejerforeninger i kommunen.

Høje-Taastrup Kommune er som sekretariat for Huslejenævnet dataansvarlig for behandling af dine personoplysningerne. Huslejenævnet behandler oplysninger om dig, når du er part i en sag. I den forbindelse skal vi oplyse dig om følgende:

Formål med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Høje Taastrup Kommunes Huslejenævn behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

 • Behandling af den lejeretlige tvist mellem udlejer og lejer.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af

 • Lejeloven og lov om boligforhold kapitel 9.
 • Herudover foretages behandlingen jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, dvs. at behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt efter lov om boligforhold § 81.

Kategori af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn, adresse og cpr-nummer, telefonnummer og e-mailadresse og
 • I ganske få tilfælde følsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger.

Oplysninger, som du anfører i din sag, bliver registreret i vores system og videregivet til din modpart, således at din modpart har mulighed for at fremkomme med sine kommentarer og oplysninger til sagen. Såfremt din modpart lader sig repræsentere af en anden f.eks. en advokat, organisation, forening eller lignende, vil dine oplysninger blive videregivet til denne repræsentant.  

Dine oplysninger kan desuden blive delt til tredjemand i tilfælde af anmodning om aktindsigt.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

De personoplysninger, vi behandler om dig, kan stamme fra forskellige steder, herunder dig selv, din modpart i sagen, forsyningsselskaber, SKAT, kommunen mv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil, at der er truffet en afgørelse i din sag. Herefter vil dine personoplysninger blive opbevaret i overensstemmelse med arkivloven.
Dine personoplysninger overføres ikke til et land uden for EU/EØS.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Herudover har du ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig. I helt særlige tilfælde kan du få slettet dine oplysninger. Sletningen er begrænset af, at offentlige myndigheder er underlagt regler, der medfører, at visse oplysninger ikke kan slettes, f.eks. notatpligt, arkivlovgivning, journaliseringspligt m.v. Endelig har du i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af din oplysninger.

Dataansvarlig

Høje-Taastrup Kommune - Huslejenævnet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Huslejenævnets kontaktoplysninger er:

Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret - Huslejenævnet, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup

Har du spørgsmål til behandlingen, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Læs mere om kommunes databeskyttelse og find kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Indsigelsesadgang

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Er indsigelsen berettiget, må vores behandling ikke længere omfatte oplysningerne. 

Du kan rette din indsigelse til:

Høje-Taastrup Kommune,  Byrådscentret  - Huslejenævnet,  Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup, E-mail: HLN@Htk.dk

Vi vil herefter tage stilling til, om din indsigelse er berettiget.

Klagevejledning

Kan vi ikke imødekomme din indsigelse, eller er du utilfreds med kommunens besvarelse af din indsigelse, har du mulighed for at klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K

e-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

Du er måske også interesseret i:

Lejernes frie retshjælp

Få gratis juridisk rådgivning af kompetente studerende

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje