Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Borgerservice Borgerens rettigheder Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister

Vores generelle målsætning er, at alle skriftlige henvendelser fra borgerne skal behandles hurtigst muligt, og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen.

På nogle områder er der dog fastsat tidsfrister i lovgivningen, som kommunen skal følge.

For at sikre at sagsbehandlingen foregår på et forsvarligt grundlag kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra f.eks. borgeren selv eller andre myndigheder/sagkyndige, før en sag kan blive færdigbehandlet. I disse tilfælde kan sagsbehandlingstiden blive forlænget.  

Hvad kan jeg som borger forvente, når jeg har en sag i gang hos kommunen?

  • At sagen bliver behandlet så hurtigt som det er muligt under hensyntagen til, at sagen skal behandles på et forsvarligt grundlag
  • At du får skriftlig besked, såfremt de generelle/lovbestemte sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes
  • At afgørelser på sager bliver meddelt skriftligt
  • At du sammen med afgørelsen modtager oplysninger om eventuelle ankemuligheder og tidsfrister

Arbejdsgiverrefusion: 4 uger

Bistands -og plejetillæg: Op til 8 uger

Engangshjælp: 4 uger

Enkeltydelser: Op til 6 uger

Flyttehjælp: Op til 4 uger

Helbredstillæg(udbetaling): op til 8 uger

Indskudslån: 4 uger

Kontanthjælp: Op til 4 uger - Supplerende kontanthjælp til brøkpension: 6 uger

Ledighedsydelse og Ledighedsydelse under ferie: Ledighedsydelse og Ledighedsydelse under ferie

Personligt tillæg: Op til 6 uger

Ressourceforløbsydelse: 4 uger

Revalideringsydelse: 4 uger

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere: Op til 4 uger

Samværsudgifter: Op til 6 uger

Sygebehandling: Op til 6 uger

Sygedagpenge - Udbetaling af sygedagpenge: 4 uger

Sygedagpengemodtagere (både lønmodtagere og arbejdsgivere: -

Særlig støtte: 4 uger

Særlig støtte under revalidering: 4 uger

Tandbehandling: Op til 3 måneder

Uddannelseshjælp: Op til 4 uger

Familie- og Dagtilbudscentret behandler alle typer af sager, som er inden for centrets arbejdsområde. Centret håndterer ansøgninger i alle sager som vanligt, men der kan som følge af mange nye sager og henvendelser i den kommende tid være lidt længere sagsbehandlingstid end vanligt.

Frister fastsat af Byrådet

Merudgiftsydelse. Nye ansøgninger (Barnets lov § 86): 12 uger

Tabt arbejdsfortjeneste. Nye ansøgninger (Barnets lov § 87): 12 uger

Aflastningsordning (Barnets lov § 90, stk. 1, nr. 2): 8 uger

Ledsageordning for unge 12-18 år (Barnets lov § 89): 8 uger

Behandlingsmæssig friplads (dagtilbudsloven § 43): 8 uger

Socialpædagogisk friplads (dagtilbudsloven § 43, stk. 1 nr. 4): 8 uger

Merudgiftsydelse. Opfølgning (Barnets lov § 86): 8 uger inden fristudløb

Tabt arbejdsfortjeneste. Opfølgning (Barnets lov § 87): 8 uger inden fristudløb

Forebyggende foranstaltninger (Barnets lov § 30-32 og 81): 4 mdr.

Hjemmetræning (Barnets lov § 85): 6 mdr.

Supplerende ydelse i tilfælde af ledighed for personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste (Barnets lov § 88): 8 uger, dog 12 uger i nye sager

Hjælp og støtte, der træffes afgørelse om jf. lov om social service § 83-122 (Barnets lov § 90 stk. 1 og 3-12): Følger de eksisterende frister for SL § 83-122

Tilbud og indsatser til unge fra 18-22 år (Barnets lov § 113-118): Inden 17,5 år

Rådgivning, udredning og ydelser fra VISO (Barnets lov § 165-171): 4 mdr. (til visitering/henvisning (ikke udredning))

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid: 4 uger

Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov: 4 uger

Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn: 4 uger

SFO søskendetilskud og fripladstilskud: 4 uger

Friplads og søskendetilskud: 4 uger

Privat pasning: 8 uger

Søskendetilskud efter ansøgning: 4 uger

Kombinationstilbud: 8 uger

Pasning af egne børn: 4 uger

Frister iht. lovgivning

Genvurdering. Klage over afgørelse iht. barnets lov §§ 82-84: 2 uger

Genvurdering. Klage over afgørelse på alle andre lovområder: 4 uger

Genbehandling. Hjemvist sag fra Ankestyrelsen (Retssikkerhedsloven § 3a): Som frist for behandling af nye sager

Åbent depot i Høje-Taastrup Kommune:

Hvis du ansøger om et af følgende hjælpemiddel: Rollator, Transportkørestol, Badebænk, Toiletforhøjer eller skal have udført mindre reparationer af allerede bevilliget hjælpemidler, eller ønsker at aflevere brugt hjælpemiddel, vil vi gøre opmærksom på vores åbne depot hver mandag på Lervangen 35H, 2630 Taastrup. Åbningstid kl. 10 -15.

 

Rengøring: 6 uger

Personlig pleje: 1-5 dage

Madordning: 1-5 dage

Indkøbsordning: 1-5 dage

Tøjvask: 6 uger

Snerydning: 6 uger

Ældrebolig: Enkle sager: 7 arbejdsdage, komplekse sager: 2 måneder

Plejebolig: Enkle sager: 7 arbejdsdage, komplekse sager: 2 måneder

Genoptræning: 5 hverdage

Træning: 4 uger

Træningsforlængelser: 10 hverdage

Flextrafik: 2 uger

Hjælpemidler

Hjælpemidler: Varierer afhængig af typen og behovet fra 1 dage og op til 4 måneder

Specielt- og/eller individuelt tilpassede hjælpemidler: sagsbehandlingstiden kan være op til 6 måneder

Kropsbårne hjælpemidler: 6 uger (4 uger ved genbevilling)

Handicapbiler: 12 måneder

Boligændringer

Boligændringer: Varierer afhængig af typen og behovet fra 1 dag og op til 4 måneder

Komplekse boligændringer der kræver ekstern bistand og eventuelt udbud 12-18 måneder

Pension

Ansøgning om folkepension varetages af Udbetaling Danmark

Pasning

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom: 2 uger

Plejevederlag til nærtstående døende i hjemmet: 2 uger

Særlig hjælp til udgifter, fx sygeplejeartikler: Særlig hjælp til udgifter, fx sygeplejeartikler

 

Klager over støj, røg og møj: Inden for 3 dage skal der være taget kontakt til klager

Afrapportering af miljøtilsyn: 14 dage

Tilladelse til brig af slagge, lettere forurenet jord: 4 uger

Jordflytning på forureningskortlagte ejendomme: 4 uger

Husvild akut opstået (Servicelovens § 80): Kommunen vil hurtigst muligt afgøre om du kan få tildelt midlertidigt husly. I helt akutte situationer kan det være på henvendelsesdagen, at kommunen imødekommer dit behov for midlertidigt husly.

Rådgivnings- og vejledningssamtaler (Servicelovens §81): op til 15 hverdage

Aflastning (Servicelovens §84): Op til 20 hverdage

Midlertidigt ophold (Servicelovens § 84, stk. 2) Op til 20 hverdage 

Socialpædagogisk støtte (Servicelovens §85): Op til 8 uger

Borgerstyret Personlig Assistance (Servicelovens §96): Op til 8 uger

Ledsageordning(Servicelovens §97): Op til 20 hverdage

Kontaktperson døvblinde (Servicelovens §98): Op til 20 hverdage

Merudgifter (Servicelovens §100): Op til 12 uger

Stofmisbrugsbehandling (Servicelovens §101): Op til 14 dage

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (§ 1 Tilbud om indgåelse af kontrakter om tilbageholdelse af gravide misbrugere i døgnbehandling): Der er ingen sagsbehandlingsfrist. Hvis borgeren er i målgruppen og får døgnbehandling, kan borgeren tilbydes at indgå kontrakt om tilbageholdelse af gravide misbrugere i døgnbehandling.         

Specialiserede behandlingstilbud (Servicelovens § 102): Op til 8 uger

Alkoholbehandling (Sundhedslovens §141): Op til 14 dage

Lægelig behandling af stofmisbrug (Sundhedslovens §142):  Op til 14 dage

Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103): Op til 8 uger

Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104): Op til 8 uger

Midlertidigt botilbud (Servicelovens §107): Op til 12 uger

Længevarende botilbud (Servicelovens §108): Op til 12 uger

Krisecentre.  (Servicelovens § 109) Visitation ved henvendelse til krisecenter. Indskrivning foretages af krisecenter.

Forsorgshjem. (Servicelovens § 110 ) Visitation ved henvendelse til forsorgshjem. Indskrivning foretages af forsorgshjem.

Magtanvendelse (Servicelovens §125-129): Op til 20 hverdage

Rejsning af førtidspensionssag (Lov om social pension §17), når sagen har været behandlet i kommunens rehabiliteringsteam: Op til 4 uger

Beslutning om rejsning af førtidspensionssag (Lov om social pension §18), når sagen har været behandlet i kommunens rehabiliteringsteam; Op til 4 uger

Tilkendelse af førtidspension (Lov om social pension §19): Op til 3 måneder fra sagen er blevet rejst

Specialundervisning (Lov om specialundervisning for voksen): Op til 20 hverdage

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse: Op til 3 måneder

Afgørelse af personlig assistance til handicappede i erhverv mv. (Komp. §10): 1 måned

Lov om forsøg med et socialt frikort, § 2 Udstedelse af et socialt frikort. 2 uger

Familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne: Inden for 3 måneder efter at kommunen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret, skal vejledningen tilbydes

Afgørelse om tilbud om: Vejledning og opkvalificering, selvfunden virksomhedspraktik, selvfunden løntilskud eller læse-skrive – regnetest: Op til 3 uger

Afgørelse om ansættelse med løntilskud, når en borger skal i flexjob: Op til 1 måned

Behandling af sag til rehabiliteringsteamet: Op til 6 måneder

Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktik: Op til 3 uger

Afgørelse om fleksjob på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del: 4 uger

Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist: Op til 3 uger

Afgørelse om betingelserne for flexjob er til stede: Op til 6 måneder

Afgørelse om tilbud om selvvalgt jobrettet uddannelse: Borger vejledes inden for 1 uge

Afgørelse om hjælp til kortvarige kurser og mentorordning for personer i flexjob: Op til 1 måned

Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads, personlige assistance og nødvendige merudgifter: Op til 1 måned

Afgørelse om hjælp til undervisningsmateriale; Op til 2 uger

Afgørelse om ret til befordringsgodtgørelse: Op til 3 uger

Afgørelse om hjælp til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud: Op til 3 uger

Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads, når borgeren er i ordinær beskæftigelse: Op til 1 måned

Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom (SDP §56): Op til 1 måned

Afgørelse om betingelserne for støtte til revalidering, f.eks. uddannelse, omskoling etc. er til stede : Op til 6 måneder

Afgørelse om personlig assistance til handicappede i erhverv m.v.: Op til 1 måned

Afgørelse om forhøjelse af førtidspensionssager: Op til 3 måneder

Fleksfastholdelsesjob: 12 måneder

Jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalidering, fleksjob og førtidspension: 6 måneder

Jobafklaringsforløb: 4 uger. (3 måneder ved genfremlæggelse for nyt jobafklaringsforløb)

Klage over offentlig arbejdsgivers beregninger ved ansættelse med løntilskud: 4 uger

Mentorstøtte: 4 uger

Revalidering: 3 måneder - Forrevalidering: 4 uger

Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob: 4 uger

Selvstændig virksomhed: 3 måneder

Fortsat seniorjob ved flytning til ny kommune: 3 måneder

Dispensation fra visse frister grundet særlige forhold: 3 måneder

Fastsættelse af seniorjobbets indhold og omfang: 4 uger

Kompensation ved overskridelse af frister mv.: 4 uger

Kompensation ved overskridelse af frister mv.: 4 uger

Beregning af kompensation: 4 uger

Ophør af seniorjob: 4 uger

Fortrinsadgang: 4 uger

Personlig assistance: 4 uger

Støtte til personlig assistance til mennesker med handicap under efter- og videreuddannelse: 4 uger

Tilbud om ansættelse med løntilskud for nyuddannet person med handicap: 4 uger

Vores sagsbehandlingstider for byggesager tager udgangspunkt i de servicemål, som regeringen og KL har aftalt: 

Sagsbehandlingsfrister

Emne Antal dage
Simple konstruktioner - garager, carporte, overdækninger, drivhuse mv.  40
Familiehuse 
40
Industri- og lagerbygninger
50
Etagebyggeri, erhverv  
60
Etagebyggeri, boliger
55

Alle henvendelser: 7 arbejdsdage

Udviklingspuljen: 2 måneder

Integrationspuljen: 1½ måned

§18 puljen (Serviceloven): 2 måneder

Anvisning af klubplads: 3 måneder

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening: 2 måneder

Aktindsigtssager på alle fagområder:  Offentlighedsloven, Forvaltningsloven, Sundhedsloven og Miljøaktindsigtsloven: Snarest og senest inden 7 arbejdsdage

Indsigtsret efter Persondataloven: Snarest og senest inden 4 uger

Ankesager: 4 uger

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje