Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud og skole Skole Morgendagens børne- og ungeliv

Morgendagens børne- og ungeliv

Byrådets beslutning i 2011 om ny skolestruktur var samtidig en beslutning om et løft af hele børne- og ungeområdet, som også er i fokus i kommunens Udviklingsstrategi.

Frem til 2016 var hele kommunen derfor i gang med programmet ”Morgendagens børne- og ungeliv” med den fælles vision:

Alle børn skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Målet er, at Høje-Taastrup Kommune skal være en uddannelseskommune:

 • hvor alle børn og unge indgår i et fællesskab,
 • hvor de oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag og bliver klar til livet,
 • hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler, og
 • hvor de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt en videregående erhvervsrettet eller akademisk uddannelse.

Målene skal nås gennem en tværgående indsats på hele 0-18-årsområdet - dvs. i samspil mellem daginstitutioner, skoler/SFO og klubber m.v.

Byrådet har vedtaget seks anbefalinger, som er programmets strategiske indsatsområder:  

 1. Ledelse skal styrkes. 
 2. Refleksion og helheds-tænkning skal styrke børnenes faglige resultater og alsidige udvikling. 
 3. Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes. 
 4. Sprog og læsning i dagtilbud, skole/SFO og klub skal struktureres. 
 5. Samarbejdet med forældrene skal styrkes. 
 6. Der skal ske et fag-fagligt kompetenceløft, og der skal være fokus på ungdomsuddannelse.

Anbefalingerne realiseres gennem en række projekter, som ikke er udtryk for en mængde nye opgaver, men hovedsageligt for en udvikling af kerneopgaverne i dagtilbud, skoler/SFO, klubber og kommunens Børne- og Ungerådgivningscenter.

Sammenhæng med Børne- og ungepolitik

Temaerne i kommunens Børne- og ungepolitik har taget afsæt i de ovennævnte seks anbefalinger, og børne- og ungepolitikken er således fremadrettet den fælles ramme for alle indsatser på 0-18-årsområdet, herunder for programmet Morgendagens børne- og ungeliv. 

”10 principper for forældresamarbejdet” sætter en fælles retning for et styrket forældresamarbejde i Høje-Taastrup Kommune. Børn og unge er sammen med deres forældre eller medarbejdere på 0-18-årsområdet i de fleste timer i døgnet. Et tættere samarbejde mellem forældre og personale kan styrke vores fælles indsats for børn og unges læring og udvikling.

Dialogværktøjet skal sætte gang i drøftelser og beslutninger på daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber om at udvikle forældresamarbejdet. Målet er, at alle forældre i Høje-Taastrup Kommune i endnu højere grad end i dag vil opleve sig selv som en samarbejdspartner i daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber – både omkring eget barn og omkring det fællesskab, barnet indgår i.

Et styrket forældresamarbejde skal bidrage til, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune trives, udvikler sig og lærer endnu bedre end i dag. Det er en af de centrale indsatser under Høje-Taastrup Kommunes store kvalitetsreform af børne- og ungeområdet, Morgendagens Børne- og Ungeliv.

Som supplement til de 10 principper er udarbejdet et idékatalog til at styrke forældresamarbejdet. Desuden findes særskilte principper og retningslinjer for, hvordan Overgange i børn og unges liv skal tilrettelægges, så alle børn og unge oplever sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse.

Kataloget over "10 principper for forældresamarbejde" og "Idekataloget" kan fås ved henvendelse til Institutions- og Skolecentret på institutionskole@htk.dk.

Høje-Taastrup Kommune er i gang med at indføre SP-modellen som en fælles model og systematik for børne- og ungeområdet for at styrke børn og unges læring og udvikling. SP står for Systemanalyse og Pædagogik.

Med SP-modellen sætter vi fokus på, hvor vigtige gode børne- og ungdomsmiljøer er for udvikling, trivsel, motivation og læring. Positive relationer og gode fællesskaber er afgørende for, at et barn eller ung udvikler sig og lærer.

Forældreguide om SP-modellen

Der er udarbejdet en Forældreguide om SP-modellen, hvor det kort forklares, hvad modellen går ud på. Desuden foreslås nogle spørgsmål, som kan drøftes på forældremøder. 

Fokus på barnets ressourcer og relationer

Høje-Taastrup Kommune ønsker at bruge SP til at sikre, at alle børn og unge får den bedst mulige udvikling fagligt, personligt og trivselsmæssigt. Og de skal opleve en sammenhængende indsats fra 0-18 år, hvor de mødes af voksne, der har en positiv tilgang til barnets eller den unges muligheder og ressourcer.

SP er en model for, hvordan man systematisk kan analysere det enkelte barn eller den unges udfordringer og muligheder ved altid at inddrage barnets eller den unges omgivelser og relationer i analysen.

Ved at analysere barnets/den unges udfordringer i sammenhæng med lærings- eller pasnings-miljøet, sættes fokus på de indsatser, som lærere og pædagoger har stor indflydelse på. SP-modellen er dermed et godt redskab i arbejdet med at styrke børns læring, personlige udvikling og trivsel – herunder inklusion. 

Skole og PPR-center

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: spc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje