Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Retningslinjer for at søge deltidsplads

Retningslinjer for at søge deltidsplads

Her kan du få mere information om deltidsplads.

Læs om:

Forældre, som har fravær i medfør af reglerne om barsels- og forældreorlov, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer i et dagtilbud til ældre søskende.
Disse retningslinjer beskriver rammerne for deltidsplads på 30 timer om ugen i kommunale og selvejende dagtilbud samt krav ansøgning, dokumentation, oplysningspligt og deltids-pladsens ophør. Retningslinjerne beskriver desuden rammerne for brugen af deltidspladsen i dagtilbuddet.

Retten til deltidsplads gælder også i private dagtilbud og retningslinjer for optagelse på del-tidsplads i private dagtilbud vil fremgå af retningslinjer udarbejdet i de private dagtilbud.

Forældre, som har fravær i medfør af reglerne om barsels- og forældreorlov, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet. Det gælder fravær i forbindelse med graviditet, fødsel, under forældreorlov og for adoptanters ret til fravær i forbindelse med adoption.
Forældre, som afholder fleksibel barsels- eller forældreorlov, kan fortsat beholde en del-tidsplads på 30 timer om ugen.

Samlevende forældre kan dele barsels- og forældreorloven mellem sig og fortsat beholde en deltidsplads. For forældre, der ikke er samlevende, følger retten til deltidsplads den forælder, hvor barnet har sin folkeregisteradresse.

Deltidspladsen har en reduceret betaling i forhold til en fuldtidsplads i et dagtilbud og taksten for en deltidsplads fremgår af Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.
Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Retten til deltidsplads bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Det er dog muligt at beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers varighed.

Deltidspladsen ændres automatisk til en fuldtidsplads inklusive betaling for en fuldtidsplads når fraværet i medfør af reglerne om barsels- og forældreorlov ophører.

Ansøgning om deltidsplads sker ved henvendelse til pladsanvisningen i Høje-Taastrup Kommune. Ansøgningen om deltidsplads skal indsendes til pladsanvisningen senest 2 måneder inden den 1. i den måned, hvor forældre ønsker, at deltidspladsen skal starte.

Forældre skal i forbindelse med ansøgning angive den periode, som deltidspladsen ønskes for. Aftalen om deltidsplads træder tidligst i kraft per den 1. i førstkommende måned efter godkendelse af deltidsplads.

Ved ansøgning om deltidsplads på 30 timer om ugen, skal forældre dokumentere, at de har ret til at afholde fravær i forbindelse med barsels- og forældreorlov. Relevant dokumentation, som skal vedhæftet ansøgningen, kan enten være:

  • en kopi af en vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest og/eller
  • underskrevet aftale om barsels- eller forældreorlov med arbejdsgivere eller jobcenter

Deltidspladser er i øvrigt omfattet af retningslinjerne for ansøgning om plads i dagtilbud, pasningsgaranti, søskendegaranti, opsigelsesvarsler, udmeldelse mv. jf. Høje-Taastrup Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner.

Både under ansøgning og under perioden med en 30 timers deltidsplads har forældre oplysningspligt omkring ændringer, der har betydning for aftalen om en 30 timers deltidsplads.

Det gælder, hvis barselsfraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller hvis barselsfraværet på anden vis ophører. Forældrene skal oplyse Pladsanvisningen i Høje-Taastrup Kommune senest 1 måned før, at ændringen skal træde i kraft.

En 30 timers deltidsplads overgår automatisk til en fuldtidsplads til fuldtidstakst per den 1. i førstkommende måned efter den måned, hvor retten til fravær i forbindelse med barsels- eller forældreorlov ophører. Afbrydes eller ophører fravær i forbindelse med barsels- eller forældreorlov, ændres del-tidspladsen automatisk til en fuldtidsplads per den 1. i den førstkommende måned og der opkræves forældrebetaling svarende til en fuldtidsplads.

Forældre kan vælge at overgå til en fuldtidsplads, inklusive betaling for en fuldtidsplads, før udløb af den ansøgte periode. Dette kan dette ske ved henvendelse til Høje-Taastrup Kommunes Pladsanvisning. Ændringer i aftalen om 30 timers deltidsplads skal ske med mindst 1 måneds varsel.

En 30 timers deltidsplads i et af kommunens dagtilbud har en åbningstid fra 8.30 – 14.30. Det betyder, at barnet, som er indskrevet i en deltidsplads, tidligst kan afleveres klokken 8.30 og skal være afhentet senest klokken 14.30. Dette af hensyn til barnets deltagelse i de daglige, pædagogiske aktiviteter og legerelationer i dagtilbuddet.

En deltidsplads må ikke overstige 30 timer om ugen og der føres tilsyn med, at benyttelse af deltidspladsen ikke overstiger 30 timer om ugen.
Hvis brugen af en deltidsplads overstiger åbningstiden for en deltidsplads mere end tre gange, ændres deltidspladsen automatisk til en fuldtidsplads med tilsvarende fuldtidstakst.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje