Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Er du pædagog?

Er du pædagog?

Som pædagog i et af vores dagtilbud vil du løbende få mulighed for at deltage i efteruddannelse, netværk og udviklingsforløb, som giver dig ny viden og nye redskaber i din pædagogiske praksis.

For eksempel tilbyder vi løbende uddannelse om sprogvejleder, ligesom vi har uddannet Pædagogiske Fyrtårne. Vi uddanner i redskaberne COS (Cirkle Of Security) og ICDP (International Child Development Programme).

I efteråret 2022 starter 20 pædagoger fra Høje-Taastrup i et diplomuddannelsesforløb målrettet børn i udsatte positioner.

Stillingsprofil

Nedenstående profil er ikke statisk, da kerneopgaven forandrer sig i takt med den pædagogiske udvikling og forskning på området. Det betyder, at vores bidrag til kerneopgaven er under løbende udvikling og forandring. At håndtere dette er en professionel kompetence, som bevæger sig på tværs af alle enheder i den samlede organisation uanset hvem man er, eller hvor man er ansat.  

I Høje-Taastrup Kommunes daginstitutioner er der fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for at understøtte deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Børnene skal klædes på til 21 st. century skills, og det sker gennem lange, autentiske, hands-on, projektbaserede læringsforløb (LAHOPL). En metode vi, som lærende organisation, har udviklet i et samarbejde på tværs af organisationen.

Med afsæt i ovenstående, den styrkede læreplan og politikker på dagtilbudsområdet, er der følgende forventninger til en pædagog, som er ansat i Høje-Taastrup Kommune:

Barnesyn og de tre grundværdier

Arbejdet med den nye dagtilbudslov (2018) og herunder barnesynet har resulteret i, at du skal orientere dig efter følgende tre grundværdier i dit pædagogiske arbejde med børnene:

 • Vi har høje ambitioner for alle børn – alle har talenter og ressourcer
 • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv
 • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

Dannelse og børneperspektiv

Dannelse er en ikke programmerbar proces, hvilket betyder, at du som pædagog skaber rammer for børnenes refleksion og eftertanke. Som faciliterende pædagog skal du i samarbejde med dine kolleger:

 • sikre, at børnene selv er med til at skabe deres læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhæng
 • invitere børnene til at være aktivt deltagende i en pædagogisk praksis med afsæt i dannelse, ligestilling og demokrati
 • rammesætte aktiviteter, der understøtter børns indlevelse i andre (empati) og hensynsfuld handlen i forhold til andre.

Leg

Børns leg, både selvorganiseret som voksenstyret, skal være gennemgående i hverdagen. Som faciliterende pædagog skal du i samarbejde med dine kolleger:

 • have overblik over, hvordan legefællesskaberne udvikler sig
 • rammesætte og guide legen så, at alle børn får mulighed for at deltage
 • lege med i erkendelse af, at din deltagelse kan være nødvendig samt for at understøtte legens positive udvikling
 • se leg og læring som to sider af samme sag.

Børnefællesskaber

Al leg, dannelse og læring sker i et socialt samspil med andre børn. Som faciliterende pædagog skal du i samarbejde med dine kolleger:

 • skabe balance mellem fællesskabet og det enkelte barn
 • understøtte børnenes egne initiativer samt aktive deltagelse i fællesskabet ved at ”gå ved siden af, foran og bagved”
 • udvise overblik over om alle børn er en del af et fællesskab
 • skabe rum for, at børn kan etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur
 • sikre at mobning forebygges.

Læring

Læring skal forstås bredt og foregå i inspirerende miljøer, som giver børn lyst til at opleve og lære mere. Som faciliterende pædagog skal du i samarbejde med dine kolleger:

 • lede pædagogiske læreprocesser, hvor du sikrer at børnene undersøger, afprøver og tør at famle sig frem med hele deres krop og alle deres sanser
 • følge børnenes spor ved f.eks. at bruge børnenes legeindhold som pejlemærker for, hvad der optager dem, og hvad der kan være en udfordring for deres læring og udvikling
 • anvende din viden om verden og dit engagement til at støtte og vejlede børnene i erkendelse af forskellige sammenhænge
 • basere din pædagogiske tilgang til læring på en legende og eksperimenterende måde
 • være opmærksom på børn, der ikke af sig selv indgår i lege og aktiviteter, eller som altid har den samme rolle i lege og aktiviteter, og iværksætte indsatser på baggrund heraf.

Pædagogisk læringsmiljø

Det pædagogiske læringsmiljø skal tage hensyn til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. Som faciliterende pædagog skal du i samarbejde med dine kolleger:

 • skabe trygge pædagogiske læringsmiljøer med afsæt i alle læreplanstemaerne samt i øvrige læringsmuligheder, der findes i daglige rutiner
 • have klare intentioner og retning for læringsmiljøet samt viden om børns læring og forskellige læringsstile
 • tilrettelægge mangfoldige læringsmiljøer, der matcher din målgruppe, og som udvikler børnenes evne til at anvende og udtrykke sig selvstændigt, autentisk, nysgerrigt og eksperimenterende
 • sikre en relevant balance mellem planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner.

Sprogarbejde

Børns sproglige og kommunikative kompetencer er en afgørende forudsætning for deres udvikling, både kognitivt og socialt. Udvikling af børns sprog er afhængig af mødet med voksne, der anvender et rigt, nuanceret og faciliterende sprog, i samspil. Som faciliterende pædagog skal du i samarbejde med dine kolleger:

 • anvende over- og underbegreber, have korrekt ordstilling og forståelig udtale af ordene, samt kende forskel på nutids- og datidsbestemmelser
 • anvende et grammatisk korrekt sprog, der medfører at børnene lærer et korrekt dansk
 • sætte ord på børns følelser, handlinger og intentioner, så du tilbyder børnene sproget frem for at afkræve dem det
 • stille nysgerrige og åbne spørgsmål, der ikke kan besvares med ja eller nej, så du fremmer børns evne til at reflektere og undre sig sammen med andre
 • være opmærksomhed på, at din dialog med børnene oftest har mindst fem ’ture’, hvor I på skift siger noget (”tager en tur”)
 • føre nuancerede dialoger med børnene, som bidrager til at barnets begrebsverden og omverdenkendskab udvides

Se også strategi for sprog, kommunikation og læsning. 

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet skal bygge på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om børnenes trivsel og læring. Som faciliterende pædagog skal du i samarbejde med dine kolleger:

 • tage ansvar for at inddrage forældrene i et samarbejde omkring barnets og børnegruppens trivsel og læring sammen med ledelsen
 • være nysgerrig og opsøgende i forhold til forældrenes viden om børnene, og anvende denne viden i praksis
 • tilbyde rådgivning og sparring til forældrene i forhold til barnets trivsel og udvikling med udgangspunkt i de enkelte forældres behov
 • have stærke relationskompetencer, som kommer til udtryk i nærværende og positive relationer til forældrene
 • anerkende og acceptere de forskelligheder, der kan være blandt forældrene samt mellem forældrene og dig
 • søge dialogen konsekvent og det gode forældresamarbejde, og herunder indgå fagligt og professionelt også i den vanskelige samtale

Se også 10 principper for forældresamarbejde.

Børn i udsatte positioner

Alle børn har krav på at blive stimuleret og mødt med positive forventninger og børn i udsatte positioner skal udfordres og opleve mestring i forbindelse med blandt andet børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. Som faciliterende pædagog skal du i samarbejde med dine kolleger:

 • kende til tegn for trivsel og mistrivsel hos børn og handle hensigtsmæssigt i forhold til det, så der sker en tidlig indsats i forhold til et barns specifikke behov
 • udarbejde og gennemføre handleplaner for børn i udsatte positioner
 • samarbejde med andre relevante fagprofessionelle, hvor I sammen har ansvar for at identificere og støtte børn med forskellige udfordringer
 • udfordre børn i udsatte positioner med børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter, som børnene oplever, at de mestrer
 • møde barnet med positive forventninger, der betyder, at børnene har en oplevelse af at være en betydningsfuld del af fællesskabet 
 • være ansvarlig for, at ”Handleguide for mistanke om børn i mistrivsel” følges

Se også Handleguide for mistanke om børn i mistrivsel. 

Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen

De ældste børn i børnehaven skal tilbydes et pædagogisk læringsmiljø, som skaber sammenhæng og positive forventninger til børnehaveklassen. Som faciliterende pædagog skal du i samarbejde med dine kolleger:

 • iværksætte, understøtte og arbejde med overgangsmaterialet ”Her er jeg i fællesskabet”

Medarbejdere har adgang til dette værktøj via kommunens intranet MitHTK, Mit Center, Institutions- og Skolecentret.

Evaluering

For løbende at forbedre børnenes læringsmiljø og for at understøtte og kvalificere den faglige refleksion over praksis skal du arbejde med evaluering som en integreret del af den pædagogiske praksis. Som faciliterende pædagog skal du i samarbejde med dine kolleger:

 • opsætte læringsmål, vælge aktiviteter i forhold til målene og dokumentationsmetode(r), der kan vise, om de opstillede mål nås
 • søge feedback og reflektere over egen og andres praksis, samt handle på det i et udviklingsperspektiv
 • have fokus på sammenhængen mellem dine egne og andres refleksioner over praksis, de læringsmiljøer der stilles til rådighed og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Generelt

Du har stærke relationskompetencer og indgår i nærværende og positive relationer med børn, kolleger og forældre. Som faciliterende pædagog skal du:

 • kende kommunens politikker og strategier og arbejde med dem som en integreret del af praksis
 • være medansvarlig for den pædagogiske udvikling i hele institutionen, holde dig fagligt opdateret og have kendskab til (nyeste) forskning og metoder på området
 • dele din faglige viden og refleksioner over den pædagogiske opgave med dine kollegaer på interne møder og i tværfaglige fora
 • anvende digitale medier i din pædagogiske praksis
 • være fleksibel i din opgaveudførsel i forhold til løsning af den daglige drift og kerneopgaven
 • uddelegere arbejdsopgaver af praktisk karakter i højere grad til ufaglærte personaler med henblik på at kunne løse pædagogansvarlige arbejdsopgaver – og uddelegere arbejdsopgaver af både praktisk og pædagogisk karakter til pædagogiske assistenter
 • mestre, ”at gå foran, ved siden af og bagved” dine kolleger, børnene og forældrene – og at lære fra dig, men også at kunne tage ved lære
 • bidrage til et sundt og glædesfyldt arbejdsmiljø.

Vi glæder os til at få dig ombord på vores udviklingsrejse mod at blive Danmarks bedste dagtilbud.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje