Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud og skole Overgange i børns liv Overgange mellem dagtilbud og skole

Overgange mellem dagtilbud og skole

I Høje-Taastrup Kommune skal alle børn opleve sammenhæng og helhed i overgangene imellem kommunens tilbud.

Høje-Taastrup kommunes ”Principper for samarbejdet om overgange i børn og unges liv” tager afsæt i kommunens Børne- og Ungepolitik og kommunens principper for forældresamarbejde – og er tæt koblet til kommunens Forebyggelsesstrategi. Med de fælles principper er det ønsket af leve op til det børnesyn, der karakteriserer kommunens Børne- og Ungepolitik:

”Nysgerrighed, indre motivation, trang til at udforske og til at lege og lære er kendetegnende for børn og unges tilgang til verden. Høje-Taastrup Kommune ønsker at stimulere barnets naturlige leg og læringslyst lige fra det helt spæde barn til den unge, der er på vej i ungdomsuddannelse”. (Børne- og Ungepolitikken)

Høje-Taastrup kommunes fælles principper for samarbejdet om overgange i børn og unges liv:

 1. Vi sikrer kvalitet og sammenhæng i samarbejdet om overgange i børn og unges liv
 2. Vi sikrer overlevering af relevant viden
 3. Vi sikrer barnets/den unges trivsel, læring og en plads i fællesskabet
 4. Vi sikrer et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med forældrene

For at sikre oplevelsen af sammenhæng for det enkelte barn skal de fire fælles principper for samarbejdet om overgange i børns liv altid anvendes i overgangsarbejdet. Derved sikres en ensartethed i arbejdet på tværs af dagtilbud, SFO’er og skoler i Høje-Taastrup Kommune.

For at sikre alle børn en god skolestart, retter denne udgave af ”Fælles principper for samarbejdet om overgange” sig specifikt mod overgangen mellem dagtilbud og skole.

Børn, der føler sig trygge og som har positive forventninger til deres kommende skole klarer typisk skolestart bedre end børn, der er ængstelige og usikre omkring overgangen. Det er derfor afgørende for børnenes trivsel, at der bygges bro mellem dagtilbud, hjem, SFO og skole - og at børnene involveres og inddrages i det kommende skift mellem dagtilbud og skole.

Princippet om at sikre kvalitet og sammenhæng i samarbejdet omkring overgange handler om:

 • At medarbejderne har tilstrækkelig viden og er velforberedte på at tage imod alle børn
 • At børn oplever sammenhæng og helhed fra dagtilbud til skole

Videndeling

Kvalitet i samarbejdet om overgange opnås ved, at tværgående viden om kommunens tilbud, metoder og viden om børns læring, trivsel og udvikling anvendes i praksis. Samt at nærværende principper anvendes som redskab til at strukturere, kvalificere og synliggøre opgaver i forbindelse med overgange.

Til overgangene knytter sig nogle forpligtende aktiviteter, som alle ledere i dagtilbud, skoler, og SFO’er er ansvarlige for at rammesætte, understøtte og gennemføre.

De forpligtende aktiviteter er beskrevet her og i årshjul, som relaterer sig til forskellige overgange i børns liv. Udover at synliggøre de forpligtende aktiviteter, giver årshjulene et overblik
over, hvem der skal deltage og har ansvar for hvilke aktiviteter hvornår.

Sammenhæng og helhed

For at sikre børnene oplevelse af sammenhæng ml dagtilbud og skole arbejdes der på tværs af institutionerne med en fælles tværgående opgave som forpligtende aktivitet og bindeled.
Den fælles opgave kaldes ”Her er jeg i fællesskabet”. ”Her er jeg i fællesskabet” er kort fortalt et lamineret A4-portræt, der med ord, fotos og tegninger fremhæver og gengiver særlige fortællinger om barnets deltagelse i institutionens fællesskab. Fortællingerne er skabt af barnet selv i dialog med andre børn og voksne. På den måde inddrages og involveres barnet i overgangen og bliver delagtiggjort i fortællingen om sig selv i fællesskabet.

Medarbejderne skal, på tværs af dagtilbud og skole, samarbejde om at indsamle og formidle barnets fortællinger, ligesom også forældrene involveres.
Personalet i daginstitutionen er ansvarlige for at indhente samtykke til fototilladelse og at videregive dette til SFO’en/skolen og, for at overdrage ”Her er jeg i fællesskabet ”-portrættet.

Der skal altid være kontakt mellem afgivende institution og modtagende skole om overleverede børn. Der skal holdes overleveringsmøder efter behov. Overlevering af viden skal blandet andet have afsæt i Rambøll Dialog. Rambøll Dialog er et digitalt redskab, som understøtter og strukturerer rammerne for den konstruktive dialog mellem pædagogisk personale og forældre. Det er skolerne, som ved hvilke børn, de modtager fra hvilken børnehave. Skolerne har derfor ansvaret for at kontakte børnehaven og aftale overlevering. Herunder skal de sikre sig, at de er bekendt med blandt andet barnets profil i Rambøll Dialog, sprogvurdering og om der har været samarbejde med PPR eller andre relevante aktører om barnet.

Overlevering af viden om børn skal have et fremadrettet perspektiv med henblik på at afklare, hvad der kan forhindre og hvad der kan fremme barnets faglige og sociale udvikling. Fokus skal være på barnets ressourcer, potentialer og måder at lære på. Det vil sige, at viden om barnet altid videregives i en ressourceorienteret og anerkendende form, som sikrer barnets fortsatte trivsel, udvikling og læring.

I overleveringen af et barn er det væsentligt at inddrage og se på sammenhænge i barnets forskellige arenaer, frem for f.eks. kun at fokusere på det enkelte barn eller barnets hjemmeforhold. Der tages særlige hensyn ved overlevering af børn i udsatte positioner.

Personalet i daginstitutionen er ansvarlige for at indhente samtykke til overlevering af viden fra barnets profil Rambøll og at videregive dette til SFO’en/skolen, samt for at levere viden om barnets profil i Rambøll Dialog, sprogvurdering, og om der har været samarbejde med PPR eller andre relevante aktører.

Fællesskabet har stor betydning for den enkeltes trivsel, udvikling og læring. I overgangen til et nyt tilbud skal der derfor være fokus på de relationer og sammenhænge, barnet har indgået i og er på vej til. Samtidig skal forældrene og barnet introduceres til SFO’en og skolen, og der skal gøres en særlig indsats for, at alle hurtigt bliver en del af et fællesskab.

I overgangen til SFO og skole skal medarbejderne medtænke:

 • Hvordan, hvornår og med hvem barnet/den unge trives særligt godt?
 • Forhold i børnegruppen, som har bidraget til udviklingen af sunde og positive faglige
  og sociale fællesskaber.
 • Hvordan der konkret kan arbejdes med gode fællesskaber i den nye børnegruppe.

Forældrene har stor indflydelse på børnenes motivation og forudsætning for at starte i et nyt tilbud. Alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune skal derfor engagere sig i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med forældrene med afsæt i kommunens 10 principper for forældresamarbejde.

Forældrene skal introduceres til det nye tilbud og indgå i en fælles drøftelse af følgende:

 • Forældrenes og medarbejdernes ansvar både før, under og efter overgangen
 • De aktiviteter, der finder sted i overgangen
 • Hvordan de som forældre kan understøtte og tale med deres børn om følelser, forventninger og oplevelser før, under og efter overgangen.

Medarbejdere kan søge yderligere viden gennem inspirationsdokumenter, metodevejledninger m.v. på kommunens intranet.

Skole og PPR-center

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: spc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje