Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser

Styrelsesvedtægten stadfæster strukturen for forældrebestyrelser i dagtilbud.

Find information om

§1. Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsernes og kontaktforældre- gruppernes virke, jf. Dagtilbudsloven §§ 14 og 15, herunder etablering af, valg til og sammensætning af forældrebestyrelser.

Stk. 2. Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fast- sat i lovgivningen og som fremgår af denne vedtægt.

Stk. 3. Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for kommunalt fastsatte mål og rammer, der berører 0 – 6-års området og omhandler følgende til enhver tid gældende:

 • Børne- og Ungepolitik
 • Handleplan for børn i mistrivsel
 • Retningslinjer for badesikkerhed
 • Mad og måltidsprincipper i kommunale dagtilbud for 0 – 6-årige
 • Retningslinjer for overgange mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skole Listen er ikke udtømmende.

Stk. 4. Sekretæren i forældrebestyrelserne informeres om eventuelle ændringer i mål og rammer for dagtilbudsområdet og er ansvarlig for at videregive denne information til forældrebestyrelserne.

Stk. 5. Det selvejende dagtilbuds bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af institutionen.

Stk. 6. Vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 7. I selvejende daginstitutioner varetager forældrebestyrelsen desuden sine opgaver in- den for de rammer, der er fastsat i vedtægten for det selvejende dagtilbud.

Stk. 8. Den pædagogiske leder af det selvejende dagtilbud er ansvarlig overfor institutionsbestyrelsen i forhold til den pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddet.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan delegere sine beføjelser til forældrebestyrelserne bortset fra følgende beføjelser:

 • Bevillingskompetence og økonomisk ansvar for rammerne for dagtilbud
 • Arbejdsgiverkompetence
 • Kompetencen til at fastsætte tilskud og forældrebetaling
 • Juridiske kompetencer
 • Pædagogisk, bygnings- og brandsikringstilsyn i dagtilbud
 • Optagelse af børn i dagtilbud
 • Mål og rammer for udviklingen af dagtilbudsområdet.

Stk. 2: Delegerede beføjelser fremgår af disse vedtægter.

§ 3. Forældrebestyrelsens minimumskompetencer og opgaver indbefatter:

 • Inddragelse i udarbejdelse af, opfølgning på og evaluering af den pædagogiske læreplan
 • Fastlæggelse af principper for anvendelsen af direkte børnerelaterede udgifter
 • Indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale og selvejende dagtilbud og i den kommunale dagpleje
 • Indstillingsret ved ansættelsen af personale i kommunale og selvejende dagtilbud og i den kommunale dagpleje
 • Inddragelse i dagtilbuddets samarbejde med lokalsamfundet som grundlag for at styrke det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet
 • Inddragelse i dagtilbuddets arbejde med gode overgange mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skole
 • Beslutning om at fravælge et kommunalt frokostmåltid efter dagtilbudslovens §16b med udgangspunkt i kommunens principper for valg om frokostordning, hvorefter valg om frokostordning er et demokratisk valg blandt alle forældre i dagtilbuddet
 • Fastsættelse af principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
 • Fastsættelse af principper for dagtilbuddets øvrige daglige virke. Nedenstående er eksempler herpå og ikke udtømmende:
  • hente- og bringetider
  • dagtilbud/hjem-samtaler
  • forældrenes afholdelse af ferie med deres barn
  • inddragelse af forælder i børns læring
  • forældreinvolvering generelt gennem specifikke tiltag
  • øvrige principper, der er relevante for dagtilbuddets virke og som ikke ligger ud over forældrebestyrelsens kompetencer givet ved dagtilbudsloven
 • Høringsret, herunder ret til at udtale sig og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører det enkelte dagtilbud
 • Skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger dem.

Stk. 2. Forældrebestyrelserne kan alene beskæftige sig med overordnede og principielle spørgsmål og kan ikke behandle personsager.

Stk. 3. Forældrebestyrelsen kan fastsætte principper for budgetanvendelse til direkte børnerelaterede poster, men kan ikke på egen hånd foretage indkøb eller andre økonomiske dispositioner på dagtilbuddets vegne. Klyngeleder har det daglige økonomiske ansvar og kompetence i dagtilbuddet.

Stk. 4. Hvis et konkret forhold ikke er kompetencelagt ved denne vedtægt, tilfalder kompetencen Byrådet.

Stk. 5. Det selvejende dagtilbuds vedtægt er underordnet bestemmelser om forældrebestyrelser i den til enhver tid gældende dagtilbudslov.

§ 4. Forældrebestyrelserne kommunikerer som udgangspunkt med kommunens administration gennem pædagogisk leder. Politisk og forvaltningsmæssigt hører dagtilbuddene – og dermed forældrebestyrelsernes virke – under Institutions- og Skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune. 

Stk. 2. Institutions- og Skoleudvalget inviterer til tre årlige møder i Institutions- og Skolerådet, hvor deltagerkredsen er medlemmer i Institutions- og Skoleudvalget, Centerchef for Institutions- og Skolecenteret og forældrebestyrelser i dagtilbud, skoler og klubtilbud. Derudover kan der være inviterede oplægsholdere mv.

§ 5. Forældrebestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller lignende er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Stk. 2. Tavshedspligten er fortsat gældende, når bestyrelsesmedlemmer er trådt ud af forældrebestyrelsen.

Valgbarhed og valgret

§ 6. Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældre til børn i den klynge, hvorunder det enkelte dagtilbud hører.

Stk. 2. Forældrerepræsentanterne til forældrebestyrelser i selvejende dagtilbud vælges af og blandt forældre til børn i det enkelte, selvejende dagtilbud.

Stk. 3. Personalerepræsentant vælges blandt fastansat personale i den samlede klynge.

Stk. 4. Personalerepræsentant til forældrebestyrelser i selvejende dagtilbud vælges blandt fastansat personale i det pågældende, selvejende dagtilbud.

Stk. 5. Forældre eller personer med anden tæt tilknytning til barnet i institutionen (stedforældre, bedsteforældre og lignende), som samtidig er medarbejdere i den institution, hvor barnet har dagtilbudsplads, er ikke valgbare som personalerepræsentanter.

Stk. 6. Ved afstemningen kan forældremyndighedsindehavere afgive 1 stemme per indskrevet barn i dagtilbuddet. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end forældremyndighedsindehaveren valgbarhed og valgret jf. Vejledning om Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud.

Stk. 7. Der kan afgives stemme ved personligt fremmøde. Ved forhindring i personligt fremmøde, kan der afgives skriftlig stemme til den pædagogiske leder i afdelingen.

Stk. 8. En forælder kan opstilles og vælges uden at være til stede, hvis vedkommende forud for mødet skriftligt har bekræftet sin agt om opstilling og valg.

Stk. 9. Skriftlig kandidatur afgives til pædagogisk leder af dagtilbuddet som sekretær for for- ældrebestyrelsen i senest 10 dage før fastsatte valgdato.

Forældrebestyrelsens sammensætning

§ 7. Forældrebestyrelser i klynger sammensættes af 7 eller 9 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter som vælges af og blandt forældrene i klyngen. Desuden vælges 1 personalerepræsentant og 1 suppleant af personalet i klyngen.

Stk. 2. De enkelte klynger beslutter antallet af forældrerepræsentanter jf. §7 stk. 2 i denne styrelsesvedtægt afstemt efter klyngens størrelse.

Stk. 3. I selvejende institutioner sammensættes forældrebestyrelsen på en sådan måde, at det afspejler institutionens størrelse i børnetal. Det er et krav, at forældre er stærkest repræsenterede antalsmæssigt og med et ulige antal.

Stk. 4. I selvejende institutioner vælges tillige en personalerepræsentant + en suppleant.

Stk. 5. Der skal så vidt muligt være forældrerepræsentation fra alle afdelinger i en klynge.
Der skal derfor være fortrinsret til en forælder fra hver afdeling. Hvis klyngen rummer en specialgruppe, skal mindst en af forældrerepræsentanterne, hvis de ønsker det, vælges blandt forældre til børn i specialgruppen. I integrerede dagtilbud med både vuggestue- og børnehavebørn har henholdsvis vuggestueforældre og børnehavebørns forældre – hvis de ønsker det – fortrinsret til mindst en plads i forældrebestyrelsen. På den måde kan der ved hvert valg sikres, at der kommer repræsentanter fra så mange dagtilbud og børnegrupper som muligt.

Stk. 6 I forældrebestyrelser, som etableres på tværs af dagpleje og daginstitution, skal beslutninger, der alene har betydning for dagplejen, træffes af de forældre, der repræsenterer dagplejen. Desuden træffes beslutninger, der alene har betydning for daginstitutionerne, af de forældre, der repræsenterer daginstitutionerne.

Stk. 7. I de tilfælde, hvor der ikke er forældre, der stiller op i et eller flere dagtilbud, afgøres valget som almindeligt flertalsvalg.

Stk. 8. Ved stemmelighed efter to valgrunder afgøres valget ved lodtrækning foretaget af sekretæren med formand for siddende forældrebestyrelse som vidne.

Udtrædelse af forældrebestyrelsen

§ 8. Et forældrevalgt forældrebestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen, når med- lemmets barn ophører i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen kan dog beslutte, at et medlem, hvis barn er ophørt i dagtilbuddet, kan fortsætte i sin post til førstkommende valg, hvis særlige forhold taler herfor.

Stk. 2. Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem, der ønsker at udtræde af forældrebestyrelsen, kan blive fritaget uden ansøgning. Suppleanten indtræder herefter i forældrebestyrelsen med fuld gyldighed og stemmeret på vegne af det udtrådte forældrebestyrelsesmedlem.

Stk. 3. En personalerepræsentant udtræder af forældrebestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til kommunen eller har modtaget sin opsigelse fra kommunen. Suppleanten indtræder herefter i forældrebestyrelsen med fuld gyldighed og stemmeret på vegne af den udtrådte personalerepræsentant.

Valgafholdelse

§ 9. Der afholdes valg hvert år.

Stk. 2. Valg afholdes i 2. kvartal. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er skiftevis på valg hvert andet år. Dette hensyn tages for at sikre kontinuitet i forældrebestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Valg til forældrebestyrelsen skal være afviklet inden udgangen af 20. juni.

Stk. 4. Nyvalgt forældrebestyrelse konstituerer sig i umiddelbar forlængelse af, at valget er afviklet.

Stk. 5. Forældrebestyrelsen træder ind i sit arbejde med virkning fra den 1. juli i valgåret.

§ 10. Den siddende forældrebestyrelse indkalder til valg. Sekretæren bistår hermed.

Stk. 2. Klyngeleder (eller pædagogisk leder, hvis klyngen vælger det) deltager i forældrebestyrelsen som sekretær for forældrebestyrelsen uden stemmeret, og bistår forældrebestyrelsen med alle opgaver forbundet med valg til forældrebestyrelser og i øvrig mødevirksomhed.

Stk. 3. Ved forfald kan sekretærens opgaver varetages af en anden pædagogisk leder fra klyngen.

Stk. 4. Den siddende forældrebestyrelse fastsætter relevante datoer i valgperioden, herunder:

 • Valgdato – eventuelt i forbindelse med et forældremøde
 • Frist for indgivelse af skriftlig opstilling til valg
 • Eventuel dato for kampvalg

Stk. 5. Den siddende forældrebestyrelse informerer forældrene i dagtilbuddet om valgprocedure og andet relevant i forhold til valget.

§ 11. Personalerepræsentanter vælges på et personalemøde forud for 2. kvartal

Stk. 2. Personalerepræsentanten er valgt for en periode på 2 år.

Stk. 3. Pædagogisk leder af dagtilbuddet er ikke valgbar og deltager ikke i valget.

§ 12. Der udleveres 1 stemmeseddel per barn i dagtilbuddet.

Stk. 2. En stemme afgives med en stemmeseddel enten ved mailstemme eller ved personligt fremmøde.

Stk. 3. På stemmesedlen påføres navn på den kandidat, som der peges på. Der må kun opføres 1 navn på en stemmeseddel.

Stk. 4. Hvis forældre har flere børn i samme dagtilbud, har de en stemme pr. barn.

Stk. 5. Listen med opstillede kandidater skal være synlig og tilgængelig for stemmeberettigede på valgdagen senest 8 dage for valgafholdelse.

Mødevirksomhed

§ 13. Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed i forbindelse med indkaldte og varslede møder.

Stk. 2. Der afholdes mindst 4 møder årligt inklusiv det konstituerende møde, og dertil det antal møder, der er nødvendige i forhold til forældrebestyrelsens opgaver jf. §4 i denne styrelsesvedtægt.

Stk. 3. Der kan indkaldes til møde i forældrebestyrelsen, hvis flertallet af forældrevalgte forældrebestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og meddeler sekretær og formand herom.

Stk. 4. Formand og sekretær indkalder til møder og udarbejder i fællesskab dagsorden.

Stk. 5. Ønsker et medlem et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 8 dage før mødet. Dagsorden for møderne med bilag udsendes senest 4 hverdage in- den mødet.

Stk. 6. Sekretæren udarbejder relevante bilag til mødet, der sætter forældrebestyrelsen i stand til at træffe beslutninger på et så velinformeret og oplyst grundlag som muligt.

Stk. 7. Møder ledes af formand for forældrebestyrelsen. I fravær af formand, ledes forældrebestyrelsen af næstformand.

§ 14. Forældrebestyrelsesmøder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Forældrebestyrelsen kan vælge at indbyde andre deltagende i forældrebestyrelsesmøderne, for eksempel sundhedsplejerske, tale-hørekonsulent, sprogvejleder, repræsentanter fra Institutions- og Skoleudvalget, repræsentanter fra det lokale beboerråd, hvor dagtilbuddet er beliggende mv. Pædagogiske ledere fra samtlige dagtilbud må gerne sidde med ved møderne, dog uden stemmeret.

§ 15. Der skrives referat fra forældrebestyrelsens møder. Sekretær og formand (evt. næstformand) udarbejder i fællesskab referat.

Stk. 2. Referatet skal være tilgængeligt for de øvrige forældre i dagtilbuddet senest 5 hverdage efter afholdt møde.

Stk. 3. Ethvert medlem kan forlange, at afvigende synspunkter fremgår af referatet og med- sendes forældrebestyrelsens udtalelser og beslutninger.

§ 16. Forældrebestyrelsen fastsætter egen forretningsorden.

Stk. 2. Forældrebestyrelsen kan beslutte at følge kommunens administrativt udarbejdede forslag til forretningsorden for forældrebestyrelser i dagtilbud (rekvireres hos administrationen).

Stemmeret

§ 17. Valgte forældrebestyrelsesmedlemmer og personalerepræsentanter har stemmeret ved forældrebestyrelsens møder.

Stk. 2. Indkaldte suppleanter har stemmeret i fravær af det bestyrelsesmedlem, som suppleanten er indkaldt på vegne af.

Stk. 3. Hvis et medlem har forfald, meddeles dette til forældrebestyrelsens sekretær så tidligt som muligt. Sekretæren indkalder suppleanten ved sammenhængende forfald fra et forældre- bestyrelsesmedlem over 2 måneder.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer med forfald kan med fuldmagt afgive skriftlig stemme inden mødet.

Stk. 5. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, eller har afgivet deres stemme skriftligt inden mødet.

Stk. 6. Ved lige stemmetal tæller formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens, dobbelt.

§ 18. Der kan etableres en gruppe af kontaktforældre i hver afdeling i en klynge.

Stk. 2. Etablering af kontaktforældregrupper bestemmes lokalt i hver afdeling. Dette kan ske både på egen foranledning og på foranledning af efterspørgsel fra forældre i dagtilbuddet.

Stk. 3. Kontaktforældregruppernes minimumskompetencer vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter i den enkelte afdeling. Som eksempel kan nævnes:

 • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest o.l.
 • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener
 • Etablering af legegrupper

Stk. 4. Kontaktforældregrupper har ingen beslutningskompetence. Denne ligger alene hos forældrebestyrelsen.

§ 19. Denne styrelsesvedtægt træder i kraft med virkning fra 01-01-2021 efter Byrådets behandling og godkendelse af vedtægten.

§ 20. Ændringer i denne vedtægt kan kun foretages af Byrådet.


Stk. 2. Redaktionelle ændringer kan foretages af administrationen, hvorefter udvalget orienteres.

Stk. 3. Ændringer i styrelsesvedtægten skal ske med mindst 2 måneders varsel.

Stk. 4. Ændringer i vedtægten forudsætter forudgående udtalelse hos fungerende forældrebestyrelser og Byrådets behandling og godkendelse.

Her kan du downloade og printe den samlede styrelsesvedtægt.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje